Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Números

Números 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israel-dulemar Egipto-yargi noarmargu, Moisés-sogedba, degi, Aarón-sogedba nue-ilekwaa sorda-bila-onomalad-nanamaladyob aligusmalad.
2Moisés, Bab-Jehová-sogedba Israel-dulemar-ambikusmalad ilemakar narmaksad. Bia-bukwa noarmala, degi, biase ambikunonidamarbali, bela Moisés narmakmai imaksad. Israel-dulemar we-igarba aligusmalad:
3Gebe-nii-onoded-ibambe-gakatargi, Oburgwilegoenad-Iba-nasad-sorbali, Israel-dulemar Egipto-dulemar-wagab Ramesésʼye-neggwebur-nugadgi, gandikidgi ainiali gusmalad.
4Agine, Egipto-dulemardi Bab-Jehová ei e-masmala-gebesailagined-oburgwisad-dignanai gusmalad. Degi, Bab-Jehová Egipto-dulemar-e-bab-dummagan-sabsur-odurdaksa gusad.
5Israel-dulemar, Ramesés-neggweburgi ainialigusmalad, geb Sucotʼye-neg-nugadse danar-danar ambikunonimalad.
6Sucotʼgi-bukwa ainidmargu, Etamʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid. Etamʼde nega-dulesulidgan-abingunaidgi naid.
7Geb Etamʼgi-bukwa ainidmargu, Pi-Hahirotʼye-neg-nugadsik nade gusmalad. Pi-Hahirotʼde Baal-Zefón-asabin naid. Migdolʼye-neg-nugad-asabin danar-danar ambikudapmarbalid.
8Pi-Hahirotʼgi-bukwa ainidmargu, demar-obaksamalad, nega-dulesulidganse warmaksamalad. Nega-dulesulidgan-Etamʼye-nugadgi ibapaa nanasmargu, Maraʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
9Maraʼgi-bukwa ainidmargu, Elimʼye-neg-nugadse warmakdapmalad. Agi, dianmar-gwaambe-gakabo (12) bukwad, degine, ogobgi-daklemalad-sapimar dulapaa-gakambe (70) bukwad. Agi, Israel-dulemar danar-danar ambikudapmarbalid.
10Elimʼgi-bukwa ainidmargu, Demar-Ginnidye-nugad-walik danar-danar ambikudapmarbalid.
11Demar-Ginnidgi-bukwa ainidmargu, nega-dulesulidgan-Sinʼye-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
12Nega-dulesulidgan-Sinʼgi ainidmargu, Dofcaʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
13Dofcaʼgi-bukwa ainidmargu, Alúsʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
14Alúsʼgi-bukwa ainidmargu, Refidimʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid. Agine, Israel-dulemar gobegala dii sate-guarmalad.
15Refidimʼgi-bukwa ainidmargu, nega-dulesulidgan-Sinaíʼye-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
16Nega-dulesulidgan-Sinaíʼgi-bukwa ainidmargu, Kibrot-Hataavaʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
17Kibrot-Hataavaʼgi-bukwa ainidmargu, Hazerotʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
18Hazerotʼgi-bukwa ainidmargu, Ritmaʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.

19Ritmaʼgi-bukwa ainidmargu, Rimón-Peresʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
20Rimón-Peresʼgi-bukwa ainidmargu, Libnaʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
21Libnaʼgi-bukwa ainidmargu, Rissaʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
22Rissaʼgi-bukwa ainidmargu, Ceelataʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
23Ceelataʼgi-bukwa ainidmargu, Sefer-yalagi danar-danar ambikudapmarbalid.
24Sefer-yargi-bukwa ainidmargu, Haradaʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
25Haradaʼgi-bukwa ainidmargu, Macelotʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
26Macelotʼgi-bukwa ainidmargu, Tahatʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
27Tahatʼgi-bukwa ainidmargu, Taraʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
28Taraʼgi-bukwa ainidmargu, Mitcaʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
29Mitcaʼgi-bukwa ainidmargu, Hasmonaʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
30Hasmonaʼgi-bukwa ainidmargu, Moserotʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
31Moserotʼgi-bukwa ainidmargu, Bene-Jaacánʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
32Bene-Jaacánʼgi-bukwa ainidmargu, Gidgad-yargi danar-danar ambikudapmarbalid.
33Gidgad-yargi-bukwa ainidmargu, Jotbataʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
34Jotbataʼgi-bukwa ainidmargu, Abronaʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
35Abronaʼgi-bukwa ainidmargu, Ezión-Geberʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
36Ezión-Geberʼgi-bukwa ainidmargu, nega-dulesulidgan-Zinʼye-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid. Zinʼde Cadesʼye nugbalid.

