Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israa7eelati Muuseenne Aarooni kaalettin, bantta citan citan Gibxxeppe kiyido wode, yaanidi hemettidosona.
2GODAI azazin, eti baana beettaa doommido sohota Muusee xaafiis; eta beettaa maarai hagaa.
3Koiro aginaayyo tammanne ichchashantta gallassi, Paasikaa bonchchiyo gallassaappe kaalliya gallassi denddidi, Gibxxe asai ubbai xeellishin, yayyennan Raamisappe kiyidosona.
4He wode Gibxxe asai GODAI worido bantta baira naata moogoosona. Hagaadan oottidi, GODAI eta xoossatu bolli pirddaa ehiis.
5Israa7eelati Raamisappe denddidi, Sukkota giyo sohuwan dunkkaanidosona.
6Sukkotappe denddidi, bazzuwaa xeeran de7iya Etaaman dunkkaanidosona.
7Etaamappe denddidi, Ba7aali-Xafoonappe arshsho baggaara de7iya Pihaahiroota simmidi, Migidoola matan dunkkaanidosona.
8Pihaahirootappe denddidi, Zo7o Abbaa pinnidi, bazzuwaa biidosona. Etaama Bazzuwan heezzu gallassa ogiyaa hemettidi, Maaran dunkkaanidosona.
9Maarappe denddidi, tammanne naa77u pulttotinne laappun tammu zambbati de7iyo Eliima biidi, yan dunkkaanidosona.
10Eliimappe denddidi, Zo7o Abbaa lanqqen dunkkaanidosona.
11Zo7o Abbaa lanqqeppe denddidi, Siinaa Bazzuwan dunkkaanidosona.
12Siinaa Bazzuwaappe denddidi, Doofiqan dunkkaanidosona.
13Doofiqappe denddidi, Aluushan dunkkaanidosona.
14Aluushappe denddidi, Rafiidiman dunkkaanidosona. Yan asaayyo uyanau haatti baawa.
15Rafiidimappe denddidi, Siinaa Bazzuwan dunkkaanidosona.
16Siinaa Bazzuwaappe denddidi, Amuwaa Duufuwaa giyoosan dunkkaanidosona.
17Amuwaa Duufuwaa giyoosaappe denddidi, Haxerootan dunkkaanidosona.
18Haxerootappe denddidi, Riitiman dunkkaanidosona.

19Riitimappe denddidi, Rimmooni-Pereezan dunkkaanidosona.
20Rimmooni-Pereezappe denddidi, Liibinan dunkkaanidosona.
21Liibinappe denddidi, Riissan dunkkaanidosona.
22Riissappe denddidi, Qahelaatan dunkkaanidosona.
23Qahelaatappe denddidi, SHefaara Deriyan dunkkaanidosona.
24SHefaara Deriyaappe denddidi, Haraadan dunkkaanidosona.
25Haraadappe denddidi, Maaqihelootan dunkkaanidosona.
26Maaqihelootappe denddidi, Tahaatan dunkkaanidosona.
27Tahaatappe denddidi, Taaran dunkkaanidosona.
28Taarappe denddidi, Miitiqan dunkkaanidosona.
29Miitiqappe denddidi, Hashimoonan dunkkaanidosona.
30Hashimoonappe denddidi, Moserootan dunkkaanidosona.
31Moserootappe denddidi, Bene-Yaa7iqaanan dunkkaanidosona.
32Bene-Yaa7iqaanappe denddidi, Hoori-Hagidigaadan dunkkaanidosona.
33Hoori-Hagidigaadappe denddidi, Yoxibaatan dunkkaanidosona.
34Yoxibaatappe denddidi, Abroonan dunkkaanidosona.
35Abroonappe denddidi, Eexiyooni-Gaabiran dunkkaanidosona.
36Eexiyooni-Gaabirappe denddidi, Xiina Bazzuwan de7iya Qaadeesan dunkkaanidosona.

37Qaadeesappe denddidi, Eedooma biittaa zawan de7iya Hoora Deriyan dunkkaanidosona.
38Qeesee Aarooni GODAI azazin, Hoora Deriyaa huuphiyaa kiyiis; kiyidi Israa7eelati Gibxxe biittaappe kiyido oitamantta laittan, ichchashantta aginan, aginaayyo koiro gallassan yan haiqqiis.
39Aarooni Hoora Deriyaa huuphiyan haiqqiyo wode, a laittai xeetanne laatammanne heezza.
40Neegeeba Bazzuwan, Kanaanen de7iya Araada giyoosaa kawoi Israa7eela asaa yuussaa siyiis.
41Israa7eelati Hoora Deriyaappe denddidi, Xalmmoonan dunkkaanidosona.
42Xalmmoonappe denddidi, Punoonan dunkkaanidosona.
43Punoonappe denddidi, Obootan dunkkaanidosona.
44Obootappe denddidi, Moo7aaba biittaa zawan de7iya Abaariman dunkkaanidosona.
45Abaarimappe denddidi, Diboona-Gaadan dunkkaanidosona.
46Diboona-Gaadappe denddidi, Almmoona-Dibilaataiman dunkkaanidosona.
47Almmoona-Dibilaataimappe denddidi, Nabo Deriyaa matan Abaarima deretun dunkkaanidosona.
48Abaarima deretuppe denddidi, Yarkkoppe hefinttaara, Yorddaanoosa SHaafaa matan de7iya Moo7aaba Dembban dunkkaanidosona.
49Yorddaanoosa SHaafaa matan de7iya Moo7aaba Dembban, Beeti-Yashimootappenne SHiixima Zanggaaraappe gidduwan dunkkaanidosona.
50Yarkko hefinttaara, Yorddaanoosa SHaafaa matan de7iya Moo7aaba Dembban GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
51“Israa7eelata neeni yaaga; ‘Yorddaanoosa SHaafaa pinnidi, Kanaane biitti intte geliyo wode,
52he biittan de7iya asaa ubbaa intte sinttappe yedettite; yedettidi shuchchaappe masettida eta misileta ubbaanne seerissidi medhdhido eeqata ubbaa xaissite. Eti goinniyo xoqqa sohota ubbaakka laalite.
53Taani intteyyo he biittaa laatau immido gishshau, he biittaa laattidi, an de7ite.
54Intte zariyan zariyan saamaa kessidi, biittaa shaakkite. Qoodan corattiya zaretuyyo daro laataa immite; qoodan guuxxiya zaretuyyo guutta laataa immite. Saaman eta gakkida augeenne etaagaa gidana. Biittaa intte maizza aawatu zariyan zariyan shaakki ekkite.

55“‘SHin he biittan de7iya asaa intte yedettennan aggikko, intte ashshidoogeeti intteyyo intte aifiyaayyo pincco, intte miyyiyaayyo aguntta gidana; intte de7ana biittan eti inttena waayissana.
56Intte eta yedettennan aggikko, eta bolli taani oottanau halchchidobaa intte bolli oottana’ yaagada yoota” yaagiis.