Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan Israa7eela asai denddidi, Yarkko ginan Yorddaanoosa hefinttan de7iya Moo7aaba dembban dunkkaaniis.
2Israa7eela asai Amooretu bolli oottidoogaa ubbaa Xippoora na7ai Baalaaqi siyiis.
3Siyin Israa7eela asai keehi daro gidido gishshau, Moo7aabati keehi dagammidi yayyidosona.
4Moo7aabati Midiyaama cimata, “Boorai maataa mi xaissiyoogaadan ha wude asai nu yuushuwan de7iya ubbaa mi xaissana” yaagidosona. Yaagin he wode Moo7aaba Kawoi, Xippoora na7ai Baalaaqi
5Amaawa biittan Efiraaxiisa SHaafaa matan Patoora kataman de7iya Bi7oora na7aa Balaamakko asa kiittiis. Kiittiiddi Baalaaqi, “Be7a, Gibxxeppe daro asai kiyiis; eti biitta ubbaa maayidi, taappe ya baggan de7oosona.
6Eti taayyo keehi wolqqaamiyo gishshau, hayyanaa ha77i yaada, eta taayyo qanggarkkii! Ooni erii, taani eta xoonanaunne biittaappe kessanau danddayanaakkonne. Aissi giikko, neeni anjjidoogee anjjettidaagaanne neeni qanggidoogee qanggettidaagaa gidiyoogaa taani erais” yaagiis.
7Yaagin Moo7aaba cimatinne Midiyaama cimati qanggissiyo waagaa ekkidi, Balaamakko biidosona. Biidi Baalaaqi giidoogaa ayyo yootidosona.
8Yootin Balaami eta, “Hachchi qammi hagan aqite; GODAI taayyo yootiyoogaa taani intteyyo yootana” yaagiis. Yaagin Moo7aaba halaqati Balaamaagan takkidosona.
9Xoossai Balaamakko yiidi, “Hageeti nenaara de7iya asati oonee?” yaagidi oichchiis.
10Oichchin Balaami Xoossaa, “Moo7aaba Kawoi, Xippoora na7ai Baalaaqi,
11‘Gibxxeppe daro asai kiyiis; eti biitta ubbaa maayidosona. Ha77i neeni yaada, eta taayyo qanggarkkii! Ooni erii, taani eta xoonanaunne biittaappe kessanau danddayanaakkonne’ yaagidi eta taakko kiittiis” yaagiis.
12Yaagin Xoossai Balaama, “Neeni etaara booppa. Israa7eelati anjjettidaageeta gidiyo gishshau, neeni he asaa qanggoppa” yaagiis.
13Wonttetta gallassi maallado Balaami denddidi, Baalaaqa halaqata, “Taani inttenaara beennaadan GODAI diggido gishshau, intte biitti simmite” yaagiis.
14Yaagin Moo7aaba halaqati yaappe denddidi, Baalaaqakko simmidi a, “Balaami nunaara yeennan ixxiis” yaagidosona.
15Zaaridikka Baalaaqi kaseegeetuppe aadhdhi bonchchettidanne qoodankka corattida hara halaqata akko kiittiis.
16Eti Balaamakko yiidi, “Xippoora na7ai Baalaaqi nena, ‘Neeni taakko yaanaagaa nena aibinne teqqoppo.
17Aissi giikko, taani neeyyo daro woituwaa immana; neeni giyoobaa ubbaa aibanne taani oottana. Yaada ha asaa taayyo qanggarkkii!’ yaagiis” yaagidi yootidosona.
18SHin Balaami etayyo, “Baalaaqi harai atto birainne worqqai kumido ba kawo keettaa tau immidabaa gidiyaakkonne, GODAA ta Xoossaa azazuwaappe kanttada, taani aibanne pacissanau woikko gujjanau danddayikke.

19GODAI taayyo yootiyo harabi de7ikko taani eranaadan, inttekka hachchi qamma hagan aqite” yaagiis.
20He gallassa qammi Xoossai Balaamakko yiidi, “Ha asai nena xeesanau yiido gishshau, neeni etaara ba. SHin taani neeyyo yootiyoobaa xalaalaa ootta” yaagiis.
21Yaagin wonttetta gallassi Balaami ba hariyo kooridi, Moo7aaba halaqatuura biis.
22SHin i biyo wode Xoossaa hanqqoi eexxi kiyiis; yaatin GODAA kiitanchchai a teqqanau ogiyan eqqiis. He wode Balaami ba hariyo toggidaashin, a naa77u ashkkarati aara de7oosona.
