Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SAMUEL

2 SAMUEL 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1David ena nega ai doe e vara, bena se doko ela bona laḡani toi e ore. Bena David ese Iehova vairana e tahua. Iehova eto, Kerere na Saulo bona ena iduhu taudia latadiai, rara dainai; badina be ia ese Gibeon taudia e aladia mase.
2Taunabunai, David ese Gibeon taudia e boiridia; hari Gibeon taudia na dia Israel besena taudia, idia na Amoro kwabukwabudia. Israel taudia ese gunaguna e gwau henidia hamata, basie hamasedia eto; to Saulo ese ialadia dalana e tahuava, Israel bona Iuda taudia ihanamodia e uralaia badava dainai.
3Bena David ese Gibeon taudia e nanadaidia, eto, Ede baina kara henimui toma? Dika davana na ede baina halou henirnui toma, bena umui ese Iehova dihina ba hanamoa?
4Gibeon taudia ese e haere henia, eto, Saulo mai ena iduhu taudia ida bona ai padamai ai gold bona silver na herevadia; bona dia ai emai ḡaukara Israel tauna ta baia alaia mase. David ma eto, Emui ura be dahaka, ede baina karamui toma?
5Idia ese hanua pavapavana ma e haere henia, eto, E hadikamaiva bona ihabua-tarimai dalana e tahuava tauna, e urava Israel tanona idoinai emai gabu ta basine mia e tomava tauna,
6natuna mamaruanedia hahitu ba henimai; bena Gibeon ai, Iehova ena ororo ai bona Iehova vairanai, baia taudia dae. Hanua pavapavana eto, Baina henimui.
7Hanua pavapavana ese Saulo tubuna, Mefiboset Ionatan, na e hamauria gunaguna ia bona Ionatan Saulo na Iehova vairanai e gwauhamata heheni dainai.
8A Rispa Aia natuna mamaruanedia raruosi, Saulo ena amo e abidia taudia, ladadia be Aramoni bona Mefiboset, bona Meraba Saulo natuna mamaruanedia laimaosi, Adriele Barasilai, tau Mehola, ena amo e abidia taudia, na hanua pavapavana ese e abidia,
9hahituosi na Gibeon taudia e henidia. Bena Gibeon taudia ese Iehova ena ororo ai e taudia dae; hahituosi na e mase hebou. E hamasedia dinana be taboro matamana ai, bali iutuna e matamaia negana ai.
10Bena Rispa Aia ese puse dabuana ta e abia, nadi-haga ai e lahaia, e hahelaia kau, taboro e matamaia negana amo ela bona medu na latadiai e diho. Dina ai atai manudia e laodia ahu, latadiai basie roho kau, bona hanuaboi ai uda boromadia ma e laodia ahu.
11Haida ese Rispa Aia, Saulo vabuna, ena kara na David e hamaorolaia;
12bena David na ela, Saulo bona natuna Ionatan turiadia na Iabese-Gilead taudia edia amo e abidia. Badina be Filistia taudia ese Saulo na Gilboa ai e alaia mase dinana ai, idia ese Bete-sana ariarana ai e taudia dae, bena Iabese-Gilead taudia ese unu alno e henaodia.
13Taunabunai, David ese Saulo bona natuna Ionatan turiadia na unu amo e laohaidia; bona haida ese hari e taudia dae taudia turiadia danu e haboudia.
14Bena Saulo bona natuna Ionatan turiadia na Sela ai, Beniamina tanona ai, e guridia, tamana Kisa ena gara gabuna ai. Hanua pavapavana ena hahedua idoinai heḡereḡerena ai e karaia. Una murinai Dirava ese edia noinoi tano dainai vada e abia dae.
15Filistia taudia ese Israel taudia ma e tuari henidia; bena David mai ena hesiai taudia ida e hekei lao, Filistia taudia ida e tuari, ela bona David tauna e boera.
16Bena Isibibenob, taunimanima ḡaubadabadadia garadia ta, ese David baine alaia mase eto. Una tau ena io na auri labora-labora ḡauna, metauna na sekele sinahu-toi, ena dare matamatana mai ḡauna ida na gabana ai e ḡegea.
17A Abisai Seruia na ia iduruna ema; ia ese Filistia tauna e heatu henia, bena e alaia mase. Bena David ena orea taudia ese David e sisiba henia, eto, Oi na ai ida basita tuari hebou lou, Israel ena diari ba habodoa na garina.
18Una murinai Filistia taudia ida ma e tuari lou, Gob ai. Bena Sibekai, tau Husata, ese Safa, taunimanima ḡaubadabadadia garadia ta, e alaia mase.

19Bena Filistia taudia ida ma e tuari lou, Gob ai; una negana ai Elhanan Iaare-oregimi, tau Betelehem, ese Goliata, tau Gata, e alaia mase. Una tau ena io auauna na dabua ihatuna tauna ena au na heto.
20Ma e tuari lou Gata ai; unuseni ai tau ḡaulatalatana ta e nohova, imana ruaosi ai bona aena ruaosi ai kwakikwaki be tauratoi tauratoi amo - kwakikwakina iboudiai na ruahui-hani. Ia danu taunimanima ḡaubadabadadia garadia ta.
21Una tau ese Israel taudia e ḡonaḡonalaidia; bena Ionatan, David kakana Simei natuna, ese e alaia mase.
22Unu tatau hahaniosi na Cata taudia ḡaubadabadadia garadia; David imana amo bona ena hesiai taudia imadia amo e mase.