Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
2“Naa77u xurumbbata biraappe qoxxada ootta; yaatada asaa shiiquwau xeeganaunne qassi dunkkaanidosaappe denddanau denttettanaadan punna.
3Ha naa77u xurumbbati punettiyo wode, asai ubbai Xoossaa Dunkkaaniyaa penggee neekko shiiqo.
4SHin issi xurumbba xalaalai punettikko, Israa7eela zareta halaqati ne sintti shiiqona.
5Neeni xurumbbaa xoqqu oottada punniyo wode Xoossaa Dunkkaaniyaappe arshsho baggaara dunkkaanida zareti denddona.
6Xurumbbaa naa77antto xoqqu oottada punniyo wode, tohossa baggaara dunkkaanida zareti denddona. Xurumbbai xoqqu gi punettiyoogee denddanau malaata gido.
7Yaa7au asaa shiishshanau xurumbbaa punna; shin cenggurssaa xoqqu oottada punnoppa.
8Aaroona naati qeeseti xurumbbaa punnona. Hagee neeyyoonne yiya yeleta ubbau merina woga gido.
9“Intte biittan woraajjiya intte morkkiyaara intte olettanau kiyiyo wode, he xurumbbata xoqqu oottidi punnite. Hegan GODAI intte Xoossai inttena he wode hassayidi, intte morkkiyaappe inttena ashshana.
10Hegaadankka, qassi intte ufaittiyo gallassi, baalaa bonchchanau intte keerido gallassinne aginai xeeriyo baalan, intte xuuggiyo yarshshiyo wodenne intte issippetettaa yarshshuwaa yarshshiyo wode he xurumbbata punnite; hegee Xoossaa sinttan inttena hassayissiyaagaa gidana. Taani GODAA, intte Xoossaa” yaagiis.
11Naa77antta laittan naa77antta aginan laatamantta gallassi, shaarai Xoossaa Dunkkaaniyaa bollappe denddiis.
12Hegaappe guyyiyan, Israa7eela asai Siinaa Bazzuwaappe denddiis; shaarai Paaraana giyo bazzuwaa gakkidi wodhdhiis.
13Eti ha koiro buussau GODAI Muuse baggaara azazidoogaadan denddidosona.
14Yihudaa zaretuura dunkkaanida baggai bantta armmaa oiqqidi denddiis. Yihudaa zaretu halaqai Aminadaaba na7aa Na7asoona;
15Yisaakoora zaretu halaqai Xu7aara na7aa Nataani7eela;
16Zaabiloona zaretu halaqai Heloona na7aa Eli7aaba.
17Hegaappe guyyiyan, Xoossaa Dunkkaaniyaa shoddin, Gershshoona yaratinne Maraara yarati tookkidi denddidosona.
18Kaallidi Roobeela zaretuura dunkkaanida baggai bantta armmaa oiqqidi denddiis. Roobeela zaretu halaqai SHade7uura na7aa Eliixuura;
19Simoona zaretu halaqai Xuriishadaaya na7aa SHalumi7eela;
20Gaada zaretu halaqai Da7u7eela na7aa Eliyasaafa.
21Hegaappe guyyiyan, Qahaata yarati geeshsha miishshata tookkidi denddidosona. Eti gakkanaappe kasetidi, Xoossaa Dunkkaanee toletti uttiis.
22Kaallidi Efireema zaretuura dunkkaanida baggai ba armmaa oiqqidi denddiis. Efireema zaretu halaqai Amihuuda na7aa Elishamaa7a;
23Minaase zaretu halaqai Padaaxuura na7aa Gamaali7eela;
24Biniyaama zaretu halaqai Giidi7oona na7aa Abidaana.
25Wurssettan, ha cita ubbaayyo guyye baggan naagiya Daana zaretuura dunkkaanida baggai ba armmaa oiqqidi denddiis. Daana zaretu halaqai Amishadaaya na7aa Ahi7eezera;
26Aseera zaretu halaqai Okiraana na7aa Paagi7eela;
27Nifttaaleema zaretu halaqai Enaana na7aa Ahiraa7a.
28Israa7eela asai ba baggan baggan denddidi biyo maarai hagaadaana.
29Muusee Midiyaama asa gidiya ba bolluwaa Yatiro na7aa Hobaaba, “Nuuni GODAI, ‘Taani intteyyo immana’ giido sohuwaa boos; GODAI Israa7eelayyo lo77obaa oottana giido gishshau, neeni nunaara hindda. Nuuni neeyyo lo77obaa oottana” yaagiis.
30Yaagin Hobaabi, “CHii, taani biikke; taani ta biitti ta asaakko baana” yaagiis.
31Yaagin Muusee a, “Hayyanaa, nuna yeggada boopparkkii! Bazzuwan nuuni dunkkaananau bessiyaasaa neeni eraasa; neeni nu biyo ogiyaa nuna kaalettanaukka danddayaasa.
32Neeni nunaara biikko, GODAI nuuyyo immiyo anjjuwaa ubbaa nuuni nenaara shaakkana” yaagiis.
33Yaatin eti GODAA deriyaappe denddidi, heezzu gallassa keena ogiyaa biidosona. GODAA Maachchaa Taabootai eti shemppiyo sohuwaa demmanau he heezzu gallassan etappe sinttau biis.
34Eti dunkkaanidosaappe denddiyo wode ubban, GODAA shaarai gallassi gallassi etappe bollaara de7ees.
35Taabootai denddiyo wode ubban Muusee, “Abeet GODAU, dendda! Ne morkketi laalettona; Nena ixxiyaageetakka ne sinttappe baqatona” yaagees.
36Taabootai shemppiyo wode ubban Muusee, “Abeet GODAU, ha daro sha7an qoodettiya Israa7eela asaakko neeni simma” yaagees.