Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SAMUELA

2 SAMUELA 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davida be king neganai, hitolo ena nega ia vara, bona ia doko lasi ela bona lagani toi idia ore. Unai dainai Davida ese Lohiabada ia nanadaia, ia gwau, “Unai hitolo ena badina be dahaka.” Lohiabada ia gwau, “Kerere be Saulo bona Saulo ena iduhu taudia edia latanai, rara dainai, badina be ia ese Gibeona taudia ia alaia mase.”
2Unai dainai, Davida ese Gibeona taudia ia boiria. Inai Gibeona taudia be Israela taudia lasi, idia be Amoro bese taudia. Amoro taudia oredia idia mase vadaeni, to inai Gibeona hanua orea maragina sibona do noho. Gunaguna Israela taudia ese idia gwauhamata Gibeona taudia do idia hamasea lasi, to Saulo ese idia ibounai ia alaia toho, badina ia ura Israela bona Iuda taudia sibona be Israela tano dekenai do idia noho.
3Vadaeni Gibeona taudia be Davida dekenai idia hedinarai, bona Davida ese idia ia nanadaia, ia gwau, “Umui durua totona dahaka do lau karaia? Unai kerere umui dekenai idia karaia gauna lau ura hamaoromaoroa, bona unai neganai umui ese Lohiabada do umui noia, ia ese iena bese do ia hanamoa.”
4Gibeona taudia ese Davida dekenai idia haere henia, idia gwau, “Aiemai hepapahuahu Saulo bona iena iduhu taudia danu be golo o siliva dekena amo ai hamaoromaoroa diba lasi, bona ai ura lasi Israela tauna ta do ai alaia.” Davida ma ia gwau, “Emui ura be dahaka lau karaia umui dekenai?”
5Gibeona taudia idia haere, idia gwau, “Saulo ia ura ai ibounai do ia alaia ore momokani. Ia ese ai ibounai ia alaia toho, aiemai bese tauna ta be Israela dekenai do ia noho lasi totona.
6Unai dainai iena natuna tau ibounai 7 be ai dekenai do oi henia. Vadaeni Saulo, Lohiabada ia abia hidi king ena hanua dekenai ai ese unai taudia do ai taua dae, Lohiabada ena vairanai.” King Davida ia haere, ia gwau, “Lau ese umui dekenai idia do lau henia.”
7To Davida ese Ionatana dekenai gwauhamata helagana idia karaia dainai, Davida ese Ionatana ena natuna, Mepiboseta, Saulo ena tubuna, ia henia lasi Gibeona taudia dekenai.
8To Risipa Aia ena natuna tau ruaosi, Saulo dekena amo ia havaraia taudia, edia ladana be Aramoni bona Mepiboseta, bona Meraba Saulo ena natuna tau 5, Aderieli Barasilai, Mehola hanua tauna, dekena amo ia havaraia taudia be king ese ia abia.
9Unai taudia 7 be Davida ese Gibeona taudia dekenai ia henia. Vadaeni Gibeona taudia ese ororo ta dekenai unai tau 7 idia taua dae, Lohiabada ena vairanai. Idia 7 idia mase nega tamona. Idia mase dinana be uma ena anina idia haboua hamatamaia neganai, bali idia utua hamatamaia dinana dekenai.
10Vadaeni Risipa Aia ese puse dabua ta ia abia, bona unai ororo maragina dekenai ia lao, nadi badana dekenai ia kwatua, bona unuseni palai ruma maragina ia karaia. Risipa be unai gabu dekenai ia noho hua haida, unai mase taudia edia tauanina ia naria. Unai tauanina 7 ia naridia noho, ela bona medu ia diho, bona unai medu ese edia turiana ia huria. Risipa ese dina lalonai, bona hanuaboi lalonai, unai mase taudia ia naria, ataiai manudia bona uda boroma ese edia tauanina idia hadikaia garina.
11Gabeai Davida ese Risipa Aia, Saulo ena vabu, ena kara sivarai ia kamonai.
12Vadaeni Davida ia lao, Saulo bona iena natuna Ionatana edia turiana be Iabese Gileada taudia dekena amo ia abia. Badina be Pilistia taudia ese Gileboa Ororo dekenai Saulo idia alaia mase dinana dekenai, idia ese Saulo bona Ionatana edia tauanina Betesana hanua ena ariara dekenai idia taua dae. To Iabese Gileada taudia ese Betesana dekenai idia lao, unai tauanina ruaosi idia henaoa, bona idia abia lao.
13Unai dainai Davida ese Saulo bona iena natuna Ionatana edia turiana ia abia, bona unai mase taudia 7, Gibeona taudia ese idia taua dae taudia edia turiana danu ia haboua.
14Vadaeni Saulo bona iena natuna Ionatana edia turiana be Sela hanua, Beniamina tano dekenai idia guria, edia tamana Kisa ena guria gabuna dekenai. Idia ese king Davida ena oda ibounai hegeregerena idia karaia. Bona unai murinai Dirava ese edia noinoi, tano do ia durua totona noinoi, ia kamonai henia.
15Pilistia taudia ese Israela taudia ma idia tuari henia. Vadaeni Davida mai iena tuari taudia danu idia diho lao, Pilistia taudia danu idia tuari, ela bona Davida be ia manoka lao.
16Vadaeni Pilistia tauna ta, iena ladana be Isibibenopa ese Davida alaia totona ia mai kahirakahira. Unai tau be lata herea, Repaima bese tauna. Iena io be auri laboralabora gauna, ena metau be 3 kilogaram mai kahana, bona iena gabana dekenai be tuari kaia matamatana ia noho.
17To Abisai Seruia be Davida durua totona ia mai, ia ese Pilistia tauna ia heatu henia, bona ia alaia mase. Unai kara murinai, Davida ena tuari taudia ese Davida dekenai idia hereva goada, idia gwau, “Oi be ai danu do ita tuari hebou lou lasi. Badina oi be Israela taudia edia lamepa bamona, bona ai ura oi mauri noho, inai lamepa ena diari do ia bodo garina.”
18Unai murinai Israela taudia be Pilistia taudia danu ma idia tuari lou, Goba dekenai. Unai neganai Israela tauna ta, ladana Sibekai, Husata dekena amo, ese Sapa, tau lata herea, Repaima bese tauna, ia alaia mase.

19Ma Goba dekenai Israela taudia bona Pilistia taudia idia tuari lou. Bona unai neganai Elehanana Iari, Betelehema hanua tauna, ese Goliata, Gata hanua tauna ia alaia mase. Unai Goliata ena io ena auauna ena bada be dabua hatua tauna ena au ena bada bamona.
20Ma Gata dekenai idia tuari lou, bona unuseni be tau lata herea ia noho, iena imana ruaosi dekenai kwakikwaki 6 bona 6 idia noho, bona iena aena ruaosi dekenai danu be kwakikwaki 6 bona 6 idia noho. Iena kwakikwaki ibounai be 24. Ia danu be Repaima bese tauna, tau lata herea.
21Unai tau ese Israela taudia ia kirikirilaia, mai hekokoroku danu, vadaeni Ionatana, Davida ena kakana Simei ena natuna ese ia alaia mase.
22Unai tau 4 be Gata hanua dekenai idia noho tau latadia, Repaima bese taudia. To Davida bona iena tuari taudia ese inai taudia idia alaia mase.