Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Nɑɑsi Amɔdiibɛ kpɑ̀ɑ̀tìi kɔtɛní kɛ́pi Yɑbɛsi ɛì kɔbɛ kɛ bo bɛ̀ dokɛ́nɛ̀ Kɑdɑɑdi tempɛ̃ mmiɛkɛ, kɛ̀ Yɑbɛsi ɛì kɔbɛɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Tí dɔɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀, ti yó nyíémmu ɑ kpɛti.
2Kɛ̀ Nɑɑsi Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yiemmu kɛ bo di dɔɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀, n nɛ́ dò nkɛ́kpɛ́kɛ́ di nuɔ nyouyi nyi kɛ́ɑ̃nnɛ́ ifɛi Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu.
3Kɛ̀ Yɑbɛsi ɛì kó bɛkótíbɛ̀ dɔ̀: Tí pɑ̃ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kɛ̀ ti tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ce nyIsidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ kɛmɔu kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́. Kòò mɔù í bo wèè bo ti teennɛ̀ ti nɛ́ dɑ duɔ́ ntimɑ́ɑ̀.
4Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Kibeɑ Sɑuri ɛì kɛ́nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ tìì tùɔ̀kɛní, kɛ̀ bɛ̀ɛ tiitɛ́ bɛmɔu yɛdɑbùò.
5Kɛ sɔ̃́ ndɛ mɔ̀nnì Sɑuri kũntinní o nɑ̀ɑ̀kɛ kupɑku kɛ́bekɛ́ mùù te kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kuɔ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ Yɑbɛsi kɔbɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì.
6Sɑuri tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie nYɑɑ́ nhò pìɛ́ nkɛ̀ dɛ̀ɛ ò yonkɛ mɛdiɛ̀,
7kòo pĩ́ nyinɑ̀ɑ̀kɛ ìdɛ́ì kɛ́kuɔ, kɛ́kékɛ́, kɛ́duɔ́ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cennɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ kɛmɔu, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ́tú wèè bo yetɛ kɛ í nnɛinɛ̀ Sɑmmuyɛɛri nɛ̀ Sɑuri mudoò, bɛ̀ yóó dɔɔ̀ miɛ̀ mbotí nku o nɑ̀ɑ̀kɛ. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndonnɛ́ bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nkɛ́ndò nhonìtì òmɑ́ɑ̀.
8Kɛ̀ Sɑurii bɛ̀ kɑ̀ɑ mBesɛki kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupíkɔùsìtɑ̃ɑ̃ti (300000), Sudɑɑ kɔbɛ sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti (30000).
9Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ bɛ̀ tɔ̃nní bɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Yɑbɛsi kɔbɛ kɛ dɔ̀: Nɑnkɛ diyiè bo nyóó cónnɛ́ yɛyɔ kɛ̀ di pɛ́tɛ́ mɛdɛɛtímɛ̀. Kɛ̀ yɛtɔ̃rɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Yɑbɛsi kɔbɛ kɛ̀ diwɛ̀ìi bɛ̀ pĩ.
10Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Amɔriibɛ kɛ dɔ̀: Nɑnkɛ ti yóó di duɔ́mmu timɑ́ɑ̀ kɛ̀ dí ti dɔɔ̀nɛ̀ di dɔ́mɛ̀.
11Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Sɑurii totɛ́ Isidɑyɛɛribɛ yɛtĩ̀rɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ bɛ̀ɛ pikɛ cutɛ kɛ́tɑ Amɔriibɛ kɑrì kɛ́ bɛ̀ potɛ́, kɛ̀ diyiè nyóó cónnɛ́ yɛyɔ kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ ɑutɛ́, bɛ̀ɛ̀ yentɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́ bɛmɑ́ɑ̀ bɛmɑ́ɑ̀.
12Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ nɑ́kɛ́ Sɑmmuyɛɛri kɛ dɔ̀: Ɔ̃̀mbɛ do tú: Sɑuri bɑ́ ntú ti kóo kpɑ̀ɑ̀tì? Ti bɛnkɛnɛ̀ bɛ kɛ̀ tí bɛ̀ kùɔ.
13Kɛ̀ Sɑurii yetɛ kɛ dɔ̀: Yíe nwe ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛɛtɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, ti í yóó kuɔ òmɔù.
14Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Tí kɔtɛnɛ̀ Kidikɑɑdi kɛ́dɔɔ̀ kɛ́fíí nSɑuri kpɑ̀tì.
15Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu kɔtɛ Kidikɑɑdi ti Yiɛ̀ nKuyie tɑummɛ̀ tou borɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ kɛ́kɑnnɛ Sɑuri tikpɑ̀tì kɛ́fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛtɑummɛ̀ kpɛyi. Sɑuri nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ nyɑ̃nku.