Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 1 Samuel

1 Samuel 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bihain Nahas, king bilong ol Amon, i kisim ol soldia bilong en na i kam insait long dispela hap bilong Israel ol i kolim Gileat. Na ami bilong Nahas i banisim taun Jabes, olsem na ol man bilong Jabes i tokim em, “Yu mekim kontrak wantaim mipela bilong larim mipela i stap, na bai mipela i stap aninit long yu.”
2Tasol Nahas i tok, “I gat wanpela rot tasol bilong mi mekim kontrak wantaim yupela. Mi mas rausim ai i stap long han sut bilong yupela olgeta Jabes, bilong mekim yupela na olgeta arapela Israel i sem nogut.”
3Ol hetman bilong Jabes i harim dispela na ol i tokim Nahas olsem, “Inap yu wet 7-pela de pastaim, bilong mipela i ken salim man i go long olgeta hap bilong Israel na askim ol long kam helpim mipela? Na sapos i no gat man bilong helpim mipela, orait bai mipela i ken larim yu i bosim mipela.”
4Nahas i orait long tok bilong ol Jabes, olsem na ol i salim sampela man i go long ol Israel. Ol dispela man i go kamap long Gibea, em taun Sol i save stap long en, na ol i autim dispela tok long ol manmeri. Ol Gibea i harim, orait ol i krai nogut tru.
5Long dispela taim Sol i mekim wok long gaden. Na taim em i lusim gaden na i bringim ol bulmakau bilong wok i kam, em i harim ol manmeri i krai. Em i kam pinis long ples, orait em i askim ol, “Bilong wanem yupela olgeta i krai?” Orait ol i tokim em long olgeta tok ol Jabes i bin salim i kam long ol.
6Sol i harim dispela tok pinis, orait spirit bilong God i kamap strong long em na em i belhat moa yet.
7Olsem na em i kisim tupela bulmakau na kilim na katim katim mit bilong tupela. Na em i givim dispela mit long ol man na tokim ol long karim mit i go long olgeta hap bilong Israel na soim long ol manmeri. Na Sol i tokim ol long autim dispela tok, “Husat man i no helpim Sol na Samuel long pait long ol Amon, orait bai Sol i kilim ol bulmakau bilong dispela man na katim olsem dispela mit.” Ol manmeri i harim dispela tok, orait Bikpela i mekim ol i pret na olgeta i kirap na i kam. Na i no gat wanpela man i stap long ples.
8Na Sol i tokim olgeta man long kam bung long taun Besek na em i lukim ol Juda i gat 30,000 man na ol arapela Israel i gat 300,000.
9Na ol dispela soldia i tokim ol dispela Jabes olsem, “Yupela go tokim ol manmeri bilong yupela olsem, tumora long taim san i kam antap pinis bai mipela i kam helpim yupela na rausim ol birua.” Orait ol dispela Jabes i go givim dispela tok long ol manmeri bilong ol. Na ol i harim na ol i amamas tru.
10Olsem na ol i tokim Nahas, “Tumora bai mipela i kam long yu, na sapos yu laik mekim wanem samting long mipela, orait yu ken mekim.”
11Long moningtaim tru i no tulait yet, orait Sol i tilim ol soldia bilong en long tripela lain, na taim tulait i bruk ol i ran i go pait long ol Amon. Na ol i mekim save kilim ol i go i go inap long belo kaikai. Na ol wan wan Amon i no bagarap, ol i ranawe nabaut.
12Bihain ol Israel i tokim Samuel olsem, “Wanem ol wantok i bin tok, Sol i no ken i stap king bilong yumi? Yu tokim mipela na bai mipela i kilim ol i dai.”
13Tasol Sol i harim tok bilong ol na em i tok, “Nogat. Yumi no inap kilim wanpela wantok i dai, long wanem, long dispela de tasol Bikpela i bin kisim bek yumi Israel long han bilong ol birua.”
14Sol i tok pinis, orait Samuel i tokim ol manmeri olsem, “Yumi go long taun Gilgal na tokaut gen olsem, Sol i stap king bilong yumi.”
15Olsem na olgeta i go long Gilgal, na long ai bilong Bikpela ol i tokaut olsem, “Sol em i king.” Na ol i mekim ol ofa bilong kamap wanbel wantaim God. Na Sol wantaim olgeta Israel i amamas moa yet long dispela samting.