Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Koiro aginan Israa7eelati ubbai Xiina giyo bazzuwaa gakkidi, Qaadeesa giyoosan dunkkaanidosona. Hegan Miiriyaama haiqqada moogettaasu.
2Hegan asaayyo haatti xayin, asai shiiqidi, Muuse bollinne Aaroona bolli denddiis.
3Eti, “Nu ishantti GODAA sinttan haiqqido wode, nuunikka haiqqidabaa gidorkkoniishsha!
4Nuuninne nu mehee ha bazzuwan haiqqanaadan, GODAA asaa hagau intte aissi ehiidetii?
5Ha hanttaara sohuwaa nuna Gibxxeppe pude aissi ehiidetii? Hagan katta aifee, woikko balasee, woikko woine aifee, woikko roomaanee baawa; qassi uyiyo haattikka hagan baawa” yaagidi Muuseera ooyettidosona.
6Yaatin Muuseenne Aarooni asaa matappe Xoossaa Dunkkaaniyaa pengge biidi gufannidosona; gufannin GODAA bonchchoi etayyo qoncciis.
7GODAI Muusa,
8“Ne gatimaa ekka; neeninne ne ishaa Aarooni yaa7aa shiishshite; shiiqin eta sinttan zaallai haattaa goggana mala yoota. Zaallaappe haattaa intte kessidi, yaa7aanne eta mehiyaa ushshana” yaagiis.
9GODAI azazidoogaadan, Muusee GODAA sinttappe gatimaa ekkiis.
10Inne Aarooni yaa7aa zaallaa sinttan shiishshidosona; shiishshin Muusee eta, “Inttenoo makkalanchchatoo, siyite; ha zaallaappe haattaa intteyyo nuuni tumu kessanee?” yaagiis.
11Yaagidi Muusee ba kushiyaa xoqqu oottidi, ba gatiman naa77utoo zaallaa shocin, haattai xuuqqidi kiyiis; kiyin yaa7ainne eta mehee uyiis.
12SHin GODAI Muusanne Aaroona, “Israa7eela asaa sinttan intte ta geeshshatettaa bessanau ammanettibeenna gishshau, taani etayyo immiyo biittaa ha asaa intte gelissekketa” yaagiis.
13Israa7eela asai GODAARA ooyettidonne i ba geeshshatettaa eta giddon qonccissidosai ha Mariiba haattaana.
14Muusee Qaadeesappe Eedooma biittaa kawuwaakko, ba kiitettiyaageeta hagaadan yaagidi kiittiis; “Ne dabbo gidiya Israa7eela asai hagaadan yaagees; ‘Nuna gakkida meto ubbaa neeni eraasa.
15Nu maizza aawati duge Gibxxe wodhdhidosona; yan nuuni daro laittaa de7ida. Gibxxeti nunanne nu aawata huqqunnidosona.
16Huqqunnin nuuni GODAASSI waassin, nu waasuwaa siyidi, kiitanchchaa kiittidi, nuna Gibxxeppe kessiis. Ha77i nuuni ne biittaa gaxan de7iya Qaadeesa kataman de7oos.
17Hayyanaa, nuna ne biittaara kanttissarkkii! Nuuni ai gade giddoorakka woikko woine turaa giddoorakka kanttokko! Qassi nuuni ai haatta ollappenne haattaa uyokko. Nuuni Kawo Ogiyaa oiqqidi baana; nuuni ne biittaara kanttana gakkanaassi, haddirssi woikko ushachchi gookko’ yaagees” yaagiis.
18SHin Eedooma kawoi, “Nu biittaara kanttissikke; intte hagaara kanttana kajjeelikko, nuuni denddidi inttena bisuwan olana” yaagidosona.

19Yaagin Israa7eelati a, “Nuuni Kawo Ogiyaara baana; nuuni woikko nu mehee intte haattaa uyikko, nuuni hegaayyo waagaa qanxxana. Nuuni tohuwan aaretta xalaalaa koyoos; harabaa aibanne koyokko” yaagidosona.
20Eedooma kawoi zaarettidi, “Inttena kanttissikke” yaagiis. Hegaappe guyyiyan, daronne wolqqaama olanchchata ekkidi, Israa7eela asaara olaa gaittanau kiyiis.
21Eedoomati bantta biittaara Israa7eela asai kanttanau diggido gishshau, Israa7eela asai simmidi hara ogiyaa biis.
22Israa7eela asai ubbai Qaadeesappe denddidi, Hoora giyo deriyaa biidosona.
23Eedooma zawaa matan de7iya Hoora Deriyan, GODAI Muusanne Aaroona,
24“Aarooni haiqqidi ba maizzan gaittiyo wodee gakkiis. Mariiba haattaa matan intte naa77aikka ta azazuwaa bolli makkalido gishshau, Israa7eela asaayyo taani immiyo biittaa i gelenna.
25Aaroonanne a na7aa El77aazara ekkada, Hoora Deriyaa eha.
26Aaroona maayuwaa qaarada, a na7aa El77aazara maizza. Aarooni ba maizzan gaittana; i yan haiqqana” yaagiis.
27GODAI azazidoogaadan Muusee oottiis; asai ubbai xeellishin, eti Hoora Deriyaa kiyidosona.
28Kiyin Muusee Aaroona maayuwaa qaaridi, a na7aa El77aazara maizziis. Aarooni he deriyaa huuphiyan haiqqiis. Hegaappe guyyiyan, Muuseenne El77aazari deriyaappe wodhdhidosona.
29Aarooni haiqqidoogaa asai ubbai erido wode, Israa7eela asai ubbai Aaroonayyo hasttamu gallassaa yeekkiis.