Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SAMUELA

1 SAMUELA 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai neganai Nahasa, Amono tauna, ia lao, Iabese hanua, Gileada tano dekenai ia koua hagegea. Vadaeni Iabese hanua taudia ibounai ese Nahasa dekenai idia hereva, idia gwau, “Maino do ita karaia, vadaeni ai ese oiemu hesiai taudia do ai lao.”
2To Nahasa, Amono tauna ia haere, ia gwau, “Maino do ita karaia, to lau ese umui ibounai emui matana idibadia do lau kokia, vadaeni Israela ibounai ese hemarai do idia abia.”
3Iabese hanua tau badadia ese Nahasa idia hamaoroa, idia gwau, “Dina 7 ai dekenai do oi henia, unai dina lalonai ai ese hesiai taudia Israela tano ibounai dekenai do ai siaia. Bema tau ta ese ai idia durua lasi neganai, ai be oiemu siahu henunai do ai lao.”
4Hesiai taudia be Saulo ena hanua Gibea dekenai idia ginidae. Vadaeni unai sivarai idia gwauraia neganai, Gibea taudia ibounai idia taitai bada.
5Unai neganai Saulo be iena ruma dekena amo ia mai, iena boromakau edia murinai ia raka noho. Vadaeni Saulo ese ia henanadai, ia gwau, “Taunimanima be dahaka dainai idia taitai noho?” Vadaeni idia ese Iabese taudia edia sivarai idia hamaoroa.
6Saulo be edia hereva ia kamonai neganai, Dirava ena Lauma ese ia hasiahua bada herea, bona ia badu dikadika danu.
7Ia ese boromakau tau rua ia abia, ia utua maragimaragi, bona Israela tano ibounai dekenai unai vamu ia siaia lao, bona vamu idia abia lao taudia be inai bamona idia gwauraia loaloa, idia gwau, “Daika be tuari totona Saulo bona Samuela edia murinai do ia raka lasi, be iena boromakau unai bamona do idia utua maragimaragi.” Unai dainai Israela taudia be Lohiabada dekenai idia gari dikadika, bona idia ibounai be idia raka murimuri dekenai, tau tamona bamona.
8Saulo ese idia ibounai Beseka dekenai ia haboudia. Ibounai 300,000 be Israela dekena amo idia mai, bona 30,000 be Iuda dekena amo.
9Saulo ese Iabese hanua ena hesiai taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Kerukeru, dina tubua dekenai, ai ese umui do ai hamauria.” Hesiai taudia be idia lao, unai bamona hereva Iabese taudia idia hamaoroa, vadaeni idia ibounai idia moale bada.
10Unai neganai Iabese taudia ese Nahasa idia hamaoroa, idia gwau, “Kerukeru ai be oi dekenai do ai raka mai, vadaeni oiemu ura hegeregere ai dekenai do oi karaia.”
11To daba matana neganai, Saulo ese iena tuari taudia ia hapararaia, orea toi. Vadaeni daba rere neganai, Israela tuari taudia ese Amono taudia edia kamepa dekenai idia heau vareai, Amono taudia idia alaia ela bona dina tubua. Idia heau mauri taudia be ta ta sibona idia heau, rua idia heau hebou lasi.
12Vadaeni Israela taudia ese Samuela idia hamaoroa, idia gwau, “Daikadaika be guna idia gwau, ‘Ai ura lasi Saulo be aiemai king!’ Unai taudia do oi mailaia, vadaeni idia be do ai aladia mase.”
13To Saulo ia gwau, “Tau ta do umui alaia lasi hari dina dekenai, badina be hari dina dekenai Lohiabada ese Israela ia hamauria vadaeni.”
14Samuela ese unai taudia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Umui mai, Gilegala dekenai ita lao, Saulo do ita hasiahua lou, iseda king.”
15Unai dainai idia ibounai be Gilegala dekenai idia lao. Unuseni maino karaia boubou gaudia idia henia, Lohiabada ena vairanai. Bona unuseni Saulo bona Israela taudia ibounai be idia moale bada.