Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Roobeela zaretuyyoonne Gaada zaretuyyo keehi daro mehee de7ees. Eti Yaa7izeera biittainne Gala7aade biittai meheyyo injje gidiyoogaa be7idosona.
2Be7idi eti Muusekko, qeesiyaa El77aazarakkonne maabaraa halaqatukko yiidi, eta hagaadan yaagidosona;
3“GODAI Israa7eela asan xoonissido biittati, Axaarooti, Dibooni, Yaa7izeeri, Niimiri, Hasebooni, Eli7aali, Seebimi, Naboinne Ba7ooni mehiyaayyo injje biitta; nuuyyo intte ashkkaratuyyo mehee de7ees.
5Nuuni inttena ufaissidabaa gidikko, ha biittati nuussi intte ashkkaratussi laata gade gididi imettona. Nuna Yorddaanoosa SHaafaa hefintti pinttoppite” yaagidosona.
6Yaagin Muusee Gaada zaretanne Roobeela zareta hagaadan yaagiis; “Hara Israa7eela asai olaa biyo wode, intte hagan uttuuteetii?
7GODAI etayyo immido biittaa Israa7eelati pinnennaadan, intte aibissi eta wozanaa shugisseetii?
8Qaadeesa Barnneppe he biittaa wochchi xeellanau intte aawata taani yeddido wode, etikka hagaadan oottidosona.
9Waanidi giikko, eti Eshkkoola Zanggaaraa kiyidi, he biittaa xeellido wode, Israa7eelati GODAI etayyo immido biittaa gelenna mala, eti Israa7eelatu wozanaa shugissidosona.
10GODAI he gallassi hanqquwaa eexxi kiyidi, hagaadan yaagidi caaqqiis;
11‘GODAA bantta kumetta wozanaappe kaallida Qeniiziyaa Yifune na7aa Kaaleebappenne Nawe na7aa Yaasuppe attin, yelettoosappe laatamu laittanne hegaappe bollaara de7iya attuma asan Gibxxe biittaappe kiyidaageetuppe issoinne, taani Abrahaamayyo, Yisaaqayyoonne Yaaqoobayyo immanau caaqqido biittaa be7enna. Aissi giikko, eti tana bantta kumetta wozanaappe kaallibookkona’ yaagidi caaqqiis.
13GODAA hanqqoi Israa7eela bolli eexxi kiyiis; yaatin GODAA sinttan iitaa oottida he yeleta ubbai wuri xayana gakkanaassi, bazzuwan oitamu laittaa i eta toilayiis.
14Inttenoo, nagaranchcha yeletatoo, GODAI Israa7eela bolli gujji hanqquwaa eexxi kiyanaadan, intte intte aawatu sohuwan ha77i eqqideta.
15Intte GODAA kaalliyoogaa aggidi wora simmikko, i qassikka ba asaa bazzuwan aggi bayana. Yaatidi intte ha asaa ubbaa xaissana” yaagiis.
16Yaagin eti Muuse mati yiidi, a hagaadan yaagidosona; “Nuuni hagan nu mehetuyyo dirssaa, nu naatuyyo katamata keexxana.
17SHin nuuni ola miishshaa gixxidi, Israa7eela asaa eta sohuwaa gattana gakkanaashin olettanau baana. Hegaa keenan, ha biittan de7iya asatuppe naagettanau, nu naati gimbbettidi uttida katamatun de7ona.
18Israa7eelati ubbai bantta laataa laataa ekkana gakkanaassi, nuuni nu soo simmokko.
19Nuuni nu laataa Yorddaanoosa SHaafaappe hafintta arshsho baggaara laattido gishshau, nuuni Yorddaanoosappe hefintta baggaara, yan etaara laataa laattokko” yaagidosona.
