Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Samuweli II

Samuweli II 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawuda xa waxati, kaamɛ sin nɛ bɔxi ma ɲɛ saxan. Dawuda to Alatala maxɔrin na fe keli fe naxan ma, a naxa a yaabi, «A kelixi Sɔlu nun a bɔnsɔɛ Gabayonkae faxafe nan ma.»
2Mangɛ naxa Gabayonkae xili, e xa dɛ masara. Isirayilakae mu nu e tan na. Amorikae nan nu e ra, naxee nu bara saata e nun Isirayilakae ra. Kɔnɔ Sɔlu na saatɛ kana nɛ, a e gere Isirayila nun Yudaya bɛ.
3Dawuda naxa a fala Gabayonkae bɛ, «N nɔma munse rabade wo bɛ, naxan nɔma a niyade wo xa diɲɛ Alatala xa ɲama Isirayila ma?»
4Gabayonkae naxa a yaabi, «Gbeti nun xɛɛma fe mu na muxu nun Sɔlu bɔnsɔɛ tagi. Muxu tan mu nɔma mixi yo faxade Isirayila bɔxi ma.» Mangɛ naxa a fala, «Wo naxan yo fala, n na nan nabama wo bɛ.»
5E naxa a fala mangɛ bɛ, «Sɔlu nu wama muxu sɔntɔfe nɛ, muxu xa ɲɔn Isirayila bɔxi ma.
6Na kui a bɔnsɔɛ mixi solofere xa sa muxu sagoe, e binbie xa sa Alatala ya i Ala xa Mixi Sugandixi Sɔlu xa taa kui, dɛnnaxɛ xili falama Gibeya.» Mangɛ Dawuda naxa e yaabi, «N e sama nɛ wo sagoe.»
7Mangɛ mu tin Sɔlu xa mamadi Mefiboseti sode e yi ra. Yonatan xa di nan nu na ra. Dawuda nu bara a kali Sɔlu xa di Yonatan bɛ a mu fe ɲaaxi yo rabama a xa denbaya ra.
8Mangɛ naxa Aya xa di ginɛ Risipa, xa di xɛmɛ firin tongo, a naxee bari Sɔlu bɛ. Nee xili nɛ Aramoni nun Mefiboseti. A naxa Sɔlu xa di ginɛ Mikali, xa di xɛmɛ suuli fan tongo, a naxee bari Barasilayi xa di Adiriyeli bɛ, Mexolaka.
9A naxa na mixie so Gabayonkae yi ra, e fa e sangbon geya fari Alatala ya i lɔxɔɛ keren kui, naxan findixi xɛ xabɛ lɔxɔɛ singe ra.
10Aya xa di ginɛ Risipa naxa a xa kaaɲɛ dugi itala fanye fari furee nu na dɛnnaxɛ, a dɔxɔ a ma kelife xɛ xabɛ han tunɛ birɛ. A mu tin xɔnie xa goro furee ma yanyi ra, a mu tin burun subee xa e don kɔɛ ra.
11Mixi nde naxa sa na fe fala Dawuda bɛ. Risipa na raba Sɔlu nan xa fe ra, barima a xa konyi ginɛ nan nu a ra.
12Na tɛmui Dawuda naxa siga Sɔlu nun a xa di xɛmɛ Yonatan xɔrie tongode Yabɛsi, Galadi bɔxi ma. Filisitakae to e faxa Gilibowa, e e furee gbaku Beti San taa nan kui, Yabɛsikae fan nu bara sa e furee tongo, e e xanin Yabɛsi.
13Na ki, Dawuda naxa Sɔlu, a xa di, nun na mixi solofere xɔrie tongo, a e xanin.
14A naxa yaamari fi, a Sɔlu nun a xa di Yonatan xɔrie xa ragata Sela, Bunyamin bɔnsɔɛ xa bɔxi ma, Sɔlu baba Kisu xa gaburi yire. E to gɛ mangɛ waxɔnfe rabade, Ala naxa hinnɛ e xa bɔxi ra.
15Gere man naxa bira a i Isirayila nun Filisita tagi. Dawuda nun a xa sɔɔrie naxa siga Filisitakae gerede. Dawuda nu bara tagan fɔlɔ na tɛmui.
16Yisibi Benobi, naxan fatan Rafa bɔnsɔɛ ra, nu a falama a a wama Dawuda faxafe. Tanbɛ kuye nu na a yi ra naxan binyɛ nu dangi kilo saxan na. Santidɛgɛma fan nu xirixi a tagi.
17A nu na Dawuda gerefe tɛmui naxɛ, Seruya xa di Abisayi naxa fa Dawuda malide, a na Filisitaka faxa. Na kui, Dawuda xa mixie naxa a rakali a a yɛtɛ mu minima gere sode sɔnɔn, alako mangɛ fanyi naxa ba Isirayila xun.
18Na gere to ba a ra, gere gbɛtɛ man naxa bira a i Gobo, Filisitakae nun Isirayilakae tagi. Sibekayi, Husatika naxa Safa faxa, Rafa bɔnsɔɛ nde.

19Tɛmui gbɛtɛ, gere naxa bira a i Gobo man, Filisitakae nun Isirayilakae tagi. Na gere kui, Yare, Oregimu xa di Elexanan Bɛtɛlɛɛmuka naxa Goliyati Gatika faxa, naxan xa tanbɛ nu xungbo alɔ dugi sɔxɔ wuri.
20Gere gbɛtɛ man naxa bira a i Gati. Rafa bɔnsɔɛ sɛnbɛma nde nu na, bɛlɛxɛ sole senni senni nan nu na a bɛlɛxɛ firinyi ma, san sole senni senni a sanyi firinyi fan ma, a birin nalanxi sole mɔxɔɲɛn nun naani.
21A to Isirayila konbi, Dawuda taara Simeya xa di Yonatan naxa a faxa.
22Na Gatika naani birin kelixi Rafa bɔnsɔɛ nɛ. Dawuda nun a xa sɔɔrie nan nee birin faxa.