Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
2“Israa7eela asaayyo hagaadan yaaga; ‘Intte de7ana mala, taani intteyyo immiyo biitti geliyo wode,
3mehiyaappe woikko dorssaappe, xuuggiyo yarshsho gidin, woikko shiiqo gattanau yarshshiyo yarshsho gidin, woikko taani keerido baala gallassatun intte dosan coo immiyo yarshsho gidin, GODAAYYO taman xuuggiyo, sawuwaa tonggu giya yarshshota yarshshite.
4Yarshshuwaa shiishshiya urai kattaa yarshshuwaassi issi kilo giraame xiilliyaa issi litiro wogaraa zaitiyan munaqqidoogaakka eho.
5Qassi xuuggiyo yarshshuwaassi, woikko hara yarshshuwaassi ehiyo issi issi dorssaara issi litiro woiniyaa eessaa ushshaa yarshsho oottidi giigissite.
6“‘Dorssa orggiyaa yarshshanau shiishshiyo wode, kattaa yarshshuwaassi naa77u kilo giraame xiilliyaa issi litironne bagga wogaraa zaitiyan munaqqidoogaanne
7issi litironne bagga woine eessaa ushshaa yarshshuwaassi ehiite. Ehiidi GODAAYYO sawuwaa tonggu giya yarshshuwaa yarshshite.
8“‘Issi mirgguwaa xuuggiyo yarshsho, woikko shiiquwaa gattiyo yarshsho, woikko issippetettaa yarshsho oottidi yarshshanau GODAAYYO ehiyo wode,
9mirgguwaara issippe kattaa yarshshuwaassi heezzu kilo giraame xiilliyaa naa77u litiro wogaraa zaitiyan munaqqidoogaanne
10ushshaa yarshshuwaassi naa77u litiro woiniyaa eessaakka ehiite. Ehiidi GODAAYYO sawuwaa tonggu giya yarshshuwaa taman yarshshite.
11“‘Issi issi korima booraa, woikko issi issi dorssa orggiyaa, woikko yelaga deeshsha orggiyaa, woikko attuma dorssa maraa yarshshanau shiishshiyo wode, kattaa yarshshoinne ushshaa yarshshoi hagaadan issippe shiiqees.
12Issi meheppe daroi shiiqiyo wode, kattaa yarshshoinne ushshaa yarshshoi hegaadan daridi shiiqees.
13Israa7eela asa gidiya ooninne taman xuuggiyo, sawuwaa tonggu giya yarshshuwaa GODAAYYO shiishshiyo wode ubban, hagaadan oottanau koshshees.
14Sinttappe yaana yeletan intte giddon de7iya betee woikko hara asi ooninne xuuggiyo, sawuwaa tonggu giya yarshshuwaa GODAAYYO shiishshanau koyikko, ikka intte oottiyoogaadan oottanau koshshees.
15Inttessikka intte giddon de7iya betetussikka ha wogai issuwaa; hagee sinttappe yaana yeletaassikka eqqidi de7iya woga. Inttekka betetikka GODAA sinttan issuwaa.
16Inttessikka intte giddon de7iya bete asatussikka higgeenne wogai issuwaa gidana’ yaaga” yaagiis.
17Hegaappe guyyiyan, GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
18“Israa7eela asaayyo hagaadan yaagada oda; ‘Taani inttena efiyo biitti intte gelidi,

19he biittan mokkiya kattaa miyo wode, he kattaappe xeeraa kessidi, intte GODAAYYO yarshsho oottidi shiishshite.
20Hegeekka, baira ka77ida kattaappe uukkido koiro komppuwaa, kattaa qoxxiyo audiyaappe immiyo yarshsho oottidi shiishshite.
21Yaana yeleta ubban intte intte biittan mokkida kattaappe xeeraa kessido komppuwaa, GODAAYYO yarshsho oottidi shiishshite.
22“‘GODAI Muusessi odido ha azazota ubbaa intte erana xayidi, naagennan aggikko,
23GODAI a baggaara inttena azazido azazota ubbaa, GODAI immido gallassaappe doommidi, yaana yeletaa gakkanaashin, paccennan naagennan aggikko,
24qassi hegaa maabarai erennan oottidobaa gidikko, maabarai ubbai GODAAYYO issi mirgguwaa xuuggiyo, sawuwaa tonggu giya yarshsho oottidi, ayyo wogai azaziyoogaadan, kattaa yarshshuwaaranne ushshaa yarshshuwaara shiishsho; qassi nagaraa yarshsho oottidi, issi deeshsha orggiyaa shiishsho.
25Yaatobare qeesee kumetta Israa7eela maabaraa nagaraa atto giissiyo wogaa polo; polin eta nagarai atto geetettana. Aissi giikko, eti eriiddi oottibookkona; qassi eti bantta mooruwaa gishshau, GODAAYYO taman xuuggiyo yarshshuwaanne bantta nagaraa yarshshuwaa shiishshidosona.
26Asai ubbai erennan he mooruwan hambbalaashettido gishshau, kumetta Israa7eela maabaraukka eta giddon de7iya bete asaukka atto geetettana.
27“‘Issi asi barkka erana xayidi nagaraa oottikko, yelettoosappe issi laitta gidiyo issi deeshshiyo nagaraa yarshsho oottidi shiishsho;
28shiishshin erennan de7iiddi nagaraa oottida uraayyo qeesee GODAA sinttan nagaraa atto giissiyo wogaa polo; polin a nagarai atto geetettana.
29Erennan de7iiddi nagaraa oottiya asa ubbau, yeletan Israa7eela asa gidinkka bete asa gidinkka ha higgee issuwaa.
30“‘SHin yeletan Israa7eela asa gidinkka bete asa gidinkka eriiddi otoruwan nagara oottiya uri GODAA cayees. He aawu haiqqidi, ba asaa giddoppe xayo.
31He aawu GODAA qaalaa karido gishshaunne a azazuwaa kanttido gishshau, i tumuppe haiqqanau bessees; a mooroi aana’ yaaga” yaagiis.
32Issi gallassi Israa7eela asai bazzon de7ishin, issi bitanee Sambbatan mittaa mixiiddi beettiis.
33Mittaa i mixishin demmida asati Muusekko, Aaroonakkonne kumetta yaa7aakko a ehiidosona.
34Ehin eti a oottanabaa eribeenna gishshau, qashuwan takissidosona.
35Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa, “Ha bitanee haiqqanau bessees; kumetta yaa7ai bantta dunkkaanidosaappe gaxi kessidi, shuchchan caddidi a woro” yaagiis.
36Yaagin kumetta yaa7ai GODAI Muusa azazidoogaadan, dunkkaanidosaappe gaxi kessidi, shuchchan caddidi a woriis.

37GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
38“Israa7eela asaayyo hagaadan yaagada oda; ‘Inttekka sinttappe yaana yeletaikka intte maayuwaa gaxa xeeran xeeran macaraa kessite; kessidi he macaraa bolli salo milatiya qacinaa sikkite.
39He macaraa intte be7iyo wode ubban ta azazota hassayidi polite; yaatikko, intte intte aifiyaanne intte wozanaa amuwaa kaallidi, taappe wora simmekketa.
40He macaraa be7iyoogan intte ta azazota ubbaa hassayidi polananne intte intte Xoossaayyo geeshsha gidana.
41Taani GODAA, intte Xoossaattennee; taani intte Xoossaa gidanau, inttena Gibxxeppe kessaas. Taani GODAA, intte Xoossaa’ yaaga” yaagiis.