Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Muusee Toophphiyaa biittaa maccaasiyo ekkiis. I ekkido Toophphiyaa maccaasee gishshau, Miiriyaamanne Aarooni Muusa boridosona.
2Eti, “GODAI Muuse bagga xalaalaara haasayideeyye? Qassi i nu baggaara haasayibeenneeyye?” yaagidosona. Yaagin GODAI hegaa siyiis.
3Muusee biittan sa7an ubban de7iya asaa ubbaappe aadhdhiya ashkke asa.
4GODAI sohuwaara Muusessi, Aaroonassinne Miiriyaamissi, “Intte heezzaikka Xoossaa Dunkkaaniyaakko kiyite” yaagiis; yaagin eti heezzaikka kiyidosona.
5Kiyin GODAI shaaraa tuussan duge wodhdhiis; wodhdhidi Xoossaa Dunkkaaniyaa penggen eqqidi, Aaroonanne Miiriyaamo xeesiis. Eti naa77aikka a sintti shiiqin,
6i eta, “Ta yootiyoogaa siyite: Intte gidduwan hananabaa yootiyaagee de7ikko, taani GODAI tana ayyo ajjuutan qonccissais; taani ayyo aimuwan yootais.
7SHin ta ashkkaraa Muuseera hegaadan gidenna; i ta keetta ubban ammanettidaagaa.
8Taani Muuseera sintta baazzan haasayaisippe attin, leemisuwan haasayikke. I ta meraa be7ees. Yaatin ta ashkkaraa Muusa boranau intte aissi yayyibeekketii?” yaagiis.
9GODAA hanqqoi eta bolli eexxi kiyiis; kiyin GODAI biis.
10SHaarai Xoossaa Dunkkaaniyaa bollaappe denddido wode, Miiriyaama hanttaara gogaa harggiyan mulxxu gaada booxxaasu. Aarooni ikko simmidi xeelliyo wode, hanttaara gogaa harggiyan ohettidaaro be7iis.
11Yaatin i Muusa, “Hai ta godau, nuuni eeyyatettan oottido nagaraayyo nuna qaxxayoppa.
12Ba aayee uluwaappe kiyiyo wode, a ashuwaappe baggai meetettiichchin, haiqqiichchidi yelettida gacino na7a mala gidopparkkee” yaagiis.
13Yaagin Muusee, “Hai Xoossau, o pattarkkii!” yaagidi GODAAYYO waassiis.
14Waassin GODAI Muusa, “I aawai i som77uwan cuuchchaa cuchchidabaa gidiyaakko, laappun gallassaa a yeellaa maayada uttana gidekkeeyye? Hegaa gishshau, neeni o laappun gallassaa dunkkaanidosaappe gaxa baggaara dumma sohuwan utissa; hegaappe guyyiyan, simmada yu” yaagiis.
15Yaatin Miiriyaama asai dunkkaanidosaappe gaxi kiyada laappun gallassaa uttaasu. A simmana gakkanaassi asai baanau denddibeenna.
16Hegaappe guyyiyan, asai Haxeroota giyoosaappe denddidi, Paaraana Bazzuwan dunkkaaniis.