Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sɑmuɛli II

Sɑmuɛli II 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑɑ ye Dɑfidi u sɑrɑm wee, u ɡuu ten wii kpiiru deri kese, yerɑ Sibɑ, Mɛfibosɛtin sɔm kowo u kurɑmɑ Dɑfidin wuswɑɑɔ kɑ kɛtɛkunu yiru ni u pɛ̃ɛ ɡoobu (200) sɔbi kɑ resɛm swɑɑnu wunɔbu (100) kɑ mɑɑ dɑ̃ɑ binu ɡɑnun swɑɑnu wunɔbu kɑ sere tɑm mɛ bɑ doke ɡɔnɑn bɔɔ bɑkɑru sɔɔ.
2Mɑ sinɑ boko u Sibɑ bikiɑ u nɛɛ, mbɑ yenibɑ. Mɑ Sibɑ u nùn wisɑ u nɛɛ, yinni, kɛtɛku nini, nu sɑ̃ɑwɑ ni wunɛn yɛnuɡibu bɑ koo sɔni. Pɛ̃ɛ yeni kɑ dɑ̃ɑ bii nini, yɑ sɑ̃ɑwɑ ye wunɛn tɑbu kowobu bɑ koo di. Be bɑ mɑɑ wɑsirɑ ɡbɑburɔ, tɑm mɛniwɑ bɑ koo nɔ, kpɑ bu dɑm wɑ.
3Sinɑ boko u kpɑm bikiɑ u nɛɛ, Mɛfibosɛti wunɛn yinnin debubu mɑɑ ni? Mɑ Sibɑ u nɛɛ, u wɑ̃ɑ Yerusɑlɛmuɔ. Domi u nɛɛ, ɡisɔrɑ Isirelibɑ bɑ koo nùn win debun bɑndu wesiɑ.
4Sinɑ boko u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, tɛ̃, ye Mɛfibosɛti u rɑɑ mɔ, yɑ kuɑ wunɛɡiɑ. Mɑ Sibɑ u kpunɑ u nùn bɛɛrɛ wɛ̃ u nɛɛ, nɑ siɑrɑ, yinni, ye ɑ kɑ mɑn durom mɛni kuɑ.
5Ye sinɑ boko Dɑfidi u tunumɑ Bɑhurimuɔ, yerɑ Sɔɔlun dusi ɡoo wi bɑ mɔ̀ Simɛi, Gerɑn bii, u yɑrimɑ wuu ɡen min di, u kpenu suɑ u Dɑfidi kɑ win sinɑ ɑsɑkpɔbu kɑsukumɔ, bɑɑ mɛ Dɑfidin tɑbu durɔbu kɑ win tɔmbu bɑ wɑ̃ɑ win nɔm ɡeuɔ kɑ win nɔm dwɑrɔ. Mɑ u nùn wɔmmɔ,
7u mɔ̀, ɑ doonɔ, ɑ doonɔ, tɔn ɡowo wunɛ, kɑm wunɛ.
8Gusunɔ u nun mɔru kɔsie, mɑ u bɑn te suɑ u wunɛn bii Abusɑlɔmu nɔmu bɛriɑ yèn sɔ̃ ɑ Sɔɔlun yɛnuɡibu ɡo mɑ ɑ bɑndu di win ɑyerɔ. Wee tɛ̃, ɑ wɔnwɔndu soore, mɛyɑ n mɑɑ kɑ nun wɑ̃, domi wunɛ tɔn ɡowowɑ.
9Yerɑ Abisɑi, Seruyɑn bii, u sinɑ boko sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, yinni, mbɑn sɔ̃nɑ bɔ̃ɔ ɡoo teni tɑ kɑ nun wɔmmɔ mɛ. A de n dɑ n nùn wiru burɑ.
10Mɑ Dɑfidi u nɛɛ, yɑ ǹ bɛɛ wɑ, bɛɛ Seruyɑn bibu. Durɔ wi, ù n mɑn wɔmmɔ yèn sɔ̃ Yinni Gusunɔ u nɛɛ u ko mɛ, wɑrɑ koo nùn yinɑri.
