Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - 2 Samuel

2 Samuel 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I lodo di madagoaa o David nogo king, tau magamaga damana guu hai gu waalooloo i nia ngadau e dolu. David ga halahala di manawa o Dimaadua, gei Dimaadua ga helekai gi mee, “Saul mo dono madahaanau gu ihala di huaidu daaligi dangada, ne daaligi digau Gibeon.”
2(Digau Gibeon la hagalee digau Israel donu. Digaula la tama buini ni digau Amor, dela ne hagababa anga ginai digau Israel bolo ginaadou ga benebene digaula, gei Saul gu hagamada bolo ia ga daaligi digaula gi daha idimaa mee e hiihai hua bolo e madamada humalia hua digau Israel mo Judah.)
3David ga gahi mai digau Gibeon, ga helekai gi digaula, “Dagu ma di aha dela e mee dagu hai adu gi goodou? Au e hiihai e haga donu di hala dela ne hai adu gi goodou, bolo goodou gi hagahumalia ina nia daangada a Dimaadua.”
4Gei digaula ga helekai, “Nia silber be nia goolo e deemee di haga donu di lodo huaidu i mehanga o gimaadou mo di madahaanau o Saul, gei gimaadou hogi hagalee hiihai e daaligi tangada Israel.” David ga heeu, “Malaa, gei goodou e hai bolo aha, dehee dagu mee gaa hai adu gi goodou?”
5Gei digaula ga helekai, “Saul gu hiihai e daaligi gimaadou gi daha, deai tangada e dahi i gimaadou e mee di mouli i lodo Israel.
6Malaa, goe gaamai gi gimaadou nia daane dogohidu ala go di hagadili ni Saul, gei gimaadou ga daudau digaula gi nua i mua o Dimaadua i Gibeah, go di guongo a Saul, di king dela ne hili aga go Dimaadua.” Gei di king ga helekai gi digaula, “Au ga gowadu gi goodou digaula.”
7Idimaa di hagababa dabu dela ne hai go David mo Jonathan i nau mehanga, David guu daa di tama a Jonathan dela go Mephibosheth, dono damana madua go Saul.
8Gei mee gaa lahi a Armoni mo Mephibosheth, nia dama daane dogolua a Rizpah, tama ahina Aiah, ne haanau ang gi Saul, gaa kae labelaa nia dama daane dogolima a tama ahina Saul go Merab ne haanau ang gi Adriel, tama ni Barzillai, tangada o Meholah.
9David gaa wanga digaula gi digau Gibeon, gei digaula ga daudau gi nua digau aanei i hongo di gonduu dela i mua nia golomada o Dimaadua. Digaula huogodoo dogohidu aalaa la guu mmade hua tolongo e dahi. Di madagoaa dela ne daaligi ai digau aanei la taamada o di madagoaa dela e hai ai taugai ‘barley’.
10Di lodo hege a Saul go Rizpah, tama ahina ni Aiah gaa kae di gahu lodo huaidu gaa hai dana hale hagamalu ia i hongo di hadugalaa i di gowaa dela ne mmade ai digaula, gaa noho i golo taamada di laangi dela e hadi ai taugai gaa dae loo gi di laangi e doo ai di uwa. I di aa, gei mee e huiahi nia manu maangi ala e togo gi digau mmade, gei di boo gei mee e huiahi nia manu lodo geinga.
11Di madagoaa a David ne longo di hai o Rizpah tama ahina Aiah dela e hai,
12mee gaa hana ga gaamai nia iwi Saul mo dana dama go Jonathan mai i digau Jabesh i Gilead. (Ne gaiaa go digaula nia iwi aalaa i di gowaa dagadagabuli ai nia daangada i lodo di waahale go Beth Shan, i di gowaa dela ne daudau ai nia huaidina a meemaa go digau Philistia i di laangi dela ne daaligi ai a Saul i hongo di Gonduu Gilboa).
13David ga gaamai nia iwi o Saul mo Jonathan mo nia iwi digau dogohidu ala ne daudau i di gowaa deelaa.
14Gei digaula gaa danu nia iwi o Saul mo Jonathan i lodo taalunga tamana a Saul, go Kish i lodo Zela, i tenua a Benjamin, digaula guu hai huogodoo nia mee o di king ne haga noho. Ga nomuli hua, gei God ga longono Ia nia dalodalo o digau o tenua deelaa.
15Tauwa labelaa e hai i mehanga digau Philistia mo digau Israel. David mo ana gau dauwa gaa hula e heebagi gi digau Philistia, gei David gu duadua huoloo.
16Tangada damanaiee o Philistia, dono ingoo go Ishbi Benob, e dagidagi dana daalo baalanga mmee, e daamaha i nia pauna e hidu mo di baahi, e daahi dana hulumanu dauwa hoou, gei mee e maanadu bolo ia e mee di daaligi a David.
17Gei Abishai, tama Zeruiah, ga hagamaamaa a David, ga heebagi gi taane damana deelaa, ga daaligi a mee gii made. Digau dauwa a David gaa hai ang gi David bolo mee gii hai dana hagababa bolo ia gi hagalee hana madalia digaula gi tauwa labelaa. Digaula ga helekai, “Goe dela go di hagadagadagagee o Israel, gimaadou hagalee hiihai bolo goe gi hagalee i madau baahi.”
18I muli di mee deenei, tauwa labelaa ne hai ang gi digau Philistia i Gob, i di madagoaa Sibbecai mai Hushah ne daaligi taane damanaiee dono ingoo go Saph.

19Tauwa labelaa ne hai ang gi digau Philistia i Gob, gei Elhanan, tama ni Jair mai Bethlehem, gu daaligi a Goliath tangada o Gath, taalo a maa la koia e maadolu be di laagau o di waga llanga mala.
20Tauwa labelaa ne hai i Gath, di gowaa dela iai taane damanaiee e hiihai huoloo bolo ia e heebagi. Mee ono lima e dagi ono ono madaalima, mo ono madaawae labelaa.
21E heebagi gi digau Israel aalaa, gei Jonathan, tama ni tuaahina daane o David dono ingoo go Shammah gu daaligi a mee.
22Digau dogohaa aanei ala go di madawaawa o digau llauehe o Gath, ne daaligi gi mmademmade go David mo ana gau dauwa.