Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nà kun Dauda gↄrↄa, à gìi kɛ̀ ari wɛ̃̀ aakↄ̃. Dauda Dikiri arɛ wɛ̀tɛ, akũ Dikiri pì: Solu yãimɛ. Gbɛ̃dɛyã wì a bɛ musu, kũ à Gibiↄ̃denↄ dɛ̀dɛ yãi.
2Akũ kína Gibiↄ̃denↄ sìsi à yã òńnɛ. Gibiↄ̃denↄn de Isarailanↄ ũro, Amↄri buri kũ ò gↄ̃̀nↄmɛ. Isarailanↄ la dàńnɛ yã ò pì oni ń dɛdɛro, akũ Solu wɛ̀tɛ à ń lakiti kɛ a aniakɛnaa Isarailanↄnɛ kũ Yudanↄ yãi.
3Akũ Dauda Gibiↄ̃denↄ là à pì: Bↄ́n á ye mà kɛárɛɛ? Deran mani kútɛ kɛárɛ, de à le à Dikiri gbɛ̃nↄ sáabu kpáa?
4Ò wèa ò pì: Ó zɛ́ vĩ ò andurufu ke wura gbɛka Solua ke a bedeanↄro, akũsↄ̃ ó zɛ́ vĩ ò Isaraila gbɛ̃ke dɛro. Akũ Dauda ń lá à pì: Átɛn pi deramɛɛ? Bↄ́n mani kɛárɛɛ?
5Ò wèa ò pì: Gbɛ̃ kũ à ó dɛdɛ à lɛ́ kpàkũsũwái à ó láka de à le à ó buri bo Isarailanↄ gũn yãi,
6tó ò a buri gↄ̃gbɛ̃ mɛ̀n supplanↄ kpáwá, óni ń loko lía Dikiri arɛ Gibɛa, kína Solu kũ Dikiri kàa pì bɛ wɛ̃tɛn. Akũ kína pì: Mani ń kpááwamɛ.
7Kína dí Yonatã nɛ́ Mɛfibosɛ, Solu daikore kpáḿmaro, lɛ́ kũ ò kɛ̀ Dikiria lɛɛlɛ kũ Yonatão yãi.
8À nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gbɛ̃nↄn pla kũ Aya nɛ́nↄgbɛ̃ Rizipa ì kũ Soluoo sɛ̀. Ń tↄ́n dí: Amↄni kũ Mɛfibosɛo. À nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gbɛ̃nↄn sↄↄro kũ Solu nɛ́nↄgbɛ̃ Mɛraba ì kũ Mɛↄla gbɛ̃ Bazilai nɛ́ Adiɛlionↄ sɛ̀ dↄ.
9À ń ná Gibiↄ̃denↄnɛ ń ↄĩ, akũ ò ń loko lía sĩ̀sĩi musu Dikiri arɛ. Gbɛ̃nↄn suppla pìnↄ gà lɛɛlɛmɛ, ò ń dɛdɛ pↄ́ dúfu kɛkɛgↄrↄa.
10Aya nɛ́ Rizipa uta kasanↄ sɛ̀ à kpàtɛ a zĩdanɛ gbɛ̀ɛa gwe. Zaa pↄ́ dúfu kɛkɛgↄrↄa ari legũ gɛ̀ɛ à gɛ̀ɛ pìnↄ gbɛ̃̀, àdigↄ̃ gí bãnↄnɛ ò diḿma fãnantɛ̃, àdigↄ̃ gí sɛ̃̀ntɛ nↄ̀bↄnↄnɛ ò nańyĩ gwãani.
11Ò yã kũ Solu nↄ yìgisaride pìi kɛ̀ɛ ò Daudanɛ,
12akũ à gɛ̀ɛ à Solu kũ a nɛ́ Yonatão wánↄ sɛ̀tɛ Yabɛsi Giliadadenↄ kia. À sù à lè ò ń gɛ̀nↄ sɛ̀tɛ kpãni Bɛtɛsã gãnulɛa, gu kũ Filisitininↄ ń loko bĩnia Solu dɛna Giliboa gbɛra.
13Dauda tò ò ń gɛ̀wa pìnↄ sɛ̀tɛ ò tào, ò kàkara kũ gbɛ̃ kũ ò ń loko pìnↄ gɛ̀wanↄ,
14akũ ò vĩ̀ Solu de Kisi miran Zɛla, Biliaminu burinↄ bùsun. Ò yã kũ kína dìtɛ kɛ̀ pínki, akũ Luda adua kũ ò kɛ̀ Isarailanↄ bùsu yã musu sì kũńwo.
15Filisitininↄ ɛ̀ra ò zĩ̀i kà kũ Isarailanↄ dↄ. Dauda kũ a gbɛ̃nↄ gɛ̀ɛ ò zĩ̀i kà kũńwo. Kũ Dauda gbãna làka,
16akũ gbɛ̃ gbã̀nanↄ buri Isibi Bɛnↄbu pì áni Dauda dɛmɛ. A mↄ̀gotɛ̃ sári tìkisi de kiloo aakↄ̃la, à fɛ̃nɛda dufu lokona.
17Akũ Zeruya nɛ́ Abisai kpài à Filisitini pìi dɛ̀. Akũ Dauda gbɛ̃nↄ la dànɛ ò pì: Ĩni gɛ́ kũoo zĩ̀lan doro, de ó Isarailanↄ fitila sún garo yãi.
18Abire gbɛra òtɛn zĩ̀ ká kũ Filisitininↄ Gobu, akũ Usa gbɛ̃ Sibekai gbɛ̃ gbã̀na buri kũ òdi pinɛ Safa dɛ̀.

19Zĩ̀i ɛ̀ra à fùtɛ kũ Filisitininↄ Gobu dↄ, akũ Bɛtilihamu gbɛ̃ Yairi nɛ́ Ɛlana Gata gbɛ̃ Gↄlaya dakũna Lami dɛ̀. Lami sári pá de lán bizatãri gòdo lí bàmɛ.
20Kũ òtɛn zĩ̀ ká kũńwo Gata dↄ, gbɛ̃ tìkisi ke kú gwe, a ↄnɛnↄ kũ a gbánɛnↄ mɛ̀n suddodomɛ, à kɛ̀ pínki baraasↄↄro donsari. Gbɛ̃ gbã̀nanↄ burimɛ dↄ.
21À kùsɛɛ bìri Isarailanↄa, akũ Dauda vĩ̀ni Simɛa nɛ́ Yonatã a dɛ̀.
22Gbɛ̃nↄn siikↄ̃ pìnↄ bi Gata gbɛ̃ gbã̀nanↄ burinↄmɛ. Dauda kũ a gbɛ̃nↄ mɛ́ ò ń dɛdɛ.