11Mɑ u Abisɑi kɑ win bwɑ̃ɑbu kpuro sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee, nɛn tiin bii wi nɑ mɑrɑ, u kĩ u mɑn ɡo. Kɑɑ sere ɡere Bɛnyɑmɛɛ wini? Ǹ n mɛn nɑ, i de u mɑn wɔmɛ, Yinni Gusunɔ ù n nùn sɔ̃ɔwɑ mɛ.
12Sɔrɔkudo Yinni Gusunɔ u koo nɛn wɔnwɔndu wɑ kpɑ u kɔ̃sɑ ye ɡɔsiɑ ɡeɑ.
13Ye Dɑfidi u seewɑ u win swɑɑ wɔri u doonɔ kɑ win tɔmbu, yerɑ Simɛi u sĩimɔ ɡuu ten yɛ̃sɑɔ u bu bɛwe u bu kpenu kɑsukumɔ, u bu yɑnim wisimɔ, u Dɑfidi wɔnsimɔ.
14Ye sinɑ boko kɑ win tɔn be, bɑ turɑ Yuudɛnin dɑɑrɔ, bɑ wɑsirɑ ɡem ɡem. Mɑ bɑ wɛ̃rɑ mi.
15Abusɑlɔmu u tunumɑ Yerusɑlɛmuɔ kɑ Isirelibɑ dɑbinu. Ahitofɛli u mɑɑ wɑ̃ɑ kɑ be.
16Sɑnɑm mɛ Usɑi Aɑkiɡii, Dɑfidin bɔrɔ u tunumɑ Abusɑlɔmun mi, yerɑ u ɡeruɑ u nɛɛ, sinɑ boko, wunɛn hunde yu dɑkɑɑ dɑ.
17Mɑ Abusɑlɔmu u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, mbɑ n kuɑ ɑ ǹ kɑ wɑ̃ɑ wunɛn bɔrɔ Dɑfidin wuurɔ. Nɡe mɛyɑ ɑ kɑ nùn kĩru sɔ̃ɔsimɔ?
18Usɑi u nùn wisɑ u nɛɛ, n ǹ mɛn bɑɑ. Domi wi Yinni Gusunɔ kɑ tɔn beni kɑ Isirelibɑ kpuro bɑ ɡɔsɑ, wiɡiiwɑ nɑ sɑ̃ɑ. Wiyɑ nɑ kon mɑɑ kɑ yɔ̃rɑ.
19Yen biru n ǹ wunɑ win bii? Nɡe mɛ nɑ rɑɑ wunɛn tundo sɑ̃wɑ, nɡe mɛyɑ kon mɑɑ nun sɑ̃.

20Yerɑ Abusɑlɔmu u Ahitofɛli sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, i wesiɑnɔ sɑnnu kpɑ i ɡere ye sɑ ko ko.
21Mɑ Ahitofɛli u Abusɑlɔmu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ doo ɑ kɑ wunɛn tundon kurɔ be bɑ sinɑ kpɑɑru kɔ̃su mi kpunɑ. Sɑɑ ye sɔɔrɑ Isirelibɑ kpuro bɑ koo ɡiɑ mɑ ɑ kɑ wunɛn tundo wi kɑrɑnɑwɑ mɑm mɑm. Kpɑ be bɑ kɑ nun wɑ̃ɑ kpuro bu kɑ nun yɔ̃rɑ dim dim.
22Mɑ bɑ Abusɑlɔmu kuru ɡirɑ dii tɛɛrɑ wɔllɔ, mɑ u kɑ win tundon kurɔ be mɛnnɑ Isireli ben nɔni biru.
23N deemɑ sɑɑ ye sɔɔ, bɑ rɑ n Ahitofɛlin ɡɑri ɡɑrisiwɑ nɡe Gusunɔn tiin ɡere. Mɛyɑ Abusɑlɔmu kɑ Dɑfidin tii bɑ rɑ n yi ɡɑrisi.