Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amↄni bui Naasa mↄ̀ ń a zĩgↄ̃ↄ, aa bòokpà Yabɛsi Galada saɛ, ↄ̃ Yabɛsideↄ ò Naasaɛ: Lɛdoũ kɛwanↄ, wí misiilɛnɛ.
2Ɔ̃ Naasa ònɛ́: Tó ma á ↄplaa wɛ́ bↄ̀bↄ ápii mɛ́ wí Isailiↄ kũ̀ ḿpii, ↄ̃ má gbasa mà lɛdoũkɛánↄ.
3Ɔ̃ Yabɛsi gbɛ̃zↄ̃ↄↄ òɛ̀: Wá gba gↄↄ sopla wà gbɛ̃́ↄ zĩ Isaili bùsu guu píi. Tó gbɛ̃e ku à wá suabao, wá mikpama.
4Kɛ́ zĩnapiↄ kà Saulu bɛ Gibɛa, aa yã́pi ònɛ́, ↄ̃ wà búbuapã̀lɛ.
5Gↄↄ bee Saulu lɛ́ su ń buaoɛ, a tɛ a zuↄi, ↄ̃ à mɛ̀: Bↄ́ yã́ mɛ́ mↄ̀ ↄ̃ wàlɛ ↄ́ↄlↄi? Ɔ̃ wà Yabɛsidepiↄ yã́ dàu wa sìuɛ.
6Kɛ́ Saulu yã́pi mà, Lua Nisĩna dɛ̀dɛwa, ↄ̃ aà pↄ pà maamaa.
7À zu sɛ̀ mɛ̀n pla a dɛ̀ a zↄ̃̀ɛzↄ̃ɛ, ↄ̃ à gbɛ̃́ↄ zĩ̀ò Isaili bùsu guu píi aa mɛ̀: Màa wa kɛ gbɛ̃́ pↄ́ aai tɛ Saulu ń Samuɛliozioↄ zuↄnɛ. Ɔ̃ vĩa ń kṹ Dii yã́ musu, aa bↄ̀ tɛ́ńzi sãnu ḿpii.
8Saulu ń nao Bɛzɛki. Isailiↄ kɛ̀ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do ń basↄooɛ (300.000), mɛ́ Yudaↄ kú ń guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi (30.000).
9Ɔ̃ wa ò zĩna pↄ́ mↄ̀piↄnɛ: À gɛ o á gbɛ̃́ↄnɛ, zia e ĩatɛ̃ àↄ gɛ́ gbãakũi, wá ń suaba. Kɛ́ zĩnaↄ tà, aa yã́pi baokpà Yabɛsideↄnɛ, ↄ̃ an pↄ kɛ̀na.
10Aa ò Amↄniↄnɛ: Wá wázĩa kpáwá zia, í á pↄeã kɛwá.
11Saulu a gbɛ̃́ↄ kpaalɛ̀ gãli àaↄ̃. Gufɛ̃nɛ ↄ̃ aa sì Amↄniↄgu ń bòou, aa ń dɛdɛ e ĩatɛ̃ gɛ̀ gbãakũ̀ò. Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ fã̀aa gbándodo mindodo.
12Ɔ̃ wa ò Samuɛliɛ: Deↄ mɛ́ mɛ̀ Saulu a kiblewáo ni? À bↄlɛńnↄ wà ń dɛdɛ.
13Ɔ̃ Saulu mɛ̀: Wa gbɛ̃e dɛ gbão, asa Dii Isailiↄ suabà gbãɛ.
14Ɔ̃ Samuɛli ò bílaɛ: À mↄ wà gɛ́ Giligali wà ɛa Saulu kpa kpalau we lↄ.
15Ɔ̃ aa gɛ̀ Giligali ḿpii, aa ɛ̀a Saulu kpà kpalau Dii aɛ we, aa sáaukpa sa'ò Diiwa, ↄ̃ Saulu ń Isailiↄ pↄnakɛ̀ we ḿpii maamaa.