Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Siinaa Deriyaa bollan Muuseera haasayido wode de7iya Aaroonanne Muuse keettaa asai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa.
2Aaroona attuma naatu sunttai bairai Nadaaba, Abiiha, El77aazaranne Itaamaara.
3He Aaroona attuma naati ubbai qeese gididi oottanau tiyettidi sunttettidosona.
4SHin eta giddoppe Nadaabinne Abiihu Siinaa Bazzuwan GODAI azazibeenna tamaa yarshshidi, GODAA sinttan haiqqidosona; etau na7i baawa. Hegaa gishshau, eta aawai Aarooni paxa de7ido laitta ubban El77aazaranne Itaamaara xalaalai qeese gididi oottidosona.
5GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
6“Leewata haa ekkada ya; ehaada qeesiyaa Aaroona maaddana mala, eta a sintti shiishsha.
7Eti Aaroonaunne Israa7eela maabarau ubbau Xoossaa Dunkkaaniyaa sinttan dumma dumma oosuwaa oottona.
8Eti Xoossaa Dunkkaaniyan de7iya miishsha ubbaa aawatettaa ekkona; ekkidi Israa7eela asaa gishshaa Xoossaa Dunkkaaniyan ooso ubbaa eti oottona.
9Neeni Leewata Aaroonanne a attuma naata maaddanaadan suntta; eti Israa7eela giddoppe muleera Aaroonayyo imettidosona.
10Aaroonanne a attuma naata qeese oottada suntta. Etappe hara asi ooninne Xoossaa Dunkkaaniyaakko shiiqikko, haiqqo” yaagiis.
11Qassi GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
12“Taani Israa7eelatu maccaasai baira yeliyo attuma naatu ubbaa gishshaa Israa7eelatu giddoppe Leewata ekkaas. Leewati tabaa;
13aissi giikko, baira yelettida ubbai tabaa. Taani Gibxxe biittan baira yelettidabaa ubbaa worido gallassan, Israa7eelatun baira yelettidabaa ubbaa, asa gidin, mehe gidin, taayyo dummayaas; eti tabaa gidana. Taani GODAATTENNEE” yaagiis.
14Qassikka GODAI Muusa Siinaa Bazzuwan,
15“Neeni Leewata eta so asan asaaninne eta yaran yaran qooda; yelettoosappe issi aginanne hegaappe bollaara de7iya attumaageeta ubbaa qooda” yaagiis.
16Yaagin GODAI azazidoogaadan, Muusee eta qoodiis.
17Leewa attuma naati Gershshoona, Qahaatanne Maraara.
18Gershshoona attuma naati Liibinanne SHim77a.

19Qahaata attuma naati Amiraama, Yixihaara, Kebroonanne Uzzi7eela.
20Maraara attuma naati qassi Maahilanne Musha. Leewatu maizza aawati hageeta.
21Liibina yaratinne SHim77a yarati Gershshoona zareta.
22Etappe qoodin, yelettoosappe issi aginanne hegaappe bollaara de7iya attumaageeti muleera 7,500.
23Gershshoona yarati Xoossaa Dunkkaaniyaappe guyye arggo baggaara dunkkaanoosona.
24Gershshoona yaratu so asaa halaqai Laa7eela na7aa Eliyasaafa.
25Gershshoona yarati Xoossaa Dunkkaaniyaa, Dunkkaaniyaa kammiyoobata, geliyoosa magalashuwaa,
26dabaabaa magalashota, Xoossaa Dunkkaaniyaanne yarshshiyoosaa yuushuwan de7iya dabaabaa geliyoosan magalashuwaa, wodorotanne eta go77aara gaittiyaabata ubbabaa aawatettaa ekkoosona.
27Amiraama yarati, Yixihaara yarati, Kebroona yaratinne Uzzi7eela yarati Qahaata zareta.
28Yelettoosappe issi aginanne hegaappe bollaara de7iya attumaageeti muleera 8,600. Qahaata yarati Xoossaa Dunkkaaniyaa aawatettaa ekkoosona.
