Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
2“Neeni Israa7eelata, ‘Intte giddon hanttaara goga harggee oiqqido uraa, woikko bollaappe aibakko uzuuziyo uraa, woikko ahaa oiqqidi tunida uraa oonakka intte dunkkaanidosaappe kessirggite’ yaagada azaza.
3Hegee maccaa attumaa gidinkka kessona. Taani eta gidduwan de7iyo eti dunkkaanidosaa hegeeti tunissenna mala, eta dunkkaanidosaappe kessa yedda” yaagiis.
4Yaagin GODAI Muusa azazidoogaadan, Israa7eelati eta ubbaa dunkkaanidosaappe kessidi yeddidosona.
5Hegaappe guyyiyan, GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
6“Neeni Israa7eelata hagaadan yaaga; ‘Issi attumaasi woikko issi maccaasi ai ogiyaaninne hara asa naaqqikkonne hegan GODAASSI ammanettennan ixxikko, he urai mooranchcha.
7Hegaa gishshau, i ba oottido nagaraa paaxo; paaxidi ba mooridobaa kumettaa zaaridi qanxxo; hegaa bollikka ichchashantta kushiyaa gujjidi, ba naaqqido uraassi edato.
8SHin he naaqettida uri haiqqidabaa gidikkonne, edaa ekkanau au mata dabboi xayikko, he edai GODAASSA. He edatiyo edai naaqqida urai maarettanau yarshshuwaassi immiyo dorssa orggiyaara issippe qeesiyaayyo imetto.
9Qassi Israa7eelati qeesiyaassi immiyo geeshsha imo ubbai he qeesiyaassa.
10Issi issi asi immiyo imotai he immida uraabaa; shin qeesiyaassi i immiyo imotai he qeesiyaassa’ yaaga” yaagiis.
11Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa,
12“Neeni Israa7eelatussi hagaadan yaagada yoota; ‘Issi uraa keettaayyiyaa kare hemettada, ayyo ammanettennan ixxada,
13hara attuma asaara zin77ikko, qassi hegaa a ba keettaawaappe qosikko, markkai bainnabaa gidikkonne, a shaaramuxaidda ohettennan attikko,
14a tunido gishshau, i keettaawai o siriyaagaa gidanau danddayees; woikko a tunennan de7ishin, i ba keettaayyiyo siriyaagaa gidanau danddayees.
15Yaatikko, he bitanee ba keettaayyiyo qeesiyaakko efo; qassi i gishshau yarshshanau issi kilo giraame banggaa xiilliyaa efo. SHin xiilliyaa bolli zaitiyaa tigoppo, woikko ixaanaa a bolli wottoppo; aissi giikko, he xiillee i ba keettaayyiyo sirido gishshau yarshshiyo kattaa yarshsho; qassi i mooruwaa qonccissiya yarshsho.
16“‘Hegaappe guyyiyan, qeesee he mishiriyo shiishshidi, GODAA sinttan esso.
17Essidi anjjettida haattaa kuixaaruwan ekko. Hegaappe guyyiyan, Xoossaa Dunkkaaniyaa wuigen de7iya buhiyaa ekkidi, he haattan gujjo.
18Gujjidi he mishiriyo GODAA sinttan esso; hegaappe guyyiyan, he mishiree huuphiyaa birshsho; birshshidi sirido gishshau yarshshiyo i mooruwaa qonccissiya kattaa yarshshuwaa i kushiyan wotto; qassi he qeesee ba kushiyan qanggettaa ehiya camo haattaa kuixaaruwaara oiqqo.

19Oiqqidi mishiriyo hagaadan yaagidi caaqetto; “Neeni hara attumaasaara zin77abeennabaa gidikkonne, ne keettaawaa aggada kare hemettada tunabeennabaa gidikko, qanggettaa ehiya ha camo haattai neeyyo gometoppo.
20SHin neeni ne keettaawaa aggada kare hemettada tunidobaa gidikkonne, hara attuma asaara zin77idabaa gidikko,
21GODAI ne yelo keettaa gunddissiyoogaaninne ne uluwaakka puurissiyoogan, ne asan nena qanggisso.
22Ha qanggettaa ehiya haattai ne ulo giddo gelo; gelidi ne uluwaa puurisso; ne yelo keettaakka gunddisso” yaagidi caaqetto. “‘Mishiriyaakka, “Amin77i; amin77i” yaagu.
23“‘Hegaappe guyyiyan, qeesee ha qanggettata xaaxettida maxaafan xaafo; xaafido qanggettata camo haattaa giddo meecco.
24Yaatidi qanggettaa ehiya he camo haattaa mishiriyo ushsho; qanggettaa ehiya haattai mishiree uluwan gelidi, o camo sahuwaa sakkana.
25Qeesee mishiree kushiyaappe sirido gishshau yarshshiyo kattaa yarshshuwaa ekkidi, he yarshshuwaa GODAA sinttan wuxaawuxidi, yarshshiyoosaa eho.
26Ehiidi qeesee kattaa yarshshuwaappe zolliyaagaa ekko; ekkidoogaa mooruwaa qonccissiya yarshsho oottidi, yarshshiyoosan xuuggo. Hegaappe guyyiyan, mishiriyo he haattaa ushsho.
27Haattaa o ushshidoogaappe guyyiyan, hagaadan hanana: a ba keettaawaassi ammanettana xayada tunidabaa gidikko, qanggettaa ehiya haattai i uluwan gelidi, o camo sahuwaa sakkana; i uloikka puurana; i yelo keettaikka gunddana. A ba asan qanggettidaaro gidana.
28SHin a tunabeenna xillo maccaasa gidikko, a saro attada naata yelana.
29“‘Issi asi ba keettaayyiyo siriyo wode oottana wogai hagaa. A kare hemettada tunikko, woikko issi asi ba keettaayyiyo sirikko, GODAA sinttan o esso; essidi qeesee ha wogaa ubbaa i bolli polo.
31Polobare keettaawai mooro ubbaappe saro attana; shin maccaasiyaa ba nagaraa gaasuwan yiyaabaa tookkana’ yaaga” yaagiis.