20Yaagin Muusee eta, “Intte hagaa oottikko, intte GODAA sinttan olaa baanau giigikkonne

21intte olanchchati ubbai ola miishshaa gixxidi, GODAI ba morkketa ba sinttaappe yedettana gakkanaassi, Yorddaanoosa SHaafaa GODAA sinttan pinnikko,
22GODAI he biittaa xoonidoogaappe guyyiyan, intte simmanau danddayeeta. Yaatikko, intte olettanau bessiya olaa GODAAYYOONNE Israa7eela asaayyo olettidi polideta giyoogaa. Qassi he biittai GODAA sinttan intteyyo laata biittaa gidana.
23“SHin intte hegaadan oottennan ixxikko, GODAA bolli nagaraa ootteeta; simmi inttena intte nagarai gakkiyoogaa tumu erite.
24Intte intte naatuyyo katamata keexxite; intte dorssaa wudiyaayyookka birddeta giigissite; shin intte giidobaa aggennan oottite” yaagiis.
25Yaagin Gaada zaretinne Roobeela zareti Muusa, “Nuuni ne ashkkarati neeni nu godai azazidoogaadan oottana.
26Nu naatinne nu maccaasati, nu dorssatinne nu miizzati hagan Gala7aade katamatun de7ishshona.
27SHin nuuni ne ashkkarati, olau gixxida olanchchati ubbai, neeni nu godai giyoogaadan, olettanau GODAA sinttan Yorddaanoosa SHaafaa pinnana” yaagidosona.
28Hegaa gishshau, Muusee qeesiyaa El77aazara, Nawe na7aa Yaasanne Israa7eela zaretu halaqata etabaa azaziis.
29Muusee eta hagaadan yaagiis; “Gaada zaretinne Roobeela zareti ubbai ola miishshaa gixxidi, GODAA sinttan inttenaara Yorddaanoosa SHaafaa pinnikkonne intte he biittaa xoonikko, hegaappe guyyiyan, Gala7aade biittaa intte eta laatissite.
30SHin eti olaa miishshaa gixxidi, inttenaara pinnennan ixxikko, eti Kanaane biittaa inttenaara laattona” yaagiis.
31Yaagin Gaada zaretinne Roobeela zareti zaaridi, “Nuuni ne ashkkarati GODAI giidoogaa oottana.
32Ola miishshaa gixxidi, GODAA sinttan nuuni Kanaane biittaa gelanau pinnana; shin nuuni laattiyo laatai Yorddaanoosappe hafintta baggaara gidana” yaagidosona.
33Hegaa gishshau, Muusee Gaada zaretuyyo, Roobeela zaretuyyoonne Yooseefa na7aa Minaase zaretuppe baggaayyo Amooretu Kawuwaa Sihoona kawotettaanne Baasaane Kawuwaa Ooga kawotettaa, eta giddon de7iya katamatuura immiis.
34Gaada zareti Diboona, Axaaroota, Aaro7era
35Axirooti-SHofaana, Yaa7izeera, Yogibaaha,
36Beeti-Niimiranne Beeti-Haaraana geetettiya gimbbiyan direttida katamata zaarettidi keexxidosona. Bantta dorssatuyyookka eti birddeta giigissidosona.
37Roobeela zaretikka Haseboona, Eli7aala, Qiriyaataimanne,
38Naba, Ba7aali-Ma7oonanne Siibima geetettiya katamata zaaretti keexxidosona. Keexxidi he katamatuppe issootu issootu sunttaa laammidosona.

39Minaase na7aa Maakira yarati Gala7aade biidi, oli oiqqidi, yan de7iya Amooreta yedettidosona.
40Hegaa gishshau, Minaase na7aa Maakira yaratuyyo Muusee Gala7aade biittaa immin, eti yan de7idosona.
41Minaase zare gidiya Yaa7iiri biidi, eta oli oiqqidi, Yaa7iira katamata yaagidi sunttiis.
42Nobaahi biidi, Qanaata katamaanne a yuushuwan de7iya moottata oli oiqqidi, ba sunttan Nobaaha giidi xeesiis.