Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA

NUMERA 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israela taudia be Mose bona Arona ese Aigupito dekena amo idia hakaua neganai, edia kamepa gabudia edia ladana be Mose ese ia torea iniseni, edia iduhu ta ta dekenai.
2Lohiabada ia oda dainai, Mose ese edia kamepa sivarai, bona edia toreisi sivarai ia torea. Edia kamepa bona toreisi hereva be inai:
3Hua ginigunana ena dina namba 15 dekenai, Israela taudia be Ramese dekena amo idia raka hamatamaia. Unai idia toreisi dinana be Pasova dinana ena murina dinana, bona Lohiabada ese idia ia naria dainai, Israela taudia be Aigupito taudia ibounai edia vairanai idia raka lao.
4Unai be Aigupito taudia ese edia natudia vara guna idia guria dinana. Badina be Lohiabada ese edia natudia vara guna ia alaia mase vadaeni, bona Lohiabada ese danu ia hedinaraia vadaeni, iena siahu ese Aigupito ena dirava edia siahu ia hereaia momokani.
5Unai dainai Israela taudia be Ramese dekena amo idia raka hamatamaia lao, ela bona Sukoto dekenai idia kamepa. Sukoto dekena amo idia toreisi, idia lao,
6Etama dekenai idia kamepa, tano kaukau ena isena dekenai.
7Etama dekena amo idia toreisi, idia giroa lou, Pihahiroto dekenai idia ginidae. Unai be Bala Sepona ena dina daekau kahana dekenai. Vadaeni Migidola dekenai idia kamepa.
8Ma idia raka lao, Hahiroto dekena amo Davara Kakakaka idia raka hanaia, bona Etama ena tano kaukau dekenai dina toi idia raka, ela bona Mara dekenai idia ginidae, unuseni idia kamepa.
9Mara dekena amo idia toreisi, idia lao, Elima dekenai idia ginidae. Unai gabu dekenai ranu guri be ibounai 12, bona pama audia be ibounai 70.
10Elima dekena amo idia toreisi, idia lao, Davara Kakakaka ena isena dekenai idia kamepa.
11Unai dekena amo ma idia lao Sini ena tano kaukau dekenai idia kamepa.
12Sini ena tano kaukau dekena amo idia toreisi, Dopika dekenai idia kamepa.
13Dopika dekena amo idia toreisi, idia raka lao, bona Alusu dekenai idia kamepa.
14Alusu dekena amo idia toreisi, idia lao, Repidima dekenai idia kamepa, unuseni inua ranu be lasi.
15Repidima dekena amo idia toreisi, idia lao, Sinai ena tano kaukau gabuna dekenai idia kamepa.
16Sinai tano kaukau dekena amo idia toreisi, Kibiroto Hatava dekenai idia kamepa.
17Kibiroto Hatava dekena amo idia toreisi, idia lao, Haseroto dekenai idia kamepa.
18Haseroto dekena amo idia toreisi, idia lao, Ritima dekenai idia kamepa.

19Ritima dekena amo idia toreisi, idia lao, Rimono Perese dekenai idia kamepa.
20Rimono Perese dekena amo idia toreisi, idia lao, Libina dekenai idia kamepa.
21Libina dekena amo idia toreisi, idia lao, Risa dekenai idia kamepa.
22Risa dekena amo idia toreisi, idia lao, Kehelata dekenai idia kamepa.
23Kehelata dekena amo idia toreisi, idia lao, Sepere Ororo dekenai idia kamepa.
24Sepere Ororo dekena amo idia toreisi, idia lao, Harada dekenai idia kamepa.
25Harada dekena amo idia toreisi, idia lao, Makeloto dekenai idia kamepa.
26Makeloto dekena amo idia toreisi, idia lao, Tahata dekenai idia kamepa.
27Tahata dekena amo idia toreisi, idia lao, Tera dekenai idia kamepa.
28Tera dekena amo idia toreisi, idia lao, Mitika dekenai idia kamepa.
29Mitika dekena amo idia toreisi, idia lao, Hasamono dekenai idia kamepa.
30Hasamono dekena amo idia toreisi, idia lao, Moseroto dekenai idia kamepa.
31Moseroto dekena amo idia toreisi, idia lao, Bene Iakana dekenai idia kamepa.
32Bene Iakana dekena amo idia toreisi, idia lao, Horo Hagidigada dekenai idia kamepa.
33Horo Hagidigada dekena amo idia toreisi, idia lao, Iotobata dekenai idia kamepa.
34Iotobata dekena amo idia toreisi, idia lao, Aberona dekenai idia kamepa.
35Aberona dekena amo idia toreisi, Esiono Gebere dekenai idia kamepa.
36Esiono Gebere dekena amo idia toreisi, idia lao, Sini ena tano kaukau dekenai idia kamepa, ena ladana ta be Kadesi.

