Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI, Muusa,
2“Taani Israa7eelatuyyo immiyo Kanaane biittaa wochchana mala, amarida asa kiitta; eta zare ubbaappe issi issi halaqaa kiitta” yaagiis.
3Yaagin Muusee GODAA azazuwan Paaraana Bazzuwaappe eta kiittiis. Eti ubbaikka Israa7eela asaa halaqata.
4Eta sunttai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa: Zariyaa Halaqaa Roobeela Zakkuura na7aa SHaamu7a
5Simoona Hoora na7aa SHafaaxa
6Yihudaa Yifune na7aa Kaaleeba
7Yisaakoora Yooseefa na7aa Yigi7aala
8Efireema Nawe na7aa Hoshee7a
9Biniyaama Raafu na7aa Palxxa
10Zaabiloona Sooda na7aa Gaddi7eela
11Yooseefa na7aa Minaasa Suusa na7aa Gadda
12Daana Gamaalla na7aa Ami7eela
13Aseera Mikaa7eela na7aa Satuura
14Nifttaaleema Waafisa na7aa Naahiba
15Gaada Maaka na7aa Ge7u7eela
16He biittaa wochchana mala, Muusee kiittido asatu sunttai hagaappe qommoora de7iyaagaa. Muusee Nawe na7aa Hoshee7a sunttaa Yaasa yaagidi sunttiis.
17Eti Kanaane biittaa wochchana mala, Muusee eta kiittiyo wode hagaadan yaagiis; “Hagaappe Neegeeba Bazzuwaa pude kiyidi, yaappe huuphessa baggan de7iya gezze biittaa biite.
18Biidi biittai ai mala biittakkonne be7ite; he biittan de7iya asai minokkonne laafakko, guuttakkonne darokko,

19eti de7iyo biittai lo77okko iitakko, eti de7iyo katamainne ai mala katamakko, gimbbiyan diretti uttidaakko direttibeennaakko,
20biittai ai mala araddakko ladakko, he biittan mitti de7iyaakko bainnaakko be7ite. Minnite! He biittan mokkidabaa aifiyaappe ekkennan yooppite” yaagiis. He wodee woine turai koiro aifiyaa aifiyo wode.
21Yaagin eti pude kiyidi, Xiina giyo bazzuwaappe doommidi, biidi Hamaata Pinuwaa matan de7iya Rahooba gakkanaassi he biittaa wochchidosona.
22Neegeeba Bazzuwaa pude kiyidi, Kebroona gakkidosona; hegan Ahimaana, SHeshaayanne Talmmaaya geetettiya Anaaqe zareti de7oosona. Kebrooni Gibxxen de7iya Xo7aane katamaappe laappun laittaa kaseti keexettiis.
23Hegaara kanttidi, eti Eshkkoola giyo zanggaaraa biidi gakkido wode, woine tura issuwaappe issi wurccuwaara de7iya issi tashiyaa qanxxidosona; qanxxidi etappe naa77ai kasuwaa gidduwan gelissi tookkidosona. Hegaara roomaaniyaanne balasiyaa giyo mittatu aifiyaa ehiidosona.
24Israa7eela asati hegaappe qanxxido woine turaa wurccuwaa gishshau, he sohuwaa Eshkkoola Zanggaaraa giidi xeesidosona.
25Eti he biittaa wochchiiddi, oitamu gallassaappe guyyiyan simmidosona;
26simmidi Paaraana Bazzuwan Qaadeesa giyoosan de7iya Muusekko, Aaroonakkonne Israa7eela asaa maabaraa ubbaakko yiidosona. Yiidi bantta be7idobaa etaunne asa ubbau yootidosona; he biittan aifiya aifiyaakka eta bessidosona.
27Eti Muuseyyo hagaadan yaagidi yootidosona; “Neeni nuna kiittido biittaa nuuni biida; he biittan maattainne eessai goggees. An aifiya aifiyaakka hagaa be7a.
28SHin he biittan de7iya asai wolqqaama; eta katamaikka gimbbe dirssan diretti uttidaagaanne gita. Nuuni qassi Anaaqe zareta yan be7ida.
29Neegeeba Bazzuwan Amaaleeqa asati de7oosona; gezziyan Hiiteti, Yaabuusatinne Amooreti de7oosona; qassi Kanaaneti Meediteraane Abbaa doonaaninne Yorddaanoosa SHaafaa xanxxan de7oosona” yaagidosona.
30Yaagin Kaaleebi asaa Muuse sinttan co77u giissidi, “Nuuni tumu xoonanau danddayiyo gishshau, pude ha77i kiyidi, he biittaa olidi ane oiqqoos” yaagiis.
31SHin Kaaleebaara pude biida asati, “He biittaa asai nuuppe minniyo gishshau, nuuni eta xoonanau danddayokko” yaagidosona.
32Eti yuuyi wochchido biittaabaa Israa7eela asaayyo hagaadan giidi, iita oduwaa odidosona, “Nuuni wochchido biittai banan de7iya asaakka miyaagaa; asai ubbaikka keehi adussa.
33Nuuni wogga adussa asatu yara gidiya Anaaqe zareta yan be7ida; nuuni nu aifiyan nuna xeelliyo wode gumbburo milatida; qassi nuuni eta aifiyan hegaakka mala” yaagidosona.