Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“‘Laappuntta aginaayyo koiro gallassan, geeshsha yaa7aa shiiqite. Daafurssiya ooso aibanne oottoppite. He gallassai xurumbbai punettiyo gallassa.
2GODAA sawuwaa tonggu gaana mala, xuuggiyo yarshshuwaayyo, issi mirgguwaa, issi dorssa orggiyaanne issi laitta gidido laappun dorssa orggeta, ubbaikka tilla bollaara de7iyaageeta, yarshshite.
3Kattaa yarshshuwaayyo issi mirgguwaara zaitiyan munaqettida heezzu kilo giraame gidiya muruta gisttiyaa xiilliyaa, issi dorssa orggiyaara naa77u kilo giraame xiilliyaanne
4laappun dorssa maratuppe issi issi maraara issi kilo giraame xiilliyaa yarshshite.
5Qassi issi deeshsha orggiyaa nagaraa yarshshuwaassi, intte nagaraa atto giissanau yarshshite.
6Hageeta aginai xeeriyo gallassan xuuggiyo yarshshuwaa bollinne a kattaa yarshshuwaa bolli, hachchi hachchi xuuggiyo yarshshuwaa bolli, a kattaa yarshshuwaa bollinne a ushshaa yarshshuwaa bolli gujjidi, wogaadan yarshshite; hageeti GODAA sawuwaa tonggu giya, taman yarshshiyo yarshshota.
7“‘Ha laappuntta aginaayyo tammantta gallassan geeshsha yaa7aa shiiqite; intte huuphiyaa kaushshite; aiba oosokka oottoppite.
8Yaatidi GODAA tonggu giidi sawana mala, xuuggiyo yarshshuwaayyo issi mirgguwaa, issi dorssa orggiyaanne issi laitta gidido laappun dorssa orggeta, ubbaikka tilla bollaara de7iyaageeta, yarshshite.
9Kattaa yarshshuwaayyo issi mirgguwaara zaitiyan munaqettida heezzu kilo giraame gidiya muruta gisttiyaa xiilliyaa, issi dorssa orggiyaara naa77u kilo giraame xiilliyaanne
10laappun dorssa maratuppe issi issi maraara issi kilo giraame xiilliyaa yarshshite.
11Qassi nagaraa yarshshuwaayyo issi deeshsha orggiyaa yarshshite. Hageeta nagaraa atto giissiyo yarshshuwaa bolli, hachchi hachchi xuuggiyo yarshshuwaa bolli, eta kattaa yarshshuwaa bollinne eta ushshaa yarshshuwaa bolli gujjidi yarshshite.
12“‘Laappuntta aginan tammanne ichchashantta gallassan, geeshsha yaa7aa shiiqite; daafurssiya ooso aibanne oottoppite. GODAAYYO Daase Baalaa laappun gallassaa bonchchite.
13GODAA tonggu giidi sawana mala, taman yarshshiyo tammanne heezzu mirggota, naa77u dorssa orggetanne issi laitta gidido tammanne oiddu dorssa orggeta, ubbaikka tilla bollaara de7iyaageeta, yarshshite.
14Kattaa yarshshuwaayyo tammanne heezzu mirggotuppe issi issi mirgguwaara zaitiyan munaqettida heezzu kilo giraame gidiya muruta gisttiyaa xiilliyaa, naa77u dorssa orggetuppe issi issi orggiyaara naa77u kilo giraame xiilliyaanne
15tammanne oiddu dorssa maratuppe issi issi maraara issi kilo giraame xiilliyaa yarshshite.
16Qassi nagaraa yarshshuwaayyo issi deeshsha orggiyaa yarshshite. Hageeta hachchi hachchi xuuggiyo yarshshuwaa bolli, a kattaa yarshshuwaa bollinne a ushshaa yarshshuwaa bolli gujjidi yarshshite.
17“‘Naa77antta gallassan tammanne naa77u mirggota, naa77u dorssa orggetanne issi laitta gidido tammanne oiddu dorssa orggeta, ubbaikka tilla bollaara de7iyaageeta, yarshshite.
18Mirggotuura, dorssa orggetuuranne dorssa maratuura, eta kattaa yarshshuwaanne eta ushshaa yarshshuwaa wogai azaziyo qoodaadan yarshshite.

19Qassi nagaraa yarshshuwaayyo issi deeshsha orggiyaa yarshshite. Hageeta hachchi hachchi xuuggiyo yarshshuwaa bolli, a kattaa yarshshuwaa bollinne a ushshaa yarshshuwaa bolli gujjidi yarshshite.
20“‘Heezzantta gallassan, tammanne isiini mirggota, naa77u dorssa orggetanne issi laitta gidido tammanne oiddu dorssa orggeta, ubbaikka tilla bollaara de7iyaageeta, yarshshite.
