Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Issi aginaappe guyyiyan, Amoona biittaa Kawoi Naa7oosi denddidi, Gala7aaden de7iya Yaabeesha katamaa dooddidi uttiis. Uttin Yaabeesha asai ubbai a, “Neeni nunaara maachchaa wotta; nuuni neeyyo haarettana” yaagiis.
2Yaagin Naa7oosi, “Taani issibaa oottanau intte eeno giikko, inttenaara maachchaa wottana; hegeenne, taani intteyyo ubbaayyo ushachcha aifiyaa woocada kessana; yaatada Israa7eela ubbaa kaushshana” yaagiis.
3Yaabeesha cimati ubbai Naa7oosa, “Israa7eela biitta ubbau nuuni kiitaa yeddana mala, laappun gallassaa takkashsharkkii; nuna ashshiyaabi ooninne xayikko, nuuni neeyyo kushiyaa immana” yaagidosona.
4Kiitettidaageeti Saa7ooli de7iyoosaa Gib77aa biidi, ha yohuwaa asaayyo yootidosona; yootin asai ubbai ba qaalaa xoqqissidi yeekkiis.
5He wode Saa7ooli ba boorata laaggidi goshshaappe yiyaagee, “Asai waanidee? Aibissi yeekkii?” yaagidi oichchiis; oichchin Yaabeesha asai giidobaa ayyo yootidosona.
6Ha qaalaa Saa7ooli siyido wode, Xoossaa Ayyaanai a bollan wolqqan wodhdhiis; Saa7ooli hanqquwaa suulliis.
7Saa7ooli waaxa boorata ekki muxerettidi, kiitettidaageetun Israa7eela biitta ubbau yeddiiddi, “Saa7oolanne Sameela kaallidi, kiyenna o booratinne hagaadan muxettana” yaagiis. Hegaappe guyyiyan, GODAA dagamai asaa bolli wodhdhin, eti issi asadan kiyidosona.
8Saa7ooli Bezeeqan eta shiishshidi qoodido wode, Israa7eela asai heezzu xeetu sha7a; Yihudaa asai hasttamu sha7a.
9Eti kiitetti yiidaageeta hagaadan yaagidosona; “Biidi Yaabeesha Gala7aade asatuyyo, ‘Wontto xalqqee michchiyo wode, nuuni inttena ashshana’ yaagidi yootite” yaagidosona. Kiitettidaageeti biidi, Yaabeesha asatuyyo hegaa yootidosona; yootin eti keehi ufaittidosona.
10Yaabeesha asati Amoona asatuyyo, “Nuuni wontto intteyyo kushiyaa immana; intte nuna dosiyoogaadan oottana danddayeeta” yaagidosona.
11Wonttetta gallassi Saa7ooli ba asaa heezzu citan shaakkiis; eti sa7ai wonttiyo wode, Amoona asati galchchidosaa gelidi, xalqqee michchana gakkanaassi Amoona asata goora7idosona; goora7aappe attidaageeti naa77u asi issippe de7ennaadan ubbai bau bau laalettiis.
12Hegaappe guyyiyan, Israa7eela asai Sameela, “‘Saa7ooli nu bolli kawotanee?’ yaagida asati oonee? Eti oonakko kessite; nuuni eta worana” yaagiis.
13SHin Saa7ooli eta, “Issi asinne hachchi haiqqenna; aissi giikko, GODAI Israa7eela wotti ekkido gallassai hachcha” yaagidi zaariis.
14Hegaappe guyyiyan, Sameeli asaa, “Haayite; Gelggali boos; biidi yan Saa7ooli kawo gidiyoogaa zaarettidi erissoos” yaagiis.
15Hegaa gishshau, asati ubbai Gelggali biidi, Gelggalan, GODAA sinttan Saa7ooli kawo gidiyoogaa erissidosona. Yan sarotettaa yarshshuwaa GODAA sinttan yarshshidosona; Saa7oolinne Israa7eela asai ubbai he sohuwan xoonuwaa baalaa gita ufaissan bonchchidosona.