Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ Dauda vĩ̀ sĩ̀sĩ mìdangurala fíti, à è Mɛfibosɛ bɛgwari Ziba gàarii yĩ̀ zaakinↄnɛ mɛ̀n pla, àtɛn su daalɛ. Ò burodi sɛna mɛ̀n wàa do kũ geepi kàraao mɛ̀n basↄↄro kũ kaka nɛ́ kàraao mɛ̀n basↄↄro kũ sèwɛ̃o tùru do.
2Akũ Dauda Ziba là à pì: Bↄ́ mɛ́ à tò n su kũ abireoo? Ziba wèa à pì: Kína, zaakinↄ bi n bedenↄ pↄ́mɛ ò dia. Burodi kũ kàranↄ bi n gbɛ̃nↄ pↄ́blemɛ. Wɛ̃ sↄ̃, gbɛ̃ kũ ò kpàsa gbáranna gũnnↄ pↄ́minaamɛ.
3Kína a là à pì: N dikiri kũ à kɛ̀ sari daikore kú mámɛ? Ziba wèa à pì: À gↄ̃̀ Yurusalɛmu, zaakũ àtɛn da Isarailanↄ a ká a dizi kpatan gbãramɛ.
4Akũ kína pìnɛ: Pↄ́ kũ Mɛfibosɛ vĩ pínki gↄ̃̀ n pↄ́ ũ. Akũ Ziba pì: Má kútɛ dí! Ma dikiri kína, ǹ tó màgↄ̃ n pↄnna le lɛ.
5Kũ kína Dauda nà Bahurimui, à è gↄ̃gbɛ̃ ke bò. A tↄ́n Simɛi, Gera nɛ́mɛ. Àkũmɛ buri dokↄ̃nↄ kũ Solu bedenↄ. À bò wɛ̃tɛ gũn, àtɛn Dauda ká.
6Àtɛn gbɛ̀ zuzu kína Daudai kũ a gbɛ̃nↄ, bee kũ a zĩ̀karinↄ kũ a dogarinↄn kú a ↄplai kũ a ↄzɛio ń pínki.
7Àtɛni a sↄ̃sↄ̃ àtɛn pi: Ǹ gɛ́! Ǹ gɛ́! Gbɛ̃dɛri! Pↄ́ pã!
8Dikiri fĩna bònnɛ Solu kũ n kí blè a gɛ̃nɛ ũ bedenↄ dɛdɛna yã yãi. Dikiri n bo kpatan à n nɛ́ Abusalomu kàn. Ásaru kɛ̀mma sà, zaakũ gbɛ̃dɛriimɛ n ũ.
9Akũ Zeruya nɛ́ Abisai pì kínanɛ: Ma dikiri kína, à mana gbɛ̃da gɛ̀ dí gↄ̃ n sↄ̃sↄ̃ro. Ǹ tó mà gɛ́ mà a mì zↄ̃.
10Akũ kína pì: Zeruya nɛ́nↄ, bↄ́ mɛ́ à ó kakaraa? Tó Dikiri mɛ́ à ònɛ à ma sↄ̃sↄ̃, akũ àtɛni ma sↄ̃sↄ̃, dí mɛ́ ani fↄ̃ à a la à pi, bↄ́yãi àtɛn kɛ lɛɛ?
11Akũ Dauda ò Abisainɛ kũ a ìbanↄ ń pínki à pì: À gwa, ma zĩda nɛ́'ina mɛ́ àtɛn wɛtɛ à ma dɛ. Oni Biliaminu buri díkĩna pↄ́ o dↄ yá? À a tó gwe. Tó Dikiri mɛ́ à pìnɛ à ma sↄ̃sↄ̃, à manamɛ.
12Òdigↄ̃ dↄ̃ro ke Dikiri ni ma wari dↄ̃ à fĩna bomɛnɛ kũ yã manao sↄ̃sↄ̃ kũ òtɛn kɛmɛnɛ gbãra yãi.
13Kũ Dauda tɛ́ zɛ́n kũ a gbɛ̃nↄ, Simɛi tɛ́ sĩ̀sĩ pãnde kpadoi, àtɛni a sↄ̃sↄ̃ àtɛni gbɛ̀ zuzui àtɛn bùsu fã.
14Kũ kína kũ a gbɛ̃ kũ ò kú kãaonↄ kà swai, ò kpàsa, akũ ò kámma bò gwe.
15Abusalomu kà Yurusalɛmu kũ Isarailanↄ ń pínki. Aitofɛli kú kãao.
16Akũ Dauda gbɛ̃nna Usai, Aki gbɛ̃ gɛ̀ɛ à Abusalomu lè à pìnɛ: Luda n dↄ̃ kũ aafiaao Zaaki! Luda n dↄ̃ kũ aafiaao Zaaki!
17Abusalomu a là à pì: Gbɛ̃kɛ kũ ń vĩ kũ n gbɛ̃nnaon gwe yá? Bↄ́yãi ńdi gɛ́ kũ n gbɛ̃nnaoroo?
18Usai wèa à pì: Lɛnlo! Gbɛ̃ kũ Dikiri kũ gbɛ̃ díkĩnanↄ sɛ̀ pↄ́n ma ũ. Ma zɛ kũ kína kũ Isarailanↄ kàa pìio.

19Abire gbɛra dↄ, dí mɛ́ à mana mà zↄ̀ blenɛ, n baasii? Lákũ ma zↄ̀ↄ blè n denɛ nà, lɛn mà blennɛ lɛ.
20Abusalomu pì Aitofɛlinɛ: À lɛ́ dawá. Bↄ́n óni kɛɛ?
21Akũ Aitofɛli wèa à pì: Ǹ gɛ́ ǹ wútɛ kũ n de nↄ yìgisaride kũ à ń tó la òtɛn bɛ gwanↄo, de Isarailanↄ le ò dↄ̃ ń pínki kũ n tò n de ye n kãiro, gbɛ̃ kũ ò kú kũnwonↄ gbãna ni kara.
22Akũ ò bizakuta dↄ̀ Abusalomunɛ kpɛ́ musu, akũ à gɛ̀ɛ à wùtɛ kũ a de nↄ pìnↄ gwe Isarailanↄ pínki wára.
23Gↄrↄ birenↄa lɛ́ kũ Aitofɛli dì daḿma de lán gbɛ̃ kũ à yã gbɛ̀ka Ludaa yã bàmɛ. Lɛn Aitofɛli lɛ́damma de lɛ Daudanɛ kũ Abusalomuo ń pínki.