Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusanne Aaroona hagaadan yaagiis;
2“Leewa zaretun Qahaata yarata eta dabbuwan dabbuwaaninne eta so asan asan shaakkada qooda;
3yelettoosappe laittai hasttamaappe biidi ishatamaa gakkido attumaasa ubbaa, Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon oottanau yiyaageeta qooda.
4Qahaata yarati Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon oottana oosoi hagaa: eti ubbaappe aadhdhida geeshsha miishshatun aawatoosona.
5“Asai dunkkaanidosaappe baanau haniyo wode, Aarooninne a attuma naati Xoossaa Dunkkaaniyaa giddo gelidi, Taabootaa sintta magalashuwaa kaquwaappe wottona; wottidi he Maachchaa Taabootaa an kammona.
6He kammidoogaa bollikka qassi irppaniyaa kammona; hegaa bollikka qassi gujjidi, salo milatiya carqqiyaa kammona; kammidi tookkiyo kasota eta sagaayotun aattona.
7“Aattidi GODAA sintti shiishshiyo oittaa wottiyo xaraphpheezaa bollan salo milatiya carqqiyaa hiixxona; hiixxidi a bolli saineta, cilppata, xuu7atanne ushshaa yarshshuwau go7ettiyo otota wottona; qassi oittai ubba wodekka a bollappe xayoppo.
8Hegaa bollan zo7o carqqiyaa hiixxidi, irppaniyaa qassi a bolli kammona; kammidi tookkiyo kasota sagaayotun aattona.
9“Aattidi eti salo milatiya carqqiyaa ekkidi, xomppiyaa wottiyo ballata xomppetuura, toissiyo qaphetuura, eta wottiyoobatuuranne zaitiyaa tigiyo xaarotuurakka ubbaa kammona.
10Yaatidi akka miishshata ubbaakka irppaniyan kammidi, tookkiyo halaa bollan wottona.
11“Wottidi ixaanaa cuwayiyo worqqa saaxiniyaa bollan salo milatiya carqqiyaa hiixxona; hiixxidoogaa qassi irppaniyan kammona; kammidi tookkiyo kasota eta sagaayotun aattona.
12Hegaadankka, qassi Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon go7ettiyo miishshata ubbaa ekkidi, salo milatiya carqqiyaa xaaxona; xaaxidoogaa irppaniyan kammidi, tookkiyo halaa bollan wottona.
13“Yaatidi nahaasiyaappe oottido yarshshiyoosaa bolli de7iya bidinttaa diggona; diggidi a bolli ochchaa teera milatiya carqqiyaa hiixxona.
14Hiixxidi a bolli yarshshiyoosan go7ettiyo miishshata ubbaa, tama cooceta, ashuwaa qaphiyo qapheta, akaafatanne araciyo kuixaarota wottona. Wottidi irppaniyan kammona; kammidi tookkiyo kasota eta sagaayotun aattona.
15“Aarooninne a attuma naati, geeshshabatanne geeshsha miishshata ubbaa kammidi makkobarenne dunkkaanidosaappe denddiyo wodee gakkobare, hegaa ubbaa tookkanau Qahaata yarati yoona. SHin geeshsha miishshata eti bochchoppona; bochchikko haiqqona. Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon de7iya he miishshaa Qahaata yarati tookkona.
16“Qeesiyaa Aaroona na7ai El77aazari xomppiyaa zaitiyaassi, sawiya ixaanaassi, hachchi hachchi yarshshiyo kattaa yarshshuwaassinne tiyiyo zaitiyaassi, qassi Xoossaa Dunkkaaniyaa muliyaanne a giddon de7iya dumma geeshsha miishshata ubbaa bolli aawato” yaagiis.
17Qassi GODAI Muusanne Aaroona hagaadan yaagiis;
18“Qahaata yarati Leewa zaretuppe haiqqidi xayenna mala xeellite.

19Ubbaappe aadhdhida geeshsha miishshaa mati shiiqiyo wode, eti haiqqennan paxa attidi de7ana mala, etayyo hagaadan oottite: Aarooninne a attuma naati Xoossaa Dunkkaaniyaa giddo gelona; gelidi Qahaata yarati ubbai huuphiyan huuphiyan oottana oosuwaanne tookkana toohuwaa shaakki shaakkidi gishona.
20Qahaata yarati haiqqennaadan, ubbaappe aadhdhiya geeshshabata qeeseti xaaxishin be7anau giddo geloppona” yaagiis.
21GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
22“Gershshoona yaratakka eta dabbuwan dabbuwaaninne eta so asan asan shaakkada qooda;
23yelettoosappe laittai hasttamaappe biidi ishatamaa gakkido attumaasa ubbaa, Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon oottanau yiyaageeta qooda.
24“Gershshoona yarati oottiyo oosoinne tookkiyo toohoi hagaa:
25eti Xoossaa Dunkkaaniyaa magalashota, Xoossaa Dunkkaaniyaa, a kammiyoobatanne bollaara kammiyo irppaniyaa, Xoossaa Dunkkaaniyaa geliyoosan kaqqiyo magalashuwaa tookkona;
26qassi Xoossaa Dunkkaaniyaanne yarshshiyoosaa yuuyi aadhdhida dabaabaa magalashota, dabaabaa geliyoosaa magalashuwaa, wodorotanne etayyo go77iya miishshata ubbaa tookkona. Gershshoona yarati ha miishshatun oottanau bessiya ooso ubbaa oottona.
27Tookkiyoobaa gidin, hara ooso gidinkka eti oottiyo ooso ubbai Aarooninne a attuma naati eta azazin oosettona. Neeni eti tookkanau bessiyaabata ubbaa eta aawatettaa aawatettaadan etau gisha.
28Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon Gershshoona yarati oottana oosoi muleera hagaa. Eti oottana ooso ubbai qeesiyaa Aaroona na7aa Itaamaara aawatettaa garssaana gidana.
29“Maraara yarata eta dabbuwan dabbuwaaninne eta so asan asan shaakkada qooda;
30yelettoosappe laittai hasttamaappe biidi ishatamaa gakkido attumaasa ubbaa, Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon oottanau yiyaageeta qooda.
31“Eti Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon oottana oosoti hageeta: eti Dunkkaaniyaa xagaageta, hiraqota, tuussatanne gedeta,
32qassikka dabaabaa yuushuwan eqqiya tuussata, he tuussatu gedeta, toliyo xisheta, wodorota, hegeetussi koshshiya miishshata ubbaanne he miishshatuura gaittiyaabata ubbaa tookkona. Issi issi uraassi i tookkanabaa shaakkada gisha.
33Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon Maraara yarati oottana oosoi muleera hagaa. Eti oottana ooso ubbai qeesiyaa Aaroona na7aa Itaamaara aawatettaa garssaana gidana” yaagiis.
34Muusee Aarooninne maabaraa halaqati Qahaata yaratu attumaasaa eta dabbuwan dabbuwaaninne eta so asan asan shaakkidi qoodidosona.
35Yelettoosappe laittai hasttamaappe biidi ishatamaa gakkido attumaasati ubbati, Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon oottanau yiyaageeti,
36eta so asan asan qoodin muleera 2,750.

37Qahaata yaratun Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon oottida asaa qoodai hagaa. GODAI Muuse baggaara azazidoogaadan, Muuseenne Aarooni eta qoodidosona.
38Gershshoona yaratikka bantta dabbuwan dabbuwaaninne bantta so asan asan shaahettidi qoodettidosona.
39Yelettoosappe laittai hasttamaappe biidi ishatamaa gakkido attumaasati ubbati, Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon oottanau yiyaageeti,
40eta so asan asan qoodin muleera 2,630.
41Gershshoona yaratun Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon oottida asaa qoodin hagaa. GODAI Muuse baggaara azazidoogaadan, Muuseenne Aarooni eta qoodidosona.
42Maraara yaratikka qassi dabbuwan dabbuwaaninne bantta so asan asan shaahettidi qoodettidosona.
43Yelettoosappe laittai hasttamaappe biidi ishatamaa gakkido attumaasati ubbati, Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon oottanau yiyaageeti,
44eta so asan asan qoodin muleera 3,200.
45Maraara yaratu qoodai hagaa. GODAI Muuse baggaara azazidoogaadan, Muuseenne Aarooni eta qoodidosona.
46Hegaa oottidi Muusee, Aarooninne Israa7eela halaqati Leewata ubbaa, eta yaran yaraaninne eta so asan asan shaakkidi qoodidosona.
47Yelettoosappe laittai hasttamaappe biidi ishatamaa gakkido attumaasati ubbati, Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon oosuwaa oottanaunne ayyo go77iya miishshata ubbaa tookkanau yiidaageeti
48muleera 8,580.
49GODAI Muuse baggaara azazidoogaadan, eti huuphiyan huuphiyan oottana oosoi woikko tookkana toohoikka etau odettiis. GODAI Muusa azazidoogaadan, eti ubbaikka qoodettidosona.