Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Neegeeba Bazzuwan, Kanaane biittan de7iya Araada kawoi Israa7eela asai Ataarima efiya ogiyaa baggaara yiyoogaa siyido wode, i Israa7eelatuura olaa gaittidi, etappe amaridaageeta omooddiis.
2He wode Israa7eela asai, “Neeni ha asaa nu kushiyan aattada immikko, nuuni eta katamata muleera xaissana” yaagidi GODAA shiiqqidosona.
3GODAI Israa7eela qaalaa siyidi, he Kanaaneta etayyo aatti immiis; immin eti he Kanaanetanne eta katamata muleera xaissidosona. Hegaa gishshau, he sohoi Horima geetetti sunttettiis.
4Israa7eela asai Hoora Deriyaappe denddidi, Eedooma biittaa yuushuwaa baanau Zo7o Abbaa efiya ogiyaara biidosona; shin ogiyaa bollan asau danddayai wuriis.
5Asai, “Nuuni bazzuwan haiqqanau Gibxxeppe pude nuna aissi ehiidetii? Qumi baawa; haatti baawa; ha iita qumai nuna sheneyiis” yaagidi Xoossaa bollinne Muuse bolli zuuzummiis.
6Zuuzummin GODAI asaa gidduwan marzziyaara de7iya shooshshata yeddiis; eti dukkin, daro Israa7eelati haiqqidosona.
7Eti Muusekko yiidi a, “Nuuni GODAA bollinne ne bolli zuuzummidi, nagaraa oottida. Nuuppe ha shooshshaa haassana mala, neeni GODAA woossa” yaagidosona. Yaagin Muusee asaa gishshau woossiis.
8Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa, “Neeni nahaase shooshshaa medhdhada, eta sinttan mittaa bollan kaqqa; dukettida ooninne a xeellikko paxana” yaagiis.
9Yaagin Muusee nahaase birataappe shooshshaa medhdhidi, mittaa bollan kaqqiis. Hegaappe guyyiyan, shooshshai dukkido asai ubbai nahaase shooshshaa xeellidi paxiis.
10Israa7eela asai denddidi, Oboota giyoosan dunkkaanidosona.
11Obootappe denddidi, Moo7aabappe sintta baazzan de7iya bazzuwan, arshsho baggaara, laalettida Abaarima kataman dunkkaanidosona.
12Hegaappe denddidi, Zareeda Zanggaaran dunkkaanidosona.
13Hegaappe denddidi, Amooretu biittaa gaxaa gakkanau biya bazzuwaa giddon Arnnoona SHaafaappe hefinttan dunkkaanidosona. Arnnoona SHaafai Moo7aaba biittaappenne Amooretu biittaappe gidduwan de7iya zawaa.
14Hegaa gishshau, GODAA Olaa Maxaafan, “Suufa heeran de7iya Waaheeba katamaanne Arnnoona SHaafaa zanggaaraa,
15Eera katamaa gakkanaassinne Moo7aaba zawaa gakkanaassi de7iya zanggaara dugettaa” yaagetti xaafettiis.
16Eti hegaappe denddidi, Beera giyoosaa biidosona; hegee GODAI Muusa, “Asaa shiishsha; taani etau haattaa immana” yaagidi yootido haatta ollaa.
17Hegan Israa7eela asai ha mazamuriyaa yexxiis. “Haattaa ollau, pultta! Halaqati bookkido haattaa ollaayyo, asaa kaalettiyaageetu ollaayyo, kawotaa xam77aaninne eta kazaran bookkido haatta ollaayyo ane yexxoos” yaagiis. Eti he bazzuwaappe Mataana giyoosaa biidosona;
19Mataanappe Naahili7eela, Naahili7eelappe Baamoota giyoosaa,

20Baamootappe denddidi, Moo7aaban de7iya zanggaaraa biidosona; ha zanggaarai Pisgga Deriyaappe garssan bazzuwaa giigan de7ees.
21Hegaappe guyyiyan, Israa7eela asai Amoore biittaa Kawuwaa Sihoonakko kiitettiyaageeta hagaadan yaagidi kiittiis;
22“Nuna ne biittaara kanttissarkkii! Nuuni ne gadiyaa giddo woikko woine turaa giddo gelokko; qassi haatta ollaa augaappenne uyokko. Nuuni ne biittaara kanttana gakkanaassi, Kawo Ogiyaara baana” yaagiis.
23SHin Sihooni ba biittaara Israa7eela asaa kanttissennan diggiis; i ba olanchchata ubbaa shiishshidi, Israa7eela asaa olanau bazzo biis; Yahaaxa giyoosaa bi gakkidi, Israa7eela asaara olettiis.
24SHin Israa7eela asai olan Amooretuppe daruwaa woridi, eta biittaa Arnnoona SHaafaappe doommidi, Amoonatu zawan de7iya Yaabooqa SHaafaa gakkanaassi oiqqiis. Amoona asatu biittaa zawai gimbbetti uttido gishshau, eti yaa gelibookkona.
25Yaatin Israa7eelati Amooretu katamata ubbaa xoonidi ekkidosona. Qassi Haseboonanne a yuushuwan de7iya qeeri katamatakka ubbaa oiqqidi, yan uttidosona.
26Haseboona katamai Amooretu Kawuwaa Sihoona katamaa. Sihooni Moo7aaba biittaa kawuwaa kaseegaa olidi, Arnnoona SHaafaa gakkanaassi a biittaa ubbaa appe ekkidaagaa.
27Hegaa gishshau, leemisuwan hagaadan yaagidosona; “Hasebooni haayite; he katamai zaaretti keexetto; Sihoona gita katamai wodhdhi eqqidi keexetto!
28Aissi giikko, tamai Haseboonappe, lacoi Sihoona katamaappe kiyiis; kiyidi Moo7aaban de7iya Eeranne Arnnoona SHaafaa heeran gezziyan de7iya halaqata miis.
29Moo7aabaa, neeyyo aayye7ana! Kamooshau goinniyaageetoo, intte xayideta. Intte xoossai, Kamooshi, intte attuma naata baqatau, intte macca naata omooduwau, Amooretu Kawuwaa Sihoonayyo immiis.
30Intte zerettati Haseboonappe doommidi, Diboona gakkanaassi muleera xayidosona. Medaaba matan de7iya Nofaaha gakkanaassi wurssidi bashshidosona” yaagidosona.
31Hegaadan hanidi, Israa7eelati Amooretu biittan uttidosona.
32Qassi Muusee wochchiyaageeta Yaa7izeera giyo katamaa yeddin, Israa7eelati he katamaanne a heeran de7iya qeeri katamata oiqqidi, hegan de7iya Amooreta kessidi yedettidosona.
33Hegaappe guyyiyan, Israa7eelati simmidi, Baasaane efiya ogiyaara kiyidosona. Kiyin Baasaane Kawoi Oogi ba olanchchatu ubbaara Ediraa7a giyo katamaa etaara olettanau kiyiis.
34SHin GODAI Muusa, “Ayyo yayyoppa! Aissi giikko, taani Kawuwaa Ooga a asaa ubbaaranne a biittaara ne kushiyan aattada immaas. Haseboonan uttidi haarida Amooretu Kawuwaa Sihoona bolli oottidoogaadan, neeni a bollikka oottana” yaagiis.
35Yaagin Israa7eelati Ooga, a attuma naatanne a asaa ubbaa issuwaanne paxa ashshennan woridosona. Woridi eti a biittaa laattidosona.