37Kadesi dekena amo idia toreisi, Horo Ororo dekenai idia kamepa, Edoma tano dekenai.
38Vadaeni hahelagaia tauna Arona be ororo dekenai ia daekau, Lohiabada ese ia hamaoroa dainai. Unuseni ia mase, lagani 40 idia lao vadaeni Israela taudia ese Aigupito idia rakatania murinai. Arona ia mase dinana be hua namba 5, ena dina ginigunana.
39Arona ena mauri lagani be 123, Horo Ororo dekenai ia mase neganai.
40Israela taudia idia mai noho sivarai be king Aroda, Kanana ena lohia ta ese ia kamonai. Ia be diho kahana dekenai ia noho, Kanana tano lalonai.
41Horo Ororo dekena amo Israela taudia idia toreisi, idia lao, Salamona dekenai idia kamepa.
42Salamona dekena amo idia toreisi, idia lao, Punona dekenai idia kamepa.
43Punona dekena amo idia toreisi, idia lao, Oboto dekenai idia kamepa.
44Oboto dekena amo idia toreisi, idia lao, hanua gunana, idia kokia vadaeni gauna ladana Abarima dekenai idia kamepa, Moaba tano dekenai.
45Abarima dekena amo idia toreisi, idia lao, Dibona Gado dekenai idia kamepa.
46Dibona Gado dekena amo idia toreisi, idia lao, Alamona Dibilataimi dekenai idia kamepa.
47Alamona Dibilataimi dekena amo idia toreisi, idia lao, Abarima Ororo dekenai idia kamepa, Nebo ena vairanai.
48Abarima Ororo dekena amo idia toreisi, idia lao, Ieriko kahirakahira dekenai idia kamepa, Ioridane Sinavai ena isena dekenai, Moaba ena tano palaka dekenai.
49Edia kamepa be Ioridane Sinavai ena isena dekenai, Bete Iesimoto bona Abele Sitima edia huana dekenai, Moaba ena tano palaka dekenai.
50Vadaeni Ieriko kahirakahira dekenai, Ioridane Sinavai ena isena dekenai, Moaba ena tano palaka gabunai, Lohiabada ese Mose dekenai ia hereva, ia gwau,
51“Israela taudia lau hamaoroa inai: Ioridane Sinavai do umui hanaia, Kanana tano dekenai umui ginidae neganai,
52unai tano taudia ibounai do umui lulua lao. Idia edia nadi helaga gaudia bona auri dirava koikoi gaudia ibounai do umui negea, edia kaivakuku ibounai do umui gabua ore, bona edia tomadiho gabudia ibounai danu do umui hadikaia ore.
53“Kanana tano do umui abia, bona unai tano dekenai do umui noho, badina be unai tano umui dekenai lau henia inai, emui tano korikori.
54Tano be laki dalana dekenai iduhu ta ta dekenai do oi haria, bona iduhu badadia dekenai tano badadia do oi henia, bona iduhu maragidia dekenai tano maragidia do oi henia. Bema laki ese tau ta dekenai tano ta ia henia, unai be iena tano.

55“To bema unai tano dekenai idia noho taudia umui lulua ore lasi, idia do noho taudia ese umui do idia hakererea, emui matana dekenai kahu bamona, o emui kopina dekenai au ginigini bamona. Idia ese umui noho tano dekenai umui do idia tuari henia.
56Bema umui luludia ore lasi, lau ese umui do lau hadikaia ore, idia do lau hadikaia ore gwauraia bamona.”