Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Chöl-bayawandiki seper

Chöl-bayawandiki seper 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Töwendikiler öz qoshunliri boyiche, Musa bilen Harunning yétekchiliki astida Misir zéminidin chiqqan Israillarning mangghan yolliridur;
2Musa Perwerdigarning emri boyiche, özlirining seper qilghan yollirini pütüp qoydi, ularning seper qilghan yolliri mundaq: —
3Birinchi ayning on beshinchi küni Israillar Ramses shehiridin seperge chiqti; ötüp kétish héytining etisi ular barliq Misirliqlarning köz aldida merdanilik bilen yolgha chiqti.  
4Bu chaghda Misirliqlar ularning arisidiki Perwerdigar teripidin öltürülgenlerni, yeni barliq tunji oghullirini depne qiliwatqanidi; Perwerdigar Misirliqlarning mebudlirining üstidin höküm chüshürdi.
5Israillar Ramsestin yolgha chiqip Sukkotqa bérip chédir tikti.
6Ular Sukkottin yolgha chiqip chöl-bayawanning ayighidiki Étamgha bérip chédir tikti.
7Étamdin yolgha chiqip, aylinip Baal-Zéfonning udulidiki Pi-Xaxirotqa bérip Migdolning aldida chédir tikti.
8Pi-xaxirottin yolgha chiqip, déngizning otturisidin ötüp, Étam chölide üch kün yol yürüp Marahda chédir tikti.
9Marahdin yolgha chiqip Élimge keldi; Élimde on ikki bulaq bilen yetmish xorma derixi bar idi; ular shu yerde chédir tikti.
10Élimdin yolgha chiqip Qizil Déngiz boyida chédir tikti.
11Qizil Déngizdin yolgha chiqip Sin chölide chédir tikti.
12Sin chölidin yolgha chiqip Dofqahqa kélip chédir tikti.
13Dofqahdin yolgha chiqip Alushqa bérip chédir tikti.
14Andin kéyin Alushtin yolgha chiqip Rifidimgha kélip chédir tikti, u yerde xelqqe ichidighan su tépilmay qaldi.
15Rifidimdin yolgha chiqip, Sinay chölige bérip chédir tikti.
16Sinay chölidin yolgha chiqip Qibrot-Hattawahqa kélip chédir tikti.
17Qibrot-hattawahdin yolgha chiqip Hazirotta chédir tikti.
18Hazirottin yolgha chiqip Ritmahda chédir tikti.

19Ritmahdin yolgha chiqip Rimmon-Perezde chédir tikti.
20Rimmon-Perezdin yolgha chiqip Libnahda chédir tikti.
21Libnahdin yolgha chiqip Rissahda chédir tikti.
22Rissahdin yolgha chiqip Kehelatahda chédir tikti.
23Kehelatahdin yolgha chiqip Shafir téghida chédir tikti.
24Shafir téghidin yolgha chiqip Haradahta chédir tikti.
25Haradahdin yolgha chiqip Makhilotta chédir tikti.
26Makhilottin yolgha chiqip Tahatta chédir tikti.
27Tahattin yolgha chiqip Terahda chédir tikti.
28Terahdin yolgha chiqip Mitqahda chédir tikti.
29Mitqahdin yolgha chiqip Hashmonahta chédir tikti.
30Hashmonahtin yolgha chiqip Mosherotta chédir tikti.
31Mosherottin yolgha chiqip Bene-Yaakanda chédir tikti.
32Bene-Yaakandin yolgha chiqip Xor-Hagidgadqa bérip chédir tikti.
33Xor-Hagidgadtin yolgha chiqip Yotbatahqa kélip chédir tikti.
34Yotbatahtin yolgha chiqip Abronahqa kélip chédir tikti.
35Abronahtin yolgha chiqip Ezion-Geberge kélip chédir tikti.
36Ezion-Geberdin yolgha chiqip Zin chölide, yeni Qadeshte chédir tikti.

37Qadeshtin yolgha chiqip Édom zéminining chégrisidiki Hor téghida chédir tikti.
38Israillar Misir zéminidin chiqqandin kéyinki qiriqinchi yili beshinchi ayning birinchi küni, kahin Harun Perwerdigarning emri boyiche Hor téghigha chiqip shu yerde öldi.
39Harun Hor téghida ölgen chéghida bir yüz yigirme üch yashta idi.
40U chaghda, Qanaan zéminining jenubida turushluq Qanaaniylarning padishahi Arad Israillar kéliwétiptu dep anglighanidi.
41Israillar Hor téghidin yolgha chiqip Zalmonahda chédir tikti.
42Zalmonahdin yolgha chiqip Punon'gha kélip chédir tikti.
43Punondin yolgha chiqip Obotqa kélip chédir tikti.
44Obottin yolgha chiqip Moabning chégrisidiki Iye-Abarimgha kélip chédir tikti.
45Iyimdin yolgha chiqip Dibon-Gadqa kélip chédir tikti.
46Dibon-Gadtin yolgha chiqip Almon-Diblatayimgha kélip chédir tikti.
47Almon-Diblatayimdin yolgha chiqip Néboning aldidiki Abarim taghliqigha kélip chédir tikti.
48Abarim taghliqidin yolgha chiqip Yérixoning udulida Iordan deryasining boyidiki Moab tüzlenglikliride chédir tikti.
49Moab tüzlenglikliride Iordan deryasini boylap tikken chédirliri Beyt-Yeshimottin tartip Abel-Shittimghiche bardi.  
50Perwerdigar Moab tüzlenglikliridiki Iordan deryasi boyida Yérixoning udulida Musagha söz qilip mundaq dédi: —
51Sen Israillargha söz qilip mundaq buyrughin: — «Siler Iordan deryasidin ötüp Qanaan zéminigha kelgen chéghinglarda,
52zémindiki barliq turuwatqanlarni aldinglardin heydiwétinglar, ularning barliq oyma, quyma butlirini chéqip tashlanglar hem barliq «yuqiri jay»lirini weyran qilip tashlanglar.  
53Siler shu zéminni igilep makanlishinglar, chünki Men u zéminni silerge miras qilip bergenmen.
54Siler jemet boyiche chek tashlap, zéminni özünglerge miras qilip élinglar; adimi köpreklerge köprek miras bölüp béringlar; adimi azraqlargha azraq miras bölüp béringlar; chek tashlan'ghanda kimlerge qeyer chiqqan bolsa, shu yer uning mirasi bolsun; siler mirasqa ata qebile-jemet boyiche warisliq qilinglar.

55Halbuki, eger u zéminda turuwatqanlarni aldinglardin heydiwetmisenglar, ulardin qélip qalghanlar choqum közünglerge tiken, biqininglargha yantaq bolup sanjilidu, turghan zémininglarda silerni parakende qilidu;
56we shundaq boliduki, Men eslide ulargha qandaq muamile qilmaqchi bolghan bolsam, silerge shundaq muamilde bolimen».