Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yatɛne

Yatɛne 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila kaane sigadene ni i ra e to mini Misiran yi e gali yɛɛn ma, Musa nun Haruna yamarin bun.
2Musa yi tidene sɛbɛma Alatalaa yamarin nan ma. E sigadene ni i ra, e tide yɛɛn ma.
3E keli Ramisesi yi kike singen xii fu nun suulundeni Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla kuye baani. Isirayila kaane xɔrɔyaxin yi mini Misiran kaane birin yɛtagi,
4Misiran kaane yi e dii singene binbine maluxunma waxatin naxan yi Alatala naxanye faxa e yɛ. Amasɔtɔ Alatala e alane yalagi nɛn.
5Isirayila kaane yi keli Ramisesi yi, e sa daaxa Sukɔti yi.
6E yi keli Sukɔti yi, e sa daaxa Etama yi tonbonna danna ra.
7E yi keli Etama yi, e yi xɛtɛ han Pihahiroti yi, Baali-Sefɔn yɛtagi, e yi sa daaxa Migidoli dɛxɔn.
8E yi keli Pihahiroti yi, e yi baan gidi tonbonna binni, e yi xii saxan siga ti Etama tonbonni, e yi sa daaxa Mara yi.
9E yi keli Mara yi, e siga Elimi yi, tigi fu nun firin e nun tugu bili tonge solofere yi dɛnaxan yi. E yi daaxa mɛnni.
10E yi keli Elimi yi, e sa daaxa Gbala Baan dɛxɔn.
11E yi keli Gbala Baani, e sa daaxa Sin tonbonni.
12E yi keli Sin tonbonni, e sa daaxa Dofika yi.
13E yi keli Dofika yi, e sa daaxa Alusi yi.
14E yi keli Alusi yi, e sa daaxa Refidimi yi, yamaan mi min igen sɔtɔ dɛnaxan yi.
15E yi keli Refidimi yi, e sa daaxa Sinayi tonbonni.
16E yi keli Sinayi tonbonni, e sa daaxa Kibiroti-Hatawa yi.
17E yi keli Kibiroti-Hatawa yi, e sa daaxa Xaserɔti yi.
18E yi keli Xaserɔti yi, e sa daaxa Ritima yi.

19E yi keli Ritima yi, e sa daaxa Rimɔn-Peresi yi.
20E yi keli Rimɔn-Peresi yi, e sa daaxa Libina yi.
21E yi keli Libina yi, e sa daaxa Risa yi.
22E yi keli Risa yi, e sa daaxa Kehelata yi.
23E yi keli Kehelata yi, e sa daaxa Saferi geyaan ma.
24E yi keli Saferi geyaan ma, e sa daaxa Harada yi.
25E yi keli Harada yi, e sa daaxa Makeloti yi.
26E yi keli Makeloti yi, e sa daaxa Taxati yi.
27E yi keli Taxati yi, e sa daaxa Tera yi.
28E yi keli Tera yi, e sa daaxa Mitika yi.
29E yi keli Mitika yi, e sa daaxa Hasimona yi.
30E yi keli Hasimona yi, e sa daaxa Moseroti yi.
31E yi keli Moseroti yi, e sa daaxa Bene-Yakani yi.
32E yi keli Bene-Yakani yi, e sa daaxa Horo-Gidigadi yi.
33E yi keli Horo-Gidigadi yi, e sa daaxa Yotobata yi.
34E yi keli Yotobata yi, e sa daaxa Abirona yi.
35E yi keli Abirona yi, e sa daaxa Esiyon-Gebere yi.
36E yi keli Esiyon-Gebere yi, e sa daaxa Kadesi yi Sini tonbonni.

37E yi keli Kadesi yi, e sa daaxa Horo geyaan ma, Edɔn yamanan danna.
38Saraxarali Haruna yi te Horo geyaan ma, Alatalaa yamarin ma. A sa faxa mɛnni, Isirayila kaane minin ɲɛɛ tonge naanindeni Misiran yi a kike suulunden xii singeni.
39Haruna bata yi ɲɛɛ kɛmɛ mɔxɔɲɛn nun saxan sɔtɔ siimayaan na a faxa waxatin naxan yi Horo geyaan fari.
40Kanan Manga Aradi naxan yi dɔxi Negewi yi Kanan yamanani, na yi Isirayila kaane fa feen mɛ.
41E yi keli Horo geyaan ma, e sa daaxa Salimona yi.
42E yi keli Salimona yi, e sa daaxa Punon yi.
43E yi keli Punon yi, e sa daaxa Oboti yi.
44E yi keli Oboti yi, e sa daaxa Ye-Abarimi yi Moyaba danna ra.
45E yi keli Iyimi yi, e sa daaxa Dibon-Gadi yi.
46E yi keli Dibon-Gadi yi, e sa daaxa Alamɔn-Dibilatayimi yi.
47E yi keli Alamɔn-Dibilatayimi yi, e sa daaxa Abarimi geyane yi Nebo yɛtagi.
48E yi keli Abarimi geyane yi, e sa daaxa Moyaba mɛrɛmɛrɛne yi, Yurudɛn baan dɛxɔn, Yeriko yɛtagi.
49E yi daaxa Yurudɛn baan dɛxɔn Moyaba mɛrɛmɛrɛne yi, keli Beti-Yɛsimoti yi han Abeli-Sitimi.
50Alatala yi a fala Musa xa Moyaba mɛrɛmɛrɛne yi Yurudɛn baan dɛxɔn Yeriko yɛtagi,
51a Musa xa a fala Isirayila kaane xa, a naxa, “Ɛ na Yurudɛn baan gidi, ɛ so Kanan yamanani,
52ɛ xa yamanan muxune birin kedi. Ɛ e suxure gɛmɛne nun suxure wurene kala, e nun e taane kidene.
53Ɛ e yamanan tongo ɛ yi dɔxɔ na, amasɔtɔ n bata a so ɛ yii ɛ gbeen na.
54Ɛ masɛnsɛnna ti, ɛ yamanani taxun bɔnsɔnne ra. Naxanye wuya, ɛ kɛɛ bɔxɔ gbeen so ne yii. Naxanye mi wuya ɛ xa a xurin so ne yii. E na naxan sɔtɔ masɛnsɛnna xɔn, e gbeen nan na ra. Kɛɛ bɔxɔne yitaxunma ɛ fafane bɔnsɔn yɛɛn nan ma.

55Koni xa ɛ mi yamanan muxune birin kedi, ɛ na naxanye lu na, ne ɛ tɔrɔma nɛn alo tansinna ɛ yɛɛne xɔn hanma ɲanla naxanye ɛ fatin masɔxɔnma. E ɛ tɔrɔma nɛn yamanani ɛ dɔxɔma dɛnaxan yi.
56Nayi, n naxan nagidixi e ma, na ligama ɛ tan nan na.”