Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Samuɛli

2 Samuɛli 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Davidi vĩ̀ sĩ̀sĩ misonaa yↄↄ, a è Mɛfibosɛ ziia Ziba káoyè zàa'ĩnaↄnɛ mɛ̀n pla, àlɛ mↄ́ daialɛ. Aa pɛ̃ɛ sɛa mɛ̀n ↄ̀aa do ń vɛ̃ɛbɛ kàao mɛ̀n basↄo ń kaadↄɛn kàao mɛ̀n basↄo ń vɛ̃ɛo tùu do.
2Ɔ̃ Davidi Ziba là à mɛ̀: Bↄ́mɛ tò n mↄ ń beeoi? Ziba wèwà à mɛ̀: Kí, zàa'ĩnaↄá n bɛdeↄ pↄ́ɛ aa dikpɛ. Pɛ̃ɛ ń kàaↄá n gbɛ̃́ↄ pↄbleaɛ. Vɛ̃ɛ sↄ̃, gbɛ̃́ pↄ́ kpàsa guwaiwaiuↄ imiaɛ.
3Kí aà là à mɛ̀: N dii pↄ́ ì kɛsai tↄũna ku má ni? Ziba wèwà à mɛ̀: À gↄ̃̀ Yelusalɛũ, asa àlɛ e Isailiↄ a kpa a dezi kpalau gbãɛ.
4Ɔ̃ kí òɛ̀: Pↄ́ pↄ́ Mɛfibosɛ vĩ píi gↄ̃̀ n pↄ́ ũɛ. Ɔ̃ Ziba mɛ̀: Ma kulɛ kɛ! Ma dii kí, ǹyↄ̃ ma wɛgwa màa.
5Kɛ́ kí Davidi sↄ̃̀ Bauliũzi, a è gↄ̃ɛe bↄ̀u. Aà tↄ́n Simɛi, Gela nɛ́ɛ. Aamɛ aa bui doũ ń Saulu bɛdeↄ. À bↄ̀ wɛ̃́lɛu, àlɛ Davidi ká.
6Àlɛ kí Davidi ń aà gbɛ̃́ↄ kɛ̃kɛ̃ ń gbɛo, baa kɛ́ aà zĩgↄ̃ↄ ń aà dↄaiↄ ku aà ↄplaai ń ↄzɛɛio ḿpii.
7Àlɛ aà sↄ̃sↄ̃ àlɛ mɛ: Gɛ́i! Gɛ́i! Gbɛ̃dɛna! Pↄ́ pãɛ!
8Dii fĩabònɛ Saulu pↄ́ n kpalablè aà gbɛu bɛdeↄ dɛdɛa yã́ musu. Dii n bↄ kpalau, à n nɛ́ Abisaloũ kpàu. Ásoo kɛ̀maɛ sa, asa gbɛ̃dɛnan n ũ.
9Ɔ̃ Zeluia nɛ́ Abisai ò kíɛ: Ma dii kí, a maa gbɛ̃ gɛɛ bee àↄ n sↄ̃sↄ̃o. To mà gɛ́ aà mi zↄ̃i.
10Ɔ̃ kí mɛ̀: Zeluia nɛ́ↄ, bↄ́mɛ wá daaai? Tó Dii mɛ́ òɛ̀ aà ma sↄ̃́sↄ̃, ↄ̃ àlɛ ma sↄ̃sↄ̃, démɛ a fↄ̃ aà la, bↄ́yãi àlɛ kɛi màaii?
11Ɔ̃ Davidi ò Abisaiɛ ń a ìwaↄ píi à mɛ̀: À gwa, mazĩa nɛ'ia mɛ́ lɛ́ wɛɛlɛ ma dɛ. Wa Bɛ̃yãmɛɛ buiɛ bee pↄ́ o lↄe? À aà to we. Tó Dii mɛ́ òɛ̀ aà ma sↄ̃́sↄ̃, a maaɛ.
12Wìliↄ dↄ̃o tó Dii asu ma taasi e, i fĩabomɛɛ ń maao sↄ̃́sↄ̃a pↄ́ wàlɛ kɛmɛɛ gbã yã́i.
13Kɛ́ Davidi bɛ zɛ́u ń a gbɛ̃́ↄ, Simɛi bɛ sĩ̀sĩpↄlɛu aà saɛ. Àlɛ aà sↄ̃sↄ̃, àlɛ aà kɛ̃kɛ̃ ń gbɛo, àlɛ bùsu fãaàgu.
14Kɛ́ kí ń a gbɛ̃́ pↄ́ kuanↄↄ kà swai, aa kpàsa, ↄ̃ aa kã́mabò we.
15Abisaloũ kà Yelusalɛũ ń Isailiↄ píi. Aitofɛli kuaànↄ.
16Ɔ̃ Davidi gbɛ̃na Usai, Aaki gbɛ̃́ gɛ̀ Abisaloũ lè a òɛ̀: Lua n dↄ̃ ń aafiao Záai! Lua n dↄ̃ ń aafiao Záai!
17Abisaloũ aà là à mɛ̀: Gbɛ̃kɛ pↄ́ ń vĩ ń n gbɛ̃naon wea? Bↄ́yãi ni gɛ́ ń n gbɛ̃naoo ni?
18Usai wèwà à mɛ̀: Màa no! Má dɛ gbɛ̃́ pↄ́ Dii ń gbɛ̃́ɛ beeↄ sɛ̀ pↄ́ ũɛ. Ma zɛ ń kía pↄ́ Isailiↄ kpàpioɛ.

19Bee gbɛa lↄ, démɛ maa mà zↄbleɛ̀i, n bàasio? Lá ma zↄblè n maeɛ yãa, a maa mà blenɛ sↄ̃ɛ.
20Abisaloũ ò Aitofɛliↄnɛ: À lɛdaa. Bↄ́ wá kɛi?
21Ɔ̃ Aitofɛli wèwà à mɛ̀: Gɛ́ wúlɛi ń n mae nↄ pↄ́ à ń tó la aalɛ bɛgwaↄ. Isaili píi a ma ń tò n mae ye n gĩyãio, gbɛ̃́ pↄ́ kunnↄↄ gbãa i kã́fĩ.
22Ɔ̃ wà zwã̀akpɛ dↄ̀ Abisaloũɛ kpɛ́ musu, ↄ̃ à gɛ̀ wùlɛ ń a mae nↄpiↄ we Isailiↄ píi wáa.
23Gↄↄ beeↄ lɛ́ pↄ́ Aitofɛli ì damá dɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ yãgbɛ̀a Luawawaɛ. Màa Aitofɛli lɛdama dɛ Davidiɛ ń Abisaloũo píi.