37Cadesʼgi-bukwa ainidmargu, Hor-yalagi danar-danar ambikudapmarbalid. Hor-yala, Edom-yala-abingunaidgi siid.
38Dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-Aarón, Bab-Jehová-sogedba Hor-yalase nakwisgusad. Agine, Aarón burgwisad. Nii-walatar-gebe-iba-onodedgi burgwisad. Deunni, birga-dulabogus (40) Israel-dulemar Egipto-yargi noalid-akaled.
39Aarón, birga-dulanergwa-gakapaa-nikadgi (123), Hor-yalagi burgwisad.
40Deun, agine, Arad-dulemar-e-rey-Canaán-dule, Canaán-yalagi-Neguevʼye-neg-nugadgi maigusad. A-dulede, wisguargusad, Israel-dulemar danimarye.
41Israel-dulemar Hor-yargi-bukwa ainidmargu, Zalmonaʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
42Zalmonaʼgi-bukwa ainidmargu, Punónʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
43Punónʼgi-bukwa ainidmargu, Obotʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
44Obotʼgi-bukwa ainidmargu, Moab-yar-abingunaidgi Ije-Abarimʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
45Ije-Abarimʼgi-bukwa ainidmargu, Dibón-Gadʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
46Dibón-Gadʼgi-bukwa ainidmargu, Almón-Diblataimʼye-neg-nugadgi danar-danar ambikudapmarbalid.
47Almón-Diblataimʼgi-bukwa ainidmargu, Abarim-yalaganba, Nebo-asabin danar-danar ambikudapmarbalid.
48Abarim-yalagangi-bukwa ainidmargu, Jordán-diwar-naba Moab-nebagan-naidgi Jericó-neggwebur-asabin danar-danar ambikudapmarbalid.
49Napidgine, Bet-Jesimotʼye-neg-nugad-akar, Abel-Sitim-naidse, Jordán-diwar-naba Moab-nebagan-naidgi, danar-danar ambikusmalad.
50Bab-Jehová Jordán-diwar-naba Moab-nebagangi Jericó-neggwebur-asabin Moisésʼga sunmakded, ega sogded:
51“Israel-dulemarbo be sunmako, ega be sogo: ‘Bemar Jordán-diwar obaksamalale, Canaán-yalase dogdemalale,
52bela dulemar-be-idu-bukwamalad be onimaloye. Degine, bela akwamar-e-bab-dummadga imakbukmalad, be mamarmaloye, degine, bela ibmar-wilubgan-soogi-duar-sobarmalad mamarmarbaloye, deginbali, bela e-bab-dummadga ibmar-ukleged-ailamar-bukwad, be obelomarbaloye.
53A-yala bemargadga-guega an bemarga uksamalad. Degisoggu, dulemar-be-idu-bukmalad be onomalo, ar ade, a-yalagi bemar ambikumaloed.
54Na be-dad-be-dadganba, yarmar wilubdakar be nikumaloed. Dad-gwensakgi bur dulemar-ichesulile, yar bur dumma ega uklegoed. Dad-baidgi bur dulemar-ichegwale, yar bur senii ega uklegoed. Yar-ega-wilubdakar-uklegoedba na yar nikumaloed. Na be-dadgan-warambe-gakabogwadba (12) na be yar nikumaloed.

55” ’Ar bemar yarse-dogesokalidgi dulemar-bukwad onissurmalale, we-dulemar bemarga boniga gunonikoed. Bemar-ibyagi suar-dargamakles-gwichiyob bemarga gunonikoed, degi, bemar-dikargi iko-yoiyobi bemarga we-dulemar gunonikoed. Degine, bemar-ambikuedgi we-dulemar bemarga naibid-dummad-ukdii gumaloed.
56Ar bemar we-dulemar-onissulile, we-dulemar an igi-imakoye-binsadii, deyob an bemar-imaknonisunnoed.’ ”