Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Boshaappe guyyiyan, GODAI Muusanne qeesiyaa Aaroona na7aa El77aazara,
2“Yelettoosappe laatamu laittanne hegaappe bollaara de7iya Israa7eelata, olau baanau danddayiyaageeta ubbata, eta keettan keettan qoodite” yaagiis.
3Yaagin Muuseenne qeesee El77aazari Yorddaanoosa SHaafaappe hefintta baggaara, Yarkko matan, Moo7aaba Dembban etaara haasayiiddi,
4“GODAI Muusa azazidoogaadan, yelettoosappe laatamu laittanne hegaappe bollaara de7iya asaa qoodite” yaagidosona. Gibxxeppe kiyida Israa7eelati hageeta:
5Israa7eela baira na7aa Roobeela zareti: Hanooka yarata, Paalu yarata,
6Hexiroona yaratanne Karmma yarata.
7Hageeti Roobeela zareta; eti muleera 43,730.
8Paalu na7ai Eli7aaba;
9Eli7aaba attuma naati Nemu7eela, Daataananne Abiiraama; ha Daataaninne Abiiraami maabarai dooridoogeeta. Eti Qoraahaaranne a kaalliyaageetuura zuppetidi, Muuse bolli, Aaroona bollinne GODAA bolli makkalidosona.
10Biittai dooyettidi, eta Qoraahaara issippe mittiis; eta kaalliya naa77u xeetanne ishatamu asaa tamai min haiqqidosona. Yaatin eti asi be7idi duuxxiyo malaata gididosona.
11SHin Qoraaha attuma naati he gallassi haiqqibookkona.
12Simoona zareti bantta yaran yaran: Nemu7eela yarata, Yaamiina yarata, Yaakiina yarata,
13Zaraaha yaratanne SHaa7ula yarata.
14Hageeti Simoona zareta; eti muleera 22,200.
15Gaada zareti bantta yaran yaran: Xafoona yarata, Hagga yarata, SHuuna yarata,
16Oozina yarata, Eera yarata,
17Arooda yaratanne Ar77eela yarata.
18Hageeti Gaada zareta; eti muleera 40,500.

19Yihudaa attuma naati Eeranne Oonaana; shin eti Kanaane biittan haiqqidosona.
20Yihudaa zareti bantta yaran yaran: SHeela yarata, Paareesa yaratanne Zaraaha yarata.
21Paareesa zareti Hexiroona yaratanne Hamuula yarata.
22Hageeti Yihudaa zareta; eti muleera 76,500.
23Yisaakoora zareti bantta yaran yaran: Tolaa7a yarata, Puuwa yarata,
24Yaashuuba yaratanne SHimiroona yarata.
25Hageeti Yisaakoora zareta; eti muleera 64,300.
26Zaabiloona zareti bantta yaran yaran: Sereeda yarata, Eloona yaratanne Yaahila7eela yarata.
27Hageeti Zaabiloona zareta; eti muleera 60,500.
28Minaasenne Efireema aawaa Yooseefa zareti hagaappe kaallidi xaafettidosona.
29Minaase zareti Minaase na7aa Maakiira yarata, Maakiira na7aa Gala7aade yaratanne Gala7aade naatu yarata.
30Gala7aade zareti I7eezera yarata, Heleeqa yarata,
31Asiri7eela yarata, SHekeema yarata,
32SHamidaa7a yaratanne Hefeera yarata.
33Hefeera na7ai Xalofihaadi macca naatu xalaalaa yeliis; ayyo attuma na7i baawa. Xalofihaada macca naatu sunttai Maahilo, No7o, Hoogilo, Milkkonne Tirxxo.
34Hageeti Minaase zareta; eti muleera 52,700.
35Efireema zareti bantta yaran yaran: SHutelaaha yarata, Bekeera yarata, Tahaana yaratanne
36SHutelaaha na7aa Eraana yarata.

37Hageeti Efireema zareta; eti muleera 32,500. Yooseefa zareti bantta yaran yaran hegeeta.
38Biniyaama zareti bantta yaran yaran: Belaa7a yarata, Ashibeela yarata, Ahiraama yarata,
39SHafufaama yarata, Hufaama yarata,
40Belaa7a na7aa Arada yaratanne Belaa7a na7aa Naa7imaana yarata.
41Hageeti Biniyaama zareta; eti muleera 45,600.
42Daana zareti SHuhaama yarata.
43SHuhaama yarati muleera 64,400.
44Aseera zareti bantta yaran yaran: Yimina yarata, Yishiwaaha yarata, Barii7a yarata,
45Barii7a na7aa Hebeera yaratanne Barii7a na7aa Malkki7eela yarata.
46Aseerau Seraaho giyo macca na7iyaa de7ausu.
47Hageeti Aseera zareta; eti muleera 53,400.
48Nifttaaleema zareti bantta yaran yaran: Yaa7izi7eela yarata, Guuna yarata,
49Yexeera yaratanne SHilleema yarata.
50Hageeti Nifttaaleema zareta; eti muleera 45,400.
51Qoodettida Israa7eela attuma asai muleera 601,730.
52Qassikka GODAI Muusa,
53“Ha zaretuyyo eta sunttaa sunttaa qoodaadan biittai shaahettidi, laata gididi etau imetto.
54Qoodan coratuyyo eta coratettaa keenaa, qoodan guuttatuyyo eta guuttatettaa keenaa shaakkada imma. Ubbaikka xaafettida bantta qoodaa keenaa keenaa ekkona.

55SHin biittai saaman shaahetto; issi issi zaree laattiyo biittai eta aawaa zariyaa sunttaadan gido.
56Laata ubbai qoodan coratuppenne qoodan guuttatuppe gidduwan saaman shaahetto” yaagiis.
57Bantta yaran yaran qoodettida Leewati hageeta: Gershshoona yarata, Qahaata yaratanne Maraara yarata.
58Hageetikka qassi Leewatu yarata: Liibina yarata, Kebroona yarata, Maahila yarata, Musha yaratanne Qoraaha yarata. Qahaati Amiraama yeliis.
59Amiraama keettaayee sunttai Yokebeedo; a Gibxxen Leewayyo yelettida na7iyo. A Amiraamayyo Aaroona, Muusanne eta michchiyo Miiriyaamo yelaasu.
60Aarooni Nadaaba, Abiiha, El77aazaranne Itaamaara yeliis.
61SHin GODAI azazibeenna tamaa a sinttan yarshshido wode, Nadaabinne Abiihu haiqqidosona.
62Yelettoosappe issi aginanne hegaappe bollaara de7iya qoodettida attuma Leewati muleera laatamanne heezzu sha7a. Israa7eelatu gidduwan etau laattiyo biittai imettibeenna gishshau, eti Israa7eelatuura qoodettibookkona.
63Yorddaanoosa SHaafaappe hefintta baggaara, Yarkko matan, Moo7aaba Dembban Muuseenne qeesee El77aazari Israa7eelata qoodido wode, qoodettida asai hagaa.
64Muuseenne qeesee Aarooni kase Siinaa Bazzuwan Israa7eelata qoodido wode, qoodettida asaappe harai atto mexi issi asinne attibeenna.
65Aissi giikko, GODAI he Israa7eelatubaa odiiddi, “Eti bazzuwan tumu haiqqana” yaagi wottiis. Yifune na7aa Kaaleebappenne Nawe na7aa Yaasuppe attin, harai issi asinne attibeenna.