Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Muusee Israa7eela zaretu halaqata hagaadan yaagiis; “GODAI azaziyoogee hagaa.
2Issi asi GODAAYYO issibaa oottanau geppikko, woikko issibaa agganau caaqqikko, ba doonaappe kessidobaa ubbaa poloppe attin, ba qaalaa birshshoppo.
3“Ba aawaa son de7iya geela7o na7iyaa, GODAAYYO issibaa oottanau geppikko, woikko issibaa agganau caaqqikko,
4i aawai i gefaabaa woikko i caaquwaabaa siyidi, o ainne geennan aggikko, a oottanau geppidobaa ubbaanne agganau caaqqidobaa ubbaa polu.
5SHin i aawai hegaa siyidi phalqqikko, a geppido gefainne agganau caaqqido caaqoi polettennan attees. I aawai o diggido gishshau, GODAI iyyo atto gaana.
6“Gelabeenna maccaara geppa uttada, woikko issibaa agganau eesuwan ba doonaappe caaqqa uttada azina gelikko,
7i azinai hegaa siyidi, o ainne geennan aggikko, a oottanau geppido gefaanne issibaa agganau caaqqido caaquwaa polu.
8SHin i azinai hegaa siyidi phalqqikko, a geppido gefai woikko issibaa agganau eesuwan caaqqido caaqoi polettennan attees. Hegaa gishshau, GODAI iyyo atto gaana.
9“SHin am77iyaa woikko azinai yeddido maccaasiyaa oottanau geppidobaa woikko issibaa agganau caaqqidobaa polu.
10“Maccaasiyaa ba azinaa son de7aidda geppikko, woikko issibaa agganau caaquwaa caaqqikko,
11i azinai hegaa siyidi o ainne geennan aggikko, a geppido gefaanne issibaa agganau caaqqido caaquwaa ubbaa polu.
12SHin i azinai hegaa siyidi phalqqikko, i gefai woikko a agganau caaqqido caaqoi aibinne polettoppo. I azinai diggido gishshau, GODAI iyyo atto gaana.
13I azinai a geppiyo gefaa ubbaa woikko a bana ziqqi oottanau caaqqidobaa ubbaa phalqqanau woikko maayanau danddayees.
14SHin i azinai he gallassi woikko wonttetta gallassi hegaabaa ainne geennan aggikko, i i gefaa ubbaa woikko i caaquwaa ubbaa maayees. I hegaa siyido gallassi co77u giidoogaadan i gefa ubbaa woikko i caaquwaa ubbaa maayi uttiis.
15SHin i hegaa siyido amarida wodiyaappe guyyiyan phalqqikko, i gomee a gakkees” yaagiis.
16Azina gelabeenna, ba aawaa son de7iya geela7o na7eenne i aawaa gidduwan woikko keettaayeenne keettaawaa gidduwan de7ana mala, GODAI Muusa azazido gefaa wogai hagaa.