23GODAA kiitanchchai bisuwaa zaaretti oiqqidi, ogiyan eqqidaagaa hariyaa be7annee, ogiyaa aggada, goshshaa giddo gelaasu. Gelin Balaami ogiyaa zaaranau hariyo bukkiis.
24Yaatin GODAA kiitanchchai naa77u woine turaa sohotuppe gidduwan, ya baggaaranne ha baggaara gimbbiyan diretti uttida un77o ogiyan eqqiis.
25Hariyaa GODAA kiitanchchaa be7ido wode, gimbbe dirssaakko shiiqada, Balaama tohuwaa gimbbe dirssaara daraxaasu; daraxin i hariyo naa77anttokka bukkiis.
26Hegaappe guyyiyan, GODAA kiitanchchai sinttaukko aadhdhidi, haddirssa baggaarakka ushachcha baggaara kanttiyoosi bainna un77o sohuwan eqqiis.
27Hariyaa GODAA kiitanchchaa be7ada, Balaami toggidaashin zin77aasu. Balaami keehi hanqqettidi, ba xam77an hariyo bukkiis.
28Hegaappe guyyiyan, GODAI haree doonaa dooyin, hariyaa Balaama, “Taani neeyyo ai oottiinee neeni tana ha heezzutoo bukkidoogee?” yaagaasu.
29Yaagin Balaami hariyo, “Neeni tana eeyettido gishshataassa. Ta kushiyan bisoi de7idabaa gidiyaakko, taani nena ha77i worana shin!” yaagiis.
30Yaagin hariyaa Balaama, “Taani ne de7o ubban hachchi gakkanaassi toggiyo ne hariyo gidikkinaa? Taani neeyyo hagaadan hana eriyaanaa?” yaagaasu. Yaagin Balaami, “Hana erakka” yaagiis.
31Hegaappe guyyiyan, GODAI Balaama aifiyaa dooyin, GODAA kiitanchchai shoohuwaappe shoddido bisuwaa oiqqidi, ogiyan eqqidaagaa be7iis. Be7idi i lichchi giidi, som77uwaa sa7aa gattidi gufanniis.
32GODAA kiitanchchai a, “Ne hariyo ha heezzutoo aissi bukkadii? Ne ogee ta sinttan geella gidiyo gishshau, taani nena teqqanau hagaa yaas.
33Hariyaa tana be7ada, ta sinttappe heezzutoo wora simmaasu. Hariyaa wora simmabeennabaa gidiyaakko, taani nena hannoode tumu worarggada, hariyo ashshana shin” yaagiis.
34Yaagin Balaami GODAA kiitanchchaa zaaridi, “Taani nagaraa oottaas. Neeni tana teqqanau ogiyaa bollan eqqidoogaa taani erabeikke. Neeni dosabeennabaa gidikko, taani ha77i guyye simmana” yaagiis.
35Yaagin GODAA kiitanchchai Balaama, “Neeni ha asatuura ba; shin taani neeyyo yootiyoogaa xalaalaa haasaya” yaagiis. Yaagin Balaami Baalaaqa biittaa halaqatuura biis.
36Balaami yiyoogaa Baalaaqi siyido wode, Arnnoona SHaafaa zawan ba biittaa gaxan de7iya Moo7aabatu kataman aara gaittanau biis.

37Baalaaqi Balaama, “Neeni eesuwan yaanaadan taani kiittabeikkinaa? Neeni aibissi taakko sohuwaara yabeikkii? Taani neeyyo woitanau tumu danddayikkinaa?” yaagiis.
38Yaagin Balaami Baalaaqa, “Be7a, ha77i taani neekko yaas; shin taani aibanne gaanau tumu danddayikke. Xoossai tana haasayissiyoogaa xalaalaa taani haasayana” yaagiis.
39Hegaappe guyyiyan, Balaami Baalaaqaara Qiriyaati-Huxoota giyo katamaa biis.
40Bin Baalaaqi miizzaanne dorssaa yarshshidi, ashuwaappe amaridaagaa Balaamayyoonne aara de7iya halaqatuyyo immiis.
41Wonttetta gallassi maallado Baalaaqi Balaama ekkidi, Baamooti-Ba7aali giyoosaa pude kessiis; kessin hegan eqqidi, Balaami Israa7eela asaappe baggaa be7iis.