21Mirggotuura, dorssa orggetuuranne dorssa maratuura, eta kattaa yarshshuwaanne eta ushshaa yarshshuwaa wogai azaziyo qoodaadan yarshshite.
22Qassi nagaraa yarshshuwaayyo issi deeshsha orggiyaa yarshshite. Hageeta hachchi hachchi xuuggiyo yarshshuwaa bolli, a kattaa yarshshuwaa bollinne a ushshaa yarshshuwaa bolli gujjidi yarshshite.
23“‘Oiddantta gallassan, tammu mirggota, naa77u dorssa orggetanne issi laitta gidido tammanne oiddu dorssa orggeta, ubbaikka tilla bollaara de7iyaageeta, yarshshite.
24Mirggotuura, dorssa orggetuuranne dorssa maratuura, eta kattaa yarshshuwaanne eta ushshaa yarshshuwaa wogai azaziyo qoodaadan yarshshite.
25Qassi nagaraa yarshshuwaayyo issi deeshsha orggiyaa yarshshite. Hegeeta hachchi hachchi xuuggiyo yarshshuwaa bolli, a kattaa yarshshuwaa bollinne a ushshaa yarshshuwaa bolli gujjidi yarshshite.
26“‘Ichchashantta gallassan, uddufun mirggota, naa77u dorssa orggetanne, issi laitta gidido tammanne oiddu dorssa orggeta, ubbaikka tilla bollaara de7iyaageeta, yarshshite.
27Mirggotuura, dorssa orggetuuranne dorssa maratuura eta kattaa yarshshuwaanne eta ushshaa yarshshuwaa wogai azaziyo qoodaadan yarshshite.
28Qassi nagaraa yarshshuwaayyo issi deeshsha orggiyaa yarshshite. Hageeta hachchi hachchi xuuggiyo yarshshuwaa bolli, a kattaa yarshshuwaa bollinne a ushshaa yarshshuwaa bolli gujjidi yarshshite.
29“‘Usuppuntta gallassan, hosppun mirggota, naa77u dorssa orggetanne issi laitta gidido tammanne oiddu dorssa orggeta, ubbaikka tilla bollaara de7iyaageeta, yarshshite.
30Mirggotuura, dorssa orggetuuranne dorssa maratuura eta kattaa yarshshuwaanne eta ushshaa yarshshuwaa wogai azaziyo qoodaadan yarshshite.
31Qassi nagaraa yarshshuwaayyo issi deeshsha orggiyaa yarshshite. Hegeeta hachchi hachchi xuuggiyo yarshshuwaa bolli, a kattaa yarshshuwaa bollinne a ushshaa yarshshuwaa bolli gujjidi yarshshite.
32“‘Laappuntta gallassan, laappun mirggota, naa77u dorssa orggetanne issi laitta gidido tammanne oiddu dorssa orggeta, ubbaikka tilla bollaara de7iyaageeta, yarshshite.
33Mirggotuura, dorssa orggetuuranne dorssa maratuura eta kattaa yarshshuwaanne eta ushshaa yarshshuwaa wogai azaziyo qoodaadan yarshshite.
34Qassi nagaraa yarshshuwaayyo issi deeshsha orggiyaa yarshshite. Hegeeta hachchi hachchi xuuggiyo yarshshuwaa bolli, a kattaa yarshshuwaa bollinne a ushshaa yarshshuwaa bolli gujjidi yarshshite.
35“‘Hosppuntta gallassan geeshsha yaa7aa shiiqite; daafurssiya ooso aibanne oottoppite.
36Taman yarshshiyo yarshshoi GODAA tonggu giidi sawana mala, issi mirgguwaa, issi dorssa orggiyaanne issi laitta gidido laappun dorssa orggeta, ubbaikka tilla bollaara de7iyaageeta, yarshshite.

37Mirgguwaara, dorssa orggiyaaranne dorssa maratuura eta kattaa yarshshuwaanne eta ushshaa yarshshuwaa wogai azaziyo qoodaadan shiishshite.
38Qassi nagaraa yarshshuwaayyo issi deeshsha orggiyaa yarshshite. Hegeeta hachchi hachchi xuuggiyo yarshshuwaa bolli, a kattaa yarshshuwaa bollinne a ushshaa yarshshuwaa bolli gujjidi yarshshite.
39“‘Intte shiiquwaa gattanau yarshshiyo yarshshotu bollinne intte intte dosan coo immiyo yarshshotu bolli, xuuggiyo yarshshuwaa, kattaa yarshshuwaa, ushshaa yarshshuwaanne issippetettaa yarshshuwaa, hageeta GODAA baalaa intte bonchchanau keerido wodiyan wodiyan yarshshite’ yaaga” yaagiis.
40Yaagin Muusee bana GODAI azazidobaa ubbaa Israa7eelatuyyo yootiis.