Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 SAMMUYƐƐRI

2 SAMMUYƐƐRI 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɑfiti pɛ̃ɛ̃tɛ́ dìì mɔ̀nnì ditɑ̃rì yómmɛ̀ sɑ́m̀pɔ́ kɛ̀ Mɛfibosɛti kóo tɔ̃ntì Sibɑɑ tuɔkoo kɛ kpɑɑkɛ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tɔ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ sikɔusìdɛ́ (200), fínyĩ̀ kó yɛbɛ kperɛ̀ siyùu ntɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) yɛsũ̀ũ̀yɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) nɛ̀ mɛnɑɑ̀ nkudɔukù kumɑ́ɑ̀.
2Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfitii ò bekɛ kɛ dɔ̀: A dɔ́ kɛ́ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ bɑ? Kɛ̀ Sibɑɑ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bo ndekù sɑ̃mmɑrímúbɛ̀, kɑ̀ɑ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ cɑ́ɑ́kɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ nɛ̀ yɛtebɛ, bɛ̀ɛ̀ ce ndikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ ɔ̀u kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃ mɛnɑɑ̀.
3Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Mɛfibosɛti ɑ yiɛ̀ nSɑuri yɑɑ̀birɛ borɛ? Kɛ̀ Sibɑɑ dɔ̀: Ò kpɑɑ́ Sedisɑdɛmmu nwe kòo yɛ̀mmɛ̀ dò ndi mmɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ bo ò duɔ́ nho yɑ̀ɑ̀kù kpɑ̀tì.
4Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: M bo dɑ duɔ́ mMɛfibosɛti kpɛrɛ dɛmɔu kɛ̀ Sibɑɑ nínkóo okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì fɔ̃́ nnɛ̀ mutɔ̃mmú ɑ nsɔkɛ́ kɛ́ nni nkuɔ̀ mmɛsémmɛ̀.
5Dɑfiti tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Bɑudimmu ɛì kɛ̀ Sɑuri nɑɑ̀mùnkù kou mɔù Kedɑ birɛ, kòo yètìrì tu Simɛii, kòo yɛ̀nní kɛ́mbuɔ̀ nDɑfiti kusĩ̀nkù.
6Koò bɔmmu yɛtɑ̃́rɛ̀ koò uuti mutɑ̃́ɑ̃́, bɑ́ nɛ̀ Dɑfiti kò bɛtũ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ do mɛ nhò murímɛ̀.
7Kòo nhò sɑ̃̀ɑ̃́ nkɛ pĩɛ̃kù kɛ tú: Fũtɛ, fũtɛ dɛsĩ̀nnɛ̀ fɔ̃́ nhonitikɔ̀ùtì!
8Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ kpetínnɛ́ ɑ kùɔ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ Sɑuri cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ɑ yùúkúmu Sɑuri kpɑ̀tì dɛɛ̀ te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nti duɔ́ nhɑ birɛ Abusɑdɔmmu, kɑ̀ɑ tɑ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛkɛ ɑ tú onitikɔ̀ùtì nwe.
9Kɛ̀ Seduyɑɑ birɛ Abikɑii nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Dɛmɔcírɛ̀ diɛ mbɑ́ ntṹṹ nkɛ dɑ sɑ̃́ɑ̃́, yóu kɛ̀ n kɔtɛ kɛ́ dɛ̀ fèútɛ́.
10Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti dɔ̀: Di bɑ́ɑ́ ti tɑ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ kóo kótì Soɑbu kòò n sɑ̃̀ɑ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù yɛ̃ nhò nni nsɑ̃́ɑ̃́ nhòmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kóò bɑ̀ɑ.
11Kɛ̀ Dɑfitii nɑ́kɛ́ o tũ̀mbɛ̀ nɛ̀ Abikɑii kɛ dɔ̀: Mí m birɛ mɔ́mmɔnnɛ m pɛitɛ́ dɛ̀ dɔ́ kɛ́ n kuɔ, kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ botí kou weè nɛ́ bo n yóuɑ̀? Yóunɛ̀ we kòo nni nsɑ̃́ɑ̃́, ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù yɛ̃ nhò nni nsɑ̃́ɑ̃́.
12Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbo wéntɛ́ n sémmɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ mɛyɛi nhò n dɔ́nɛ̀ mɛ̀ɛ nɑɑ́ mmɛsɑ̀ɑ̀.
13Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ nsɔkɛ́ bɛ cɛ kɛ̀ Simɛii bɛ̀ dirínɛ̀ ditɑ̃rì pɛ̃ri kɛ bɛ̀ bɔmmù kusĩ̀nkù kɛ tú bɛ̀ bo yɑ̀, kɛ bɛ̀ bɔmmù yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ bɛ̀ uuti mutɑ̃́ɑ̃́.
14Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ntuɔkoo kukó nSuditɛ̃ɛ̃ pɛɛ́mmɛ̀, kɛ ɔ̀u mmucèmmu kɛ́kɑroo kɛ́nhompu dɛborɛ̀.
15Dɛ mɔ̀nnì Abusɑdɔmmu nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kò nSedisɑdɛmmu kɛ̀ Aitofɛɛdi mbɛ̀ nɛínɛ̀.
16Usɑii Adikiti ɛì kou wèè do ɔ̃ nduɔ̀ nDɑfiti itié nhò tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì Abusɑdɔmmu borɛ̀ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì ḿbo sɑ̃́ɑ̃̀!
17Kɛ̀ Abusɑdɔmmuu ò bekɛ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ ɑ nɛ́po Dɑfiti di nɛ́potì dèèmu dɛndɑɑ̀? Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ í nɛínɛ̀ ɑ nɛ́po.
18Kɛ̀ Usɑii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè n we ndɔ́ n yó nwe mbonɛ̀.

19Kɑ̀ɑ wɛ̃̀tɛ kɛ tú n nɛ́po birɛ, n yí sɔ̃̀ńtɛ́ kɛ tũ mbɑ́ wè, n do pĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí ɑ cicɛ tɔ̃mmú n yó mmɛ mpĩ́ nhɑ kɔ̃mu.
20Kɛ̀ Abusɑdɔmmuu nɑ́kɛ́ Aitofɛɛdi kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́nɛ̀ kɛ́yɑ̀ ti dò nkɛ́dɔɔ̀mɛ̀.
21Kɛ̀ Aitofɛɛdi pɑ̃̀nkɛɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́duɔ́nɛ̀ ɑ cicɛ pocĩɛ̃̀ nhò yóu yɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ bɑ̀ɑ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Isidɑyɛɛribɛ yóó tì kèèmu kɛ́bɑntɛ́ ɑ cicɛ dɑ yĩɛ̃kɛmɛ̀ kɑ̀ɑ kɔbɛ kɔ̃̀ntìi yɑukɛ.
22Kɛ̀ bɛ̀ɛ cónnɛ́ kutouku tiyɑ̀ɑ̀tì kɔku Abusɑdɔmmu kpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kudɑ̀nkù, kòo tɑ kɛ́ndɔunɛ̀ o cicɛ pocĩɛ̃̀ nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ììkɛ̀.
23Dɛ kó dimɔ̀nnì Aitofɛɛdi do ɔ̃ nkòò bɛ́i ntì bɛ̀ɛ tì yienkomu kɛ́ndò nKuyie nkuù tì bɛ́i, Dɑfiti nɛ̀ Abusɑdɔmmu bɛ̀ do tì yìémmu bɛmɔu.