Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusanne Aaroona hagaadan yaagiis;
2“GODAI higgiyan azazido wogai hagaa: Tilla bollaara de7iya woikko borssoi bainna, i morggiyan qambbari wodhdhibeenna zo7o ussiyo neeyyo ehaana mala, Israa7eela asaayyo yootite.
3Qeesiyaa El77aazarayyo o immite; i o dunkkaanidosaappe gaxi efin, issi asi o a sinttan shukko.
4Qeesiyaa El77aazari i suuttaappe amaridaagaa ba biradhdhiyan ekkidi, Xoossaa Dunkkaaniyaayyo sintta baggaara laapputto caccafo.
5I xeellishin ussiyaa xuugettu; i galbbai, ashoi, suuttainne tocee xuugetto.
6Qeesee zigaa, hiisoophphiyaa tashiyaanne zo7o qunccuutiyaa ekkidi, ussiyo xuuggiyo taman olo.
7Hegaappe guyyiyan, qeesee ba maayuwaa meecco; ba bollaakka haattan meecetto; meecettidi dunkkaanidosaa gelo; shin omarssa gakkanaassi i wogaadan tuna gidana.
8He ussiyo xuuggidaagee qassi ba maayuwaa meecco; ba bollaakka haattan meecetto; ikka qassi omarssa gakkanaassi wogaadan tuna gidana.
9“Hegaappe guyyiyan, geeshsha asi ussiyaa xuugettido bidinttaa shiishshidi, dunkkaanidosaappe gaxaara geeshsha sohuwan wotto. Israa7eela asai tunatettaappe geeyiyo haattan go7ettanau hegaa naagi wottana; hegee nagaraappe geeshshanaassa.
10Qassi ussee bidinttaa shiishshida asi ba maayuwaa meecco; omarssi gakkanaassi i wogaadan tuna gidana. Ha wogai Israa7eela asaunne eta gidduwan de7iya hara dere asau naa77aukka merinaa woga gidana.
11“Haiqqida asa ahaa bochchiya ooninne laappun gallassaa wogaadan tunana.
12He tunatettaappe geeyiyo haattan heezzantta gallassinne laappuntta gallassi, i bana geeshsho; hegaappe guyyiyan, i wogaadan geeshsha gidana; shin heezzantta gallassaaninne laappuntta gallassan bana geeshshana xayikko, i geeshsha gidenna.
13Haiqqida uraa ahaa bochchiya ooninne bana geeshshennan aggikko, GODAA Dunkkaaniyaa i tunissees; he urai Israa7eela asaa giddoppe bohetto. Tunatettaappe geeyiyo haattai a bollan caccafettibeenna gishshau, i tuna; a tunatettai a bollan gam77ees.
14“Issi uri dunkkaaniyaa giddon haiqqikko de7iya wogai hagaa: dunkkaaniyaa giddo geliya ooninne, qassi dunkkaaniyaa giddon de7iya ubbaikka laappun gallassaa tuna gidana.
15Hegaadankka, qum77ettennan dooya de7iya miishsha ubbai tuna gidana.
16Qassi dembban bisuwan haiqqida asa, woikko coo haiqqida ahaa, woikko asa meqetta, woikko duufuwaa bochchiya ooninne laappun gallassaa tuna gidana.
17“Tunatettaappe geeshshanau xuuggido ussee bidinttaappe amaridaagaa ekkada, otuwan wottada, pultto haattaa an tiga;
18tigin geeshsha asi hiisoophphiyaa bonccuwaa ekkidi, haattan naaqqi kessidi, dunkkaaniyaa, dunkkaaniyan de7iya miishshaa ubbaaninne hegan de7iya asaa ubbaa bollan caccafo. Qassi asa meqettaa, woikko duufuwaa, woikko worido uraa, woikko haiqqida uraa bochchida asa o bollinne i caccafo.

19Geeshsha asi heezzanttanne laappuntta gallassan tunida uraa bollan caccafo. I laappuntta gallassan he uraa tunatettaappe geeshsho; he geeyida bitanee ba maayuwaa meecco; ba bollaakka haattan meecetto; he gallassa omarssi i geeshsha gidana.
20“SHin tuna uri bana geeshshennabaa gidikko, he uri GODAA geeshsha sohuwaa tunissido gishshau, Israa7eela asaa giddoppe bohetto; tunatettaappe geeyiyo haattai a bollan caccafettibeenna gishshau, i tuna.
21Hagee intteyyo merinaa woga gidana. Qassi tunatettaappe geeyiyo haattaa caccafiya asi ba maayuwaa meecco; tunatettaappe geeyiyo haattaa bochchiya ooninnekka omarssi gakkanaassi tuna gidana.
22Tuna uri bochchiyo aibinne tunees. Qassi hegaa bochchiya ooninne omarssa gakkanaassi tuna gidees” yaagiis.