Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israa7eelati SHiixima giyoosan dunkkaanido wode, asai Moo7aaba biittaa maccaasatuura shaaramuxettaa doommiis.
2He maccaasati bantta xoossatu yarshshuwaa maanau eta shoobbidosona; shoobbin eti miidi, eta xoossatuyyo goinnidosona.
3Israa7eelati Pa7oora Ba7aala giyo eeqaa kaallido gishshau, GODAA hanqqoi eta bollan eexxi kiyiis.
4Yaatin GODAI Muusa, “GODAA hanqqoi Israa7eelappe wora simmana mala, ha asaa kaalettiyaageeta ubbaa efaada, seeta gallassi GODAA sinttan kaqqa” yaagiis.
5Yaagin Muusee Israa7eela daannata, “Pa7oora Ba7aala giyo eeqaayyo goinnida intte asaa ubbaa intte huuphiyan huuphiyan worite” yaagiis.
6Muuseenne Israa7eela maabarai ubbai Xoossaa Dunkkaaniyaa penggen yeekkishin, Israa7eelatuppe issoi Midiyaama biittaa maccaasiyo eta sinttaara aattidi, ba keettaa asaakko ehiis.
7Qeesiyaa Aaroona na7aa El77aazara na7ai Piinihaasi hegaa be7ido wode, maabaraa giddoppe denddidi, tooraa ba kushiyan oiqqidi,
8he Israa7eela bitaniyaa kaallidi, dunkkaaniyaa giddo geliis. Gelidi Israa7eela bitaniyaanne mishiriyoonne naa77aakka tooran caddidi, kantti kessiis. Hegaadan hanin, boshai Israa7eelatuppe qaarettiis;
9shin he boshan haiqqida asai laatamanne oiddu sha7a.
10Hegaappe guyyiyan, GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
11“Qeesiyaa Aaroona na7aa El77aazara na7ai Piinihaasi Israa7eela asaa giddon taani ta bonchchuwau mishettiyoogaadan mishettido gishshau, eta bolli taani hanqqettido hanqqoi dochchiis; taanikka eta ta hanqquwan xaissabeikke.
12Hegaa gishshau, taani ta sarotettaa maachchaa aara maacettiyoogaa Piinihaasayyo neeni oda.
13I ba Xoossaa bonchchuwau mishettido gishshaunne Israa7eela asaayyo atto giissido gishshau, inne a zerettati merinau qeese gidana” yaagiis.
14Midiyaama biittaa mishireera worido Israa7eela bitaniyaa sunttai Saalu na7aa Zimira; Saalu Simoona zaretun issi yaraa halaqaa.
15Haiqqida Midiyaama biittaa mishiree sunttai Kozibo; i aawai Xuuri Midiyaamatu yaraa halaqaa.
16GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
17“Midiyaama biittaa asata morkkite; morkkidi eta worite.
18Aissi giikko, eti inttena Pa7ooran cimmidi, inttessi morkke gididosona; qassi boshaa gallassi Pa7ooran worido mishiree, Midiyaamatu yaraa halaqaa na7ee Kozibi gaasuwan eti inttena morkkidosona” yaagiis.