Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Dauda vĩ̀ sĩ̀sĩ mìdangurala féte, à è Mɛfibosɛ bɛgwari Ziba gàari yì zaakinↄnɛ mɛ̀n plaa, èe mↄↄ daalɛ. Aↄ̃ↄ burɛdi sɛna mɛ̀n wàa do kↄ̃n geepi kàrao mɛ̀n basↄↄro kↄ̃n kãkã kàrao mɛ̀n basↄↄro kↄ̃n geepiwɛ̃ɛo tùu do.
2Ben Dauda Ziba là à bè: Bↄ́ bé à tò n mↄ kↄ̃n beeeo? Ziba wèàla à bè: Kí, zaakinↄ nɛ́ n bɛdeenↄ pↄ́mɛ aↄ̃ dia. Burɛdi kↄ̃n kàranↄ nɛ́ n gbɛ̃nↄ pↄ́bleemɛ. Geepiwɛ̃ɛ sↄ̃, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ kpàsa gbáa guunↄ íminamɛ.
3Kí à là à bè: N dii kɛ̀ kɛ̀ sai dio kú mámɛ? Ziba wèàla à bè: À gↄ̃̀ Yerusalɛmu, zaakɛ èe daa Isarailinↄ a ká a dezi kpatan gbã̀amɛ.
4Ben kí bènɛ: Pↄ́ kɛ̀ Mɛfibosɛ vĩ píngi gↄ̃̀ n pↄ́ ũ. Ben Ziba bè: Máɛ kúɛ kɛ̀! Ma dii kí, ǹ tó màgↄ̃ n pↄnnaa e lɛ.
5Kɛ̀ kí Dauda sↄ̃̀ Bahurimuzi, à è gↄ̃gbɛ̃ ke bↄ̀. À tↄ́n Simɛi, Gera nɛ́mɛ. Àmbe bori dↄ̃nkↄ̃ kↄ̃n Solu bɛdeenↄ. À bↄ̀ wɛ́tɛ guu, èe Dauda kaa.
6Èe kí Dauda kↄ̃n à gbɛ̃nↄ gbãgbãa kↄ̃n gbɛ̀o, baa kɛ̀ à zĩ̀karinↄ kↄ̃n à dogarinↄↄ kú à ↄplaazi kↄ̃n à ↄzɛɛzio ń píngi.
7Èe à sↄ̃sↄ̃ↄ èe bee: Ǹ gá! Ǹ gá! Gbɛ̃dɛri! Pↄ́ pã!
8Dii fĩa bònnɛ Solu kɛ̀ n kí blè à gbɛ̀n bɛdeenↄ dɛdɛna yã yãnzi. Dii n bↄ kpatan à n nɛ́ Abusalomu kàn. Ásaru kɛ̀mma sa, zaakɛ gbɛ̃dɛrin n ũ.
9Ben Zeruya nɛ́ Abisai bè kínɛ: Ma dii kí, à maa gbɛ̃ɛ gɛ̀ kɛ̀ gↄ̃ n sↄ̃sↄ̃ↄro. Ǹ tó mà gá mà à mì zↄ̃.
10Ben kí bè: Zeruya nɛ́nↄ, bↄ́ bé à wa kakↄ̃aa? Tó Dii bé à ònɛ à ma sↄ̃sↄ̃, ben èe ma sↄ̃sↄ̃ↄ, dé bé eé fↄ̃ à à la à be, bↄ́yãnzi èe kɛɛ lɛzi?
11Ben Dauda ò Abisainɛ kↄ̃n a ìbanↄ ń píngi à bè: À gwa, ma zĩnda nɛ́'ina bé èe wɛtɛɛ à ma dɛ, ɛ̃ndɛ̃ weé Bɛyãmi bori kɛ̀ki nɛ́ o dↄↄ́? À à tó gwe. Tó Dii bé à bènɛ à ma sↄ̃sↄ̃, à maamɛ.
12Wègↄ̃ dↄ̃ro ke Dii é ma nawɛ̃akɛna gwa à fĩa bomɛ kↄ̃n à maaao sↄ̃sↄ̃ kɛ̀ wèe kɛɛmɛ gbã̀a kɛ̀ yãnzi gwɛɛ.
13Kɛ̀ Dauda tɛ́ zɛ́n kↄ̃n a gbɛ̃nↄ, Simɛi tɛ́ sĩ̀sĩ pãnde gɛɛzi, èe à sↄ̃sↄ̃ↄ èe à gbãgbãa kↄ̃n gbɛ̀o èe bùsu fãa.
14Kɛ̀ kí kↄ̃n a gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ kà swaazi, aↄ̃ kpàsa, ben aↄ̃ kámma bò gwe.
15Abusalomu kà Yerusalɛmu kↄ̃n Isarailinↄ ń píngi. Aitofɛli kúo.
16Ben Dauda gbɛ̃nna Usai, Aki gbɛ̃ gàa à Abusalomu lè à bènɛ: Luda n dↄ̃ kↄ̃n aafiao Zaaki! Luda n dↄ̃ kↄ̃n aafiao Zaaki!
17Abusalomu à là à bè: Gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ ń vĩ kↄ̃n n gbɛ̃nnaon gweↄ́? À kɛ̀ dia nɛ́ɛ gá kↄ̃n n gbɛ̃nnaoroo?
18Usai wèàla à bè: Lɛnlo! Gbɛ̃ kɛ̀ Dii sɛ̀ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀kiinↄ pↄ́n ma ũ. Ma zɛ kↄ̃n kína kɛ̀ Isarailinↄↄ kà pìo.

19Beee gbɛra dↄ, dé bé à maa mà zↄ̀ blenɛ, n baasiroo? Lán ma zↄ̀ blè n denɛ nà, lɛn mɛ́ blennɛ lɛ.
20Abusalomu bè Aitofɛlinɛ: À lɛ́ dawa. Bↄ́n wé kɛɛ?
21Ben Aitofɛli wèàla à bè: Ǹ gá ǹ daɛ kↄ̃n n de nↄ yìgisai kɛ̀ à ń tó kɛ̀ aↄ̃ↄe bɛɛ gwaanↄo, lɛ Isarailinↄ e wà dↄ̃ ń píngi kɛ̀ ń tò n dee ye n kãziro, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúnyonↄ gbãaa é kaara.
22Ben wà bisakutaa dↄ̀ Abusalomunɛ kpɛ́ musu, ben à gàa à dàɛ kↄ̃n a de nↄↄ pìnↄ gwe Isarailinↄ píngi wáa.
23Gurↄ beeenↄa lɛ́ kɛ̀ Aitofɛli è daḿma dɛ lán gbɛ̃ kɛ̀ yã gbèka Ludaa yã bàmɛ. Lɛn Aitofɛli lɛ́damma dɛ lɛ Daudanɛ kↄ̃n Abusalomuo ń píngi.