Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Numero

Numero 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iyan heini menge lugar he neveyaan te menge Israilihanen hein mid-awè dan en diyà te Ehipto, he iyan pengulu zan si Moises wey si Aaron.
2Sumalà te suǥù te Nengazen, inlista ni Moises is nengeveyaan dan he menge lugar puun te mibpuunan dan.
3Mid-awè dan diyà te Rameses hein ike-15 he andew te nehuna he vulan hein neipus is nehitavù he iyan puunà te Pista te Kedlavey te Belinsuǥuen. Migenat sikandan he wazè dan kegkahandek dutun te edtengtengan sikandan te menge Ehiptohanen
4he edleveng te langun he kinekekayan he menge anak he maama he mibpenhimetayan te Nengazen tenged midhukuman te Nengazen is menge ed-ezapen dan.
5Puun te Rameses migkampu sikandan diyà te Sucot.
6Puun te Sucot migkampu sikandan diyà te Etam, he ziyà te kilid te sibsivayan.
7Puun te Etam, midlikù dan diyà te Pi Hahirot he ziyà te zapit te edsilaan te Baal Zefon, ne migkampu zan diyà te uvey te Migdol.
8Puun te Pi Hahirot midlayun dan te zaǥat pehendiyà te sibsivayan. Midhipanew zan seled te tetelu he andew diyà te sibsivayan te Etam, ne migkampu zan diyà te Mara.
9Puun te Mara migkampu zan diyà te Elim, ne zutun duen 12 he menge serebseb wey 70 he menge palma.
10Puun te Elim migkampu zan diyà te veyvey te Zaǥat he Meriǥà.
11Puun te Zaǥat he Meriǥà migkampu sikandan diyà te sibsivayan he Sin.
12Puun te sibsivayan he Sin migkampu sikandan diyà te Dofka.
13Puun te Dofka migkampu zan diyà te Alush.
14Puun te Alush migkampu zan diyà te Refidim, he zutun wazà wahig he egkeinum te menge etew.
15Puun te Refidim migkampu zan diyà te sibsivayan he Sinai.
16Iyan daan heini menge lugar he migkempuwan dan hein midhipanew sikandan puun te sibsivayan he Sinai pehendiyà te Kadesh he sibsivayan he Zin: Kibrot Hataava, Hazerot, Ritma, Rimon Perez, Libna, Risa, Kehelata, Buvungan he Shefer, Harada, Makhelot, Tahat, Tera, Mitca, Hashmona, Moserot, Bene Jaakan, Hor Hagidgad, Jotbata, Abrona, Ezion Geber, ne taman te nekeuma zan diyà te Kadesh he sibsivayan he Zin.
37Puun te Kadesh migkampu zan diyà te Buntud he Hor, he dulunà te tanà he Edom.
38Ne sumalà te mandù te Nengazen midtekezeg si Aaron he memumuhat diyà te Buntud he Hor, ne zutun sikandin mebpatey te penuiǥen he 123 he tuig. Nehitavù haazà hein nehuna he andew te ikelima he vulan te ike-40 he tuig puun te ked-awà te menge Israilihanen diyà te Ehipto.

40Iyan daan haazà timpu he nezineg te Canaanhen he hadì diyà te Arad, he ed-ubpà diyà te Negev he sakup te Canaan, he ebpelinggume en is menge etew te Israel.
41Is menge Israilihanen mid-awè dan diyà te Buntud he Hor ne midlaus dan medhipanew. Iyan heini menge lugar he migkempuwan dan: Zalmona, Punon, Obot, Iye Abarim, he ziyà te dulunà te Moab, Dibon Gad, Almon Diblataim, he ziyà te menge vuntud te Abarim he uvey te Nebo, taman te nekeuma sikandan diyà te menge suǥud te Moab he veyvey te Jordan he uvey te Jerico.
49Migkampu sikandan diyà te kilid te Jordan puun te Bet Jeshimot taman te Abel Shitim he sakup gihapun te suǥud te Moab.
50Ne zutun te migkampu zan diyà te suǥud te Moab, he kilid te Jordan he uvey te Jerico, migkaǥi is Nengazen diyà te ki Moises te,
51“Keǥiyi nu is menge Israilihanen he emun edlayun dan en te Wahig he Jordan pehendiyà te Canaan
52ne segseǥa zan is langun he meǥinged dutun wey pendèdeeti zan is langun he menge ed-ezapen te Canaanhen he mibpurma he menge vatu wey mital, wey is langun he menge simbahan dan diyà te metikang he menge lugar.
53Engkena niw wey ubpai niw haazà he tanà su ibeǥey ku en haazà keniyu.
54Behina niw haazà he tanà pinaaǥi te ripa he ibpesikad diyà te kezakel te kada tribu. Is tribu he mezakel ebehinan te zekelà, ne is tribu he zeisey ebehinan te zeisey. Is egkevunutan dan iyan en egkehimu he vahin dan. Pinaaǥi kayi egkevahin haazà is tanà diyà te kada tribu.
55“Iyan, emun kenè niw edsegseǥen is menge meǥinged duen, is egkesamà kandan egkehimu he velavag diyà te egkehunaan niw; egkehimu sikandan he pesek te menge mata niw wey duǥi ziyà te tengkilizan niw. Ebpekeveǥey sikandan te kesamuk te ked-ubpè niw.
56Ne ziyè ku te keniyu idsilut is silut he idsilut ku kandan.”