Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa

Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Daawiti deriyaa huuphiyaappe hefintta baggaara aadhdhishin, Xiiba giyo Mafibosheeta ashkkarai aara gaittiis; naa77u xeetu baso oittaa, woiniyaa teeraa lichchakkuwaa xeetaa, balasiyaa teeraa lichchakkuwaa xeetaanne issi ogoro woine eessaa naa77u haretun caaniis.
2Kawoi Xiiba, “Hagaa aibissi ehaadii?” yaagidi oichchiis. Oichchin Xiibi, “Hareti kawuwaa so asai togganaassa; oittainne lichchakkoi asati maanaassa; qassi woiniyaa eessai bazzuwan daafuriyaageeta ushshanaassa” yaagiis.
3Hegaappe guyyiyan kawoi Xiiba, “Ne godaa na7aa na7ai awan de7ii?” yaagidi oichchiis. Oichchin Xiibi, “I, ‘Israa7eela asai ta aawaa aawaa kawotettaa hachchi taayyo zaari immana’ yaagidi Yerusalaamen uttiis” yaagiis.
4Kawoi Xiiba, “Be7a! Mafibosheetayyo de7iyaabai ubbai ha77i neessa” yaagiis. Yaagin Xiibi, “Eeno ta godau kawuwau! Taani biittan gufannais; taani nena ufaissiyaabaa oottana” yaagiis.
5Kawoi Daawiti Baahuriima giyo katamaa yiido wode, Saa7oola dabbo gidiya issi bitanee hegaappe kiyiis. A sunttai Geera na7aa SHim77a. I Daawita qanggiiddi kiyiis.
6Daawita bollinne kawuwaa oosanchchatu bolli shuchchaa olees; i hegaa oottiyo wode, olanchchati ubbainne kawuwaa naagiyaageeti ushachchaaranne haddirssaara kawuwaa Daawita doggomi wottidosona.
7SHim77i Daawita qanggiiddi, “Kichcha; kichcha! Ha suuttaa gussiyaagee! Ha pattennaagee!
8Neeni Saa7oola sohuwan kawotadasa; neeni gussido Saa7oola asaa suuttaa ubbaa GODAI ne bolli zaariis; qassi GODAI kawotettaa ne na7aa Abeseloomayyo sheedhdhiis. Neeni suutta gussida asa gidiyo gishshau, neeni xayiyo wodee gakkiis” yaagiis.
9Hegaappe guyyiyan, Xaruuyi na7ai Abishaayi kawuwaa, “Ha kana bautai ta godaa kawuwaa aibissi qanggii? Taani baada a qooriyaa muucais” yaagiis.
10Yaagin kawoi, “Inttenoo, Xaruuyi naatoo, inttena gattiyaabi aibee? GODAI a, ‘Daawita qangga’ yaagido gishshau i qanggiyaabaa gidikko, ‘Neeni aibissi hagaa oottai?’ yaagidi oichchanau danddayiyai oonee?” yaagiis.
11Hegaappe guyyiyan, Daawiti Abishaayanne ba ashkkarata ubbata, “Ta na7ai, ta ashoi, tana woranau koyees; yaatin, ha Biniyaama asi waati agguutee! A bochchoppite; i qanggo bayin! Aissi giikko, GODAI a azaziis.
12Ooni erii, GODAI ta metuwaa be7idi, taani hachchi ekkiyo qanggettaa gishshau taayyo kehaa zaaranaakkonne” yaagiis.
13Daawitinne a asai ogiyaa oiqqidi boosona. SHim77ikka keraa xanxxaa oiqqidi, Daawita ginaara bees; biiddi a qanggeesinne shuchchaa a bolli olees; buhiyaakka a bolli laalees.
14Kawoinne aara de7iya asati bantta biyoosaa daafuridi gakkidosona. Gakkin kawoi yan shemppiis.
15Abeseloominne Israa7eela asati ubbai Yerusalaame gelidosona; Akixoofeelikka etaara issippe de7ees.
16Daawita laggee Arkkiyaa Hushaayi Abeseloomakko yiidi, “Kawoi shemppo gam77o! Kawoi shemppo gam77o!” yaagiis.
17Yaagin Abeseloomi Hushaaya, “Neeni ne laggiyaa siiqido siiqoi hageekka? Ne laggiyaara aibissi babeikkii?” yaagiis.
18Hushaayi Abeselooma, “CHii! GODAINNE ha asai qassi Israa7eela asai ubbainne dooridoogaayyo taani aqana; taani aara attana.

19Hegaappekka qassi taani ooyyo oottanee? A na7aayyo oottanau bessikkinaayye? Taani ne aawaayyo oottidoogaadan ha77i neeyyookka oottana” yaagiis.
20Abeseloomi Akixoofeela, “Neeni ane nuna zora; nuuni ai oottonii?” yaagiis.
21Yaagin Akixoofeeli Abeselooma, “Kawo keettaa naaganau attida ne aawaa baakkotuura baada zin77a; neeni ne aawaa siiriyan xinqqidoogaa Israa7eela asai ubbai siyana; nenaara issippe de7iya ubbatu kushee hegan minnana” yaagiis.
22Kawuwaa keettaa bollan dembbayidi oottidosan, Abeseloomayyo dunkkaaniyaa tolidosona; tolin asai ubbai xeellishin Abeseloomi gelidi, ba aawaa baakkotuura zin77iis.
23He gallassatun Akixoofeeli a zorido zore issi asi GODAA oichchidi ekkiyo zore mala. Daawitinne Abeseloominne naa77aikka Akixoofeela zoriyaa ubbaa ekkidoogee hagaadaana.