Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 2 Samuel

2 Samuel 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Long taim Devit i stap king, wanpela taim bilong hangre i kamap na ol Israel na Juda i sot long kaikai inap tripela yia olgeta. Olsem na Devit i askim Bikpela long as bilong dispela samting, na Bikpela i tokim em olsem, “As bilong dispela samting i olsem. King Sol i bin kilim i dai ol Gibeon, na asua bilong dispela rong i stap yet long lain bilong en.”
2Orait na Devit i singautim ol Gibeon i kam. Ol Gibeon i no manmeri bilong Israel. Ol i bilong lain Amor. Ol arapela Amor i lus pinis na dispela liklik lain tasol i stap. Bipo tru ol Israel i bin mekim strongpela promis long ol i no ken bagarapim ol Gibeon. Tasol King Sol i bin strong long ol Israel na Juda tasol i ken i stap long graun Israel. Olsem na Sol i bin traim long pinisim ol Gibeon.
3Nau ol Gibeon i kam lukim Devit na em i tokim ol olsem, “Mi laik stretim dispela rong mipela i bin mekim long yupela, na bai yupela i ken askim Bikpela long mekim gut long mipela ol lain manmeri bilong en. Yupela i laik bai mi mekim wanem samting bilong stretim dispela rong?”
4Na ol Gibeon i bekim tok long Devit olsem, “Dispela hevi namel long mipela wantaim Sol na ol lain famili bilong en, em i no inap pinis, maski yu givim mipela gol na silva. Na tu, mipela i no inap askim yu long kilim ol arapela man bilong Israel.” Na Devit i tok, “Na yupela i laik bai mi mekim wanem samting long yupela?”
5Na ol i bekim tok long king olsem, “Sol i bin tingting long bagarapim mipela na pinisim mipela olgeta, bai i no gat wanpela bilong lain bilong mipela i stap long graun bilong Israel.
6Olsem na mipela i laik bai yu givim mipela 7-pela man bilong lain famili bilong Sol. Na bai mipela i kisim ol i go long Gibea, long wanem, Gibea em i as ples bilong Sol, dispela king Bikpela i bin makim. Na long ai bilong Bikpela bai mipela i hangamapim ol na bai ol i dai.” Na Devit i tokim ol olsem, “Orait bai mi givim ol long yupela.”
7Long nem bilong Bikpela, Devit i bin mekim promis long Jonatan, pikinini bilong Sol, na nau em i tingim dispela promis. Olsem na em i no kisim Mefiboset, pikinini man bilong Jonatan na tumbuna pikinini bilong Sol, na givim long ol Gibeon. Nogat.
8Em i kisim Armoni na narapela Mefiboset. Tupela i pikinini man bilong Sol wantaim Rispa, pikinini meri bilong Aia. Rispa em i wanpela bilong ol namba 2 lain meri bilong Sol. Na Devit i kisim tu 5-pela pikinini man bilong Merap, pikinini meri bilong Sol. Merap i bin maritim Adriel, pikinini man bilong Barsilai bilong ples Mehola, na tupela i bin kamapim ol dispela 5-pela pikinini man.
9Devit i givim dispela ol man long ol Gibeon na ol Gibeon i kisim ol i go antap long maunten, na long ai bilong Bikpela ol i hangamapim dispela 7-pela man wantaim, na olgeta i dai. Dispela samting i kamap long taim ol gaden bali i redi na ol man i stat long kisim ol pikinini bilong rais bali.
10Orait Rispa, mama bilong tupela bilong ol dispela man i bin dai, em i kisim sampela olpela laplap na i go antap long dispela maunten. Na em i taitim ol dispela laplap olsem liklik haus sel bilong en antap long ples ston. Na em i was long bodi bilong ol dispela man long sampela mun, inap long taim ren i pundaun gen long graun na wasim bun bilong ol 7-pela man. Rispa i save was gut long ol dispela bodi long san na long nait, nogut ol pisin na wel abus i kam kaikaim ol.
11Bihain Devit i harim tok long dispela samting Rispa, pikinini bilong Aia, i mekim,
12na Devit i go long ol manmeri bilong taun Jabes long distrik Gileat bilong kisim ol bun bilong Sol na bilong Jonatan, pikinini man bilong Sol. Bipo ol Filistia i bin kilim Sol na Jonatan long maunten Gilboa na kisim bodi bilong tupela i go hangamapim long ples bung bilong taun Betsan. Na bihain ol Jabes i bin i go long Betsan na stilim bodi bilong tupela na karim i go.
13Orait nau Devit i tokim ol wokman bilong en na ol i kisim ol bun bilong Sol na Jonatan i go. Na tu ol i bungim ol bun bilong dispela 7-pela man ol Gibeon i bin hangamapim.
14Na ol i go long taun Sela long graun bilong lain Benjamin na ol i planim ol bun bilong Sol na Jonatan long matmat bilong Kis, papa bilong Sol. Ol i mekim olgeta samting olsem king i bin tok. Na bihain long dispela, ol man i save beten long God long mekim gut long kantri bilong ol, na God i harim beten bilong ol.
15Pait i kirap gen namel long ol Filistia na ol Israel, na Devit wantaim ol soldia bilong en i go daun na pait long ol Filistia. Ol i pait i go i go na Devit i tait tru na i no inap pait moa.
16Na wanpela Filistia, nem bilong en Isbibenop, em i laik kilim Devit i dai. Isbibenop em i wanpela bilong ol dispela traipela traipela man. Het bilong longpela spia bilong en, ol i wokim long bras, na hevi bilong dispela bras em inap 3 na hap kilogram. Na tu Isbibenop i pasim nupela bainat.
17Tasol Abisai, pikinini man bilong Seruia, i lukim dispela Filistia na em i kam helpim Devit. Na Abisai i pait long dispela Filistia na kilim em i dai. Olsem na ol soldia bilong Devit i kam na mekim strongpela tok long Devit olsem, “Long taim mipela i go pait, yu no ken kam wantaim mipela gen. Yu olsem lam i givim lait long mipela Israel na yu no ken larim dispela lam i dai.”
18Bihain, ol Israel i pait gen long ol Filistia. Dispela taim ol i pait long ples Gop. Na wanpela Israel, nem bilong en Sibekai bilong ples Husa, em i kilim wanpela bilong ol dispela traipela man, nem bilong en Sap.

19Na narapela taim gen ol Israel i pait long ol Filistia long Gop. Na Elhanan, pikinini man bilong Jareoregim bilong Betlehem, i kilim Goliat bilong taun Get. Stik bilong spia bilong Goliat i bikpela olsem ba bilong masin bilong lumim laplap.
20Na bihain gen narapela pait i kamap long Get. Na i gat wanpela bilong ol dispela traipela man i stap, na em i longpela bun tru. Wanpela wanpela han bilong en i gat 6-pela pinga na ol lek bilong en tu i olsem. Em i gat 24 pinga olgeta.
21Dispela man i mekim tok bilas long ol Israel, olsem na Jonatan, pikinini man bilong Sama, brata bilong Devit, i kilim em i dai.
22Ol dispela 4-pela Filistia i kam long lain bilong ol traipela traipela man bilong Get. Tasol Devit wantaim ol soldia bilong en i bin kilim ol i dai.