29Qahaata yarati Xoossaa Dunkkaaniyaappe tohossa baggaara dunkkaanoosona.
30Qahaata yaratu so asaa halaqai Uzzi7eela na7aa Elxxaafaana.
31Eti Taabootaa, xaraphpheezaa, xomppiyaa wottiyo ballaa, yarshshiyoosaa, ixaanaa cuwayiyo saaxiniyaa, oottiyo wode go7ettiyo Xoossaa Dunkkaaniyaa miishshata, magalashuwaanne eta go77aara gaittiyaabata ubbabaa aawatettaa ekkoosona.
32Leewatu halaqatu halaqai qeesiyaa Aaroona na7aa El77aazara; Geeshsha Sohuwau aawatiyaageetu bolli i sunttettiis.
33Maahila yaratinne Musha yarati Maraara zareta.
34Etappe qoodin, yelettoosappe issi aginanne hegaappe bollaara de7iya attumaageeti muleera 6,200.
35Maraara yaratu so asaa halaqai Abihaila na7aa Xurii7eela. Maraara yarati Xoossaa Dunkkaaniyaappe huuphessa baggaara dunkkaanoosona.
36Maraara yarati Dunkkaaniyaa xagaageta, hiraqota, tuussata, gedeta, he oosuwaassi koshshiya miishshata ubbaanne eta go77aara gaittiyaabata ubbaa aawatettaa ekkoosona.

37Hegaa bollikka gujjidi, yuushuwan de7iya dabaabaa tuussatanne eta gedeta, xishetanne wodorota aawatettaa ekkoosona.
38Qassi Xoossaa Dunkkaaniyaappe sintta arshsho baggaara Muusee, Aarooninne a attuma naati dunkkaanoosona. Eti Israa7eelatu gishshaa Xoossaa Dunkkaane giddon oottiyo oosuwaa aawatettaa ekkoosona. Hara asi Xoossaa Dunkkaaniyaakko shiiqikko, haiqqo.
39GODAI azazin, Muuseenne Aarooni qoodido attuma Leewati, yelettoosappe issi aginanne hegaappe bollaara de7iya attumaageeti muleera 22,000.
40GODAI Muusa, “Israa7eelatu baira attuma naata, yelettoosappe issi aginanne hegaappe bollaara de7iyaageeta ubbaa qooda; qoodada eta sunttaa xaafa.
41Israa7eelatun baira yelettida ubbaa gishshaa Leewata taayyo ekka; qassi Israa7eelatu mehiyan baira yelettida ubbaa gishshaa Leewatu mehiyaa taayyo ekka. Taani GODAATTENNEE” yaagiis.
42Yaagin Muusee GODAI a azazidoogaadan, Israa7eelatun baira yelettida ubbaa qoodiis.
43Yelettoosappe issi aginanne hegaappe bollaara de7iya baira yelettida attumaageeti, sunttaikka xaafettidoogeeti muleera 22,273.
44GODAI Muusa qassikka hagaadan yaagiis;
45“Leewata Israa7eela attumaageetu ubbaa gishshaa ekka; Leewatu meheta Israa7eelatu mehetu gishshaa ekka; Leewati tabaa gidana. Taani GODAATTENNEE.
46Leewatu qoodaappe dariya 273 baira gididi yelettida Israa7eela attuma naata wozanau,
47issuwaassi issuwaassi ichchashu xaqara biraa Xoossaa Dunkkaaniyan eriyo meezaanaa likkiyan ekka.
48Palahida Israa7eelata woziyo he miishshaa Aaroonayyoonne a attuma naatuyyo imma” yaagiis.
49Yaagin Muusee, Leewatun wozettidaageetuppe palahidaageeta woziyo miishshaa shiishshiis.
50Baira yelettida Israa7eelatuppe 1,365 xaqara biraa Xoossaa Dunkkaaniyan eriyo meezaanaa likkiyan i shiishshiis;
51shiishshidi GODAI azazido azazuwaadan, Muusee woziyo miishshaa Aaroonayyoonne a attuma naatuyyo immiis.