Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 2 Samuel

2 Samuel 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Punta wajtanta tumarcullar Davidga tincuran Mefi-bosetpa uywaynin Sibawan. Payga gatiycaran ishcay bürru sillashata. Cargasha apaycaran ishcay pachac (200) tantata, päsaspita pachac (100) bölluta, pachac (100) pogusha frütacunata, bïnutapis.
2Chaura ray tapuran: «¿Imapätaj apamushcanqui caytaga?» Chaura Siba niran: «Bürrucunaga famillyayquicuna muntacunanpämi. Tantawan frütaga suldärucuna micunanpämi. Bïnuga chunyajcho uticajcuna upunanpämi.»
3Rayga tapuran: «¿Maytaj patrunniquipa willcanga?» nir. Chaura Siba niran: «Payga ‹Canan Israelcuna nogatanami chachäpa ruquin ray churamanga› nirmi Jerusalencho quëdacamusha.»
4Chaura ray niran: «Chayno captenga canan gampana cacuchun unay Mefi-bosetpa ima-aycanpis cashanga.» Sibaga gongurpaycur niran: «Tayta ray, gampa maquiqui chaquiquichömi caycällä. Ojalä llapan rurashäcunapis gam munashayquino caycullanman.»
5Ray David Bahurim marca quinrayman chayaycaptin Saúl casta runa chimpanpa llojshiycaran. Chay caran Gerapa wamran Simei. Chimpanchöna cashpan Davidta tucuyta gayaparaycar aywaycaran.
6Davidta llapan suldäruntinta sajmaran. Runacunapa, suldäruncunapa chaupinta aywaycaptinpis Davidtaga
7Simei gayaparan: «¡Caypita aywacuy wañuchicoj, fiyu runa!
8¡Cananga Tayta Diosmi castigaycäshunqui ruquin ray canayquipaj Saulpa castancunata wañuchishayquipita! ¡Tayta Diosmi ray cananpaj churasha wamrayqui Absalontana. Caycho caycanqui quiquiqui mana allita rurashayquipitami. Gamga canqui wañuchicojmi!»
9Chaura Sarviapa wamran Abisaiga ray Davidta niran: «Tayta, mana bälej allgoga ¿imanirtaj gayapäshunqui? ¡Canan öra charir cuncanta cuchurishaj!»
10Niptin rayga niran: «Sarviapa wamrancuna, gamcunataga imata gocushunqui. Tayta Dios chayno nisha captinchari pay gayapaycäman. Chayno captenga ¿piraj ‹imatataj rurashcanqui› nenga?»
11Nircur, Abisaita llapan mandaj suldäruncunata niran: «Quiquëpa wamräpis wañuchimayta munaycaptenga masrächari Benjamín trïbupita cäga. ¡Ama imatapis rimapaychu! ¡Jina gayapäcamächun! Tayta Dioschari chayno ninanpaj nisha.
12Capaschari Tayta Dios fiyupa llaquicuycajta ricamarga canan ashllimaptinpis bindisyunta gomanga.»
13Davidga yan'guincunawan aywacuran. Simeipis chimpanpa päsacuran Davidta ashlliraycar, sajmaraycar, allpata machiraycar.
14Raypis yan'guincunapis pasaypa uticashana Jordán mayuman chayar jamaycaran.
15Chaycama Absalonga llapan Israelcunawan Ahitofelwan Jerusalenman chayaran.
16Davidpa amïgun Arac runa Husainami Absalonta tariparan «¡Rayga alli cawachun, rayga alli cawachun!» nir.
17Chaura Absalón tapuran: «Cuyanacushayqui amïguyquita ¿chaynöchu ruranqui? ¿Imanirtaj mana aywacushcanquichu Davidwan?»
18Chaura Husai niran: «Aywanäga manami camacanchu. Nogaga goyanä Tayta Diospis, Israelcunapis acrashan raywanmi.

19Sirberga amïgöpa wamrantami sirbishaj. Chaymi nogaga papäniquita sirbishäno gamtapis sirbishayqui.»
20Chaypitanaga Ahitofelta Absalón niran: «¿Imatataj ruräman?»
21Chayno Absalón tapuptin Ahitofel niran: «Papäniquimi chïnancunata cachasha palasyuta täpananpaj. Paycunata charircur-charircur ruracuriy ari. Chaynöpami llapan Israelcuna tantiyaconga papäniquiwan chiquinacushayquita. Chaura masmi balurchanga gampa faburniqui caycajcunapis.»
22Chayno niptinmi llapan Israel runacuna ricananpaj palasyu janancho juc tolduta Absalonpaj ruraran. Chaychömi taytan Davidpa chïnancunata charircur-charircur cacuran.
23Chay wichan Ahitofel willapashantaga Tayta Dios nishanta-yupaymi wiyacoj. Davidpis Absalonpis wiyacoj.