Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israa7eela asai Gibxxeppe kiyido naa77antta laittan koiro aginan Siinaa Bazzuwan GODAI Muuseyyo hagaadan yaagidi haasayiis;
2“Israa7eela asai Paasikaa Baalaa keerido gallassan bonchcho.
3Ha aginan tammanne oiddantta gallassan, a keerido wode, awai wullana haniyo wode, a wogaa ubbaadaaninne a azazo ubbaadan bonchcho” yaagiis.
4Yaagin Muusee Israa7eela asai Paasikaa Baalaa bonchchana mala, etayyo yootiis.
5Koiro aginaayyo tammanne oiddantta gallassi, awai wullana haniyo wode Siinaa Bazzuwan eti Paasikaa Baalaa bonchchidosona. Israa7eela asai GODAI Muusa azazidoogaadan ubbabaa oottiis.
6SHin etappe amaridaageeti haiqqida asa ahaa bochchidi tunido gishshau, he gallassi Paasikaa Baalaa bonchchanau danddayibookkona. Hegaa gishshau, eti Muusekkonne Aaroonakko he gallassi yiidi,
7Muusa, “Nuuni haiqqida asa ahaa bochchido gishshau tunida; shin keerido wodiyan hara Israa7eela asaara GODAAYYO yarshshuwaa shiishshiyoogaa nuuni aissi digettiyoonii?” yaagidosona.
8Yaagin Muusee eta, “GODAI inttebaa taassi azaziyoobaa taani siyana gakkanaassi intte takkishshite” yaagiis.
9Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa,
10“Neeni Israa7eela asaa hagaadan yaaga; ‘Intteppe woikko intte zaretuppe ooninne ahaa bochchidi tunikko, woikko manddaridabaa gidikko, i GODAAYYO Paasikaa Baalaa bonchcho;
11naa77antto aginan tammanne oiddantta gallassi awai wullana haniyo wode Paasikaa Baalaa bonchcho. Bonchchiiddi Paasikaa dorssaa irshshoi gelibeenna oittaaranne camo bonccuwaara mo.
12Sa7ai wonttanaashin he dorssaappe aibanne ashshoppo; qassi a meqettaappekka issuwaanne menttoppo. Paasikaa Baalau a woga ubbaa ootto.
13SHin manddaribeenna geeshsha asi Paasikaa bonchchennan ixxikko, hegaappe sinttau i ta asaa giddoppe bohetto. Aissi giikko, GODAA yarshshuwaa keerido wodiyan i shiishshibeenna. He asi ba nagarai ehiido metuwaa ekkanau bessees.
14“‘Intte gidduwan de7iya bete asi Paasikaa Baalaa GODAAYYO bonchchana koyikko, Paasikaa wogaadan bonchcho. Betiyaukka dere asaukka issi mala wogai de7o’ yaaga” yaagiis.
15Xoossaa Dunkkaanee tolettido gallassi shaarai Xoossaa Dunkkaaniyaa maayiis; omarssaappe doommidi, wonttana gakkanaassi Xoossaa Dunkkaaniyaappe bollaara de7iya shaarai tama milatees.
16Hegaadan ubba wode gallassi gallassi shaarai maayees; qammi qammi he shaarai tamadan poo7ees.
17He shaarai Xoossaa Dunkkaaniyaa bollaappe denddiyo wode audenne Israa7eelati bantta dunkkaanidosaappe denddoosona; qassi he shaarai wodhdhiyo ai sohuwaaninne Israa7eelati dunkkaanoosona.
18Israa7eelati GODAA azazuwan denddoosona; hegaadankka, GODAA azazuwan dunkkaanoosona. SHaarai Xoossaa Dunkkaaniyaa bollan gam77iyo wode ubban bantta dunkkaanidosan gam77oosona.

19SHaarai Xoossaa Dunkkaaniyaa bollan daro gallassaa gam77ikko, Israa7eelati GODAA azazuwaa naagoosonappe attin, awanne bookkona.
20Issitoo issitoo shaarai Xoossaa Dunkkaaniyaa bollan amarida gallassaa gam77ees. GODAA azazuwan eti dunkkaanoosona; qassi hegaadankka, GODAA azazuwan eti denddoosona.
21Issitoo issitoo shaarai omarssappe wonttana gakkanaashin xalaalaa gam77ees; wonttin shaarai denddiyo wode etikka denddoosona. Gallassa gidin, qamma gidin, shaarai denddiyo wode etikka denddoosona.
22SHaarai Xoossaa Dunkkaaniyaa bollan naa77u gallassaa gam77in, woikko issi aginaa, woikko issi laittaa gam77in, Israa7eelati bantta dunkkaanidosan gam77oosonappe attin bookkona. SHin shaarai denddiyo wode etikka denddoosona.
23Eti GODAA azazuwan dunkkaanoosonanne qassi GODAA azazuwan denddoosona; GODAI Muuse baggaara azazidoogaadan, eti GODAA azazuwaa naagidosona.