Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Asai ba metuwaayyo GODAA bolli zuuzummiis; eti zuuzummishin GODAI siyidi, hanqquwaa eexxi kiyiis. Yaatin GODAA tamai eta gidduwan eexxidi, eti dunkkaanidosaayyo issi issi gaxaa baggaa miis.
2Yaatin asai Muuseyyo waassin, Muusee GODAA woossiis. Woossin tamai to7iis.
3GODAA tamai eta gidduwan eexxido gishshau, he sohoi Tabi7eera geetetti xeesettiis.
4Israa7eelatuura de7iya dumma dumma dere asai hara qumaa keehi amottiis. Israa7eela asaikka qassi hagaadan yaagidi yeehuwaa doommiis; “Laa nuuni asho auppe demmanee?
5Nuuni Gibxxe biittan miishsha qanxxennan coo miyo moliyaa hassayeettees; qassi qayye miyo paranjja leehiyaa, zolddo leehe milatiya mal77iya haattai kumido meelooniyaa, adussa paranjja sunkkuruutuwaanne tuummuwaa hassayeettees.
6SHin ha77i nu qooree gorddettiis; nu aifeekka ha mannaappe attin, harabaa ainne be7enna” yaagidosona.
7Mannai deebbuwaa aifiyaa milatees; a merai booxxiya adil77e ciishshaa milatees.
8Asai yuuyi yuuyi a qorees; qoridi woxan gaaccees, woikko udulan caddees; eti a otuwan penttissidi, bashiyan komppoosona. I zaitiyan munaqqidi uukkido oittaadan mal77ees.
9Qammi dunkkaanidosan xaazai wodhdhiyo wode, mannai aara wodhdhees.
10Asai ba dunkkaaniyaa penggen penggen yeekkishin, Muusee siyiis. GODAA hanqqoi eexxi kiyido gishshau, Muusee un77ettiis.
11Hegaa gishshau, Muusee GODAA hagaadan yaagidi oichchiis; “Neeni ta bolli ne ashkkaraa bolli aissi ha metuwaa ehaadii? Neeni tanan aissi ufaittabeikkii? Neeni ha asaa ubbaa toohuwaa ta bolli aissi wottadii?
12Ha asaa ubbaa taani shahaaridanaayye? Woikko eta taani yelidanaa? ‘Neeni eta maizza aawatuyyo, “Taani intteyyo immana” gaada caaqqido biittaa gattanaassi, naata dichchiyaara xanttiyo na7aa ba qesiyan idimmiyoogaadan, neeni eta ne qesiyan idimma’ yaagada taayyo aissi yootai?
13Ha asau ubbau taani asho auppe demmanee? Eti tana, ‘Miyo asho nuuyyo imma’ yaagidi yeekkoosona.
14Taani ha asaa ubbaa tarkka tookkana danddayikke; toohoi tau keehi deexxees.
15Simmi neeni tana hagaadan metootanaadan oottanaagaappe taayyo qarettada tana ha77i wora baya; yaatikko, taani metuwaappe shemppana” yaagiis.
16GODAI Muusa, “Israa7eela cimatuppe kaalettiyaageetanne halaqata gidiya, neeni eriyo laappun tammu cimata taayyo shiishsha; eti nenaara yan eqqana mala, Xoossaa Dunkkaaniyaakko, eta neeni eha.
17Taani duge wodhdhada nenaara yan haasayana; taani nenan de7iya Ayyaanaappe ekkada, he Ayyaanaa eta bolli wottana. Neeni nerkka tookkenna mala, eti asaa toohuwaa tookkidi, nena maaddana.
18“Neeni asaassi hagaadan gaada yoota, ‘Wonttoyyo inttena geeshshite; yaatidi intte ashuwaa maana. Intte, “Laa nuuni asho auppe demmanee? Nuuyyo Gibxxe biittan sa7ai lo77o shin!” yaagidi yeekkidoogaa GODAI siyiis. GODAI ashuwaa ha77i intteyyo immana; immin intte maana.

19Intte gidduwan de7iya GODAA intte karido gishshaunne intte, “Nuuni Gibxxe biittaappe aissi kiyidonii?” yaagidi a sinttan yeekkido gishshau, intte issi gallassa, woikko naa77u gallassa, woikko ichchashu gallassa, woikko tammu gallassa, woikko laatamu gallassa xalaalaa asho meekketa; shin intteyyo siiriyaara kiyana gakkanaassi, inttena salettana gakkanaassi, issi agina kumettaa intte asho maana’ yaaga” yaagiis.
21SHin Muusee GODAA, “Be7a, taani usuppun xeetu sha7u tohuwaasaa gidduwan de7ais; neeni, ‘Issi agina kumettaa eti maanau etayyo taani asho immana’ gaasa.
22Miizzaa wudiyaanne dorssaa wudiyaa etau shukkin kalissanee? Abban de7iya mole ubbaa shiishshiyaabaa gidiyaakko, etayyo gidanee?” yaagiis.
23Yaagin GODAI Muusa, “GODAA kushee qantteeyye? Taani neeyyo giyoobai tumakkonne worddokko neeni ha77i be7ana” yaagiis.
24Yaagin Muusee kare kiyidi, GODAI giidobaa asaayyo yootiis. I Israa7eela cimatuppe laappun tammu asaa shiishshidi, Xoossaa Dunkkaaniyaa yuushuwan essiis.
25Essin GODAI shaaran duge wodhdhidi, aara haasayiis; yaatidi a bollan de7iya Ayyaanaappe ekkidi, he laappun tammu cimatu bolli wottiis. Ayyaanai eta bollan shemppido wode, eti hananabaa yootidosona. SHin hegaappe guyyiyan, zaarettidi hananabaa yootibookkona.
26He laappun tammu cimatuura mazggafan xaafettida asati Elddaadanne Medaada giyo naa77ati dunkkaanidosan attidosona; attidi Xoossaa Dunkkaaniyaakko yibookkona; shin eta bollikka Ayyaanai wodhdhin, dunkkaanidosan hananabaa yootidosona.
27Issi wodallai woxxi yiidi, Muusa, “Elddaadinne Medaadi dunkkaanidosan hananabaa yootoosona” yaagidi yootiis.
28Yootin ba yelagatettaappe doommidi, Muusa maaddiya Nawe na7ai Yaasu Muusa, “Ta godau Muusee, neeni eta teqqa” yaagiis.
29SHin Muusee a, “Ta gishshataa ne mishettai? GODAA asai ubbai hananabaa yootiyaabaanne GODAI ba Ayyaanaa eta bolli wottiyaabaa gideerenneeshsha!” yaagiis.
30Hegaappe guyyiyan, Muuseenne Israa7eela cimati dunkkaanidosaa simmidosona.
31Hegaappe guyyiyan, GODAI carkkuwaa denttin, abbaa baggappe kuraachchuwaa asai dunkkaanidosaa ubbaa yuushuwaakko carkkoi ehiis; ehin he kafoti sa7aa doonaara biittaappe pude naa77u wara keenan paallidosona. Paalli yiidi eti dunkkaanidosaa ubbaappe gaxaara, issi gallassa oge keenaa sa7an uttidosona.
32He gallassa ubban, he qamma ubbaaninne wonttetta gallassa ubban asai kare kiyidi, ha kuraachchota oiqqidi shiishshiis; etappe ooninne issi sha7u kilo giraameppe guuttaa shiishshibeenna. Eti hegaappe guyyiyan, dunkkaanidosaa yuusho ubban melissanau miccidosona.
33SHin ashoi biron eta achchan de7ishin, eti coommidi mittennan de7ishin, GODAA hanqqoi asaa bolli eexxi kiyiis; yaatin GODAI asaa wolqqaama boshan shociis.
34Yaatin he sohoi Amuwaa Duufuwaa geetetti sunttettiis; aissi giikko, ashuwaa amottida asaa eti he sohuwan moogidosona.
35Asai hegaappe denddidi Haxeroota giyoosaa biidi, yan dunkkaaniis.