Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yarkko hefinttaara, Yorddaanoosa SHaafaa matan de7iya Moo7aaba Dembban, GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
2“Israa7eelati bantta laataappe Leewati de7ana katamatanne eta yuushuwan de7iya hentta gadeta immana mala, neeni eta azaza.
3He katamatun eti de7ona; hentta gadeti eta miizzaassa, eta dorssaassanne eta hara mehe ubbaassa gidona.
4Intte Leewatuyyo immana katamaa yuushuwan de7iya hentta gadeti katamaa gimbbe dirssaappe karekko issi sha7u wara gidona.
5Katamaappe kareera, arshsho baggaara naa77u sha7u waraa, tohossa baggaara naa77u sha7u waraa, arggo baggaara naa77u sha7u waraanne huuphessa baggaara naa77u sha7u waraa likkite; yaatobare katamai giddo ginan de7ana. Leewati he heeraa bantta katamaayyo hentta gade oottona.
6“Leewatuyyo intte immana katamati, asa worida uri baqatidi attiyo usuppun katamata; hegeetu bolli gujjidi, oitamanne naa77u hara katamata etayyo immite.
7Leewatuyyo intte muleera oitamanne hosppun katamata eta hentta gadetuura issippe immite.
8Israa7eelatu laataappe Leewatuyyo intte immana katamati issi issi zaree laattidoogaa keena gidanau koshshees; cora asai de7iyo zariyaappe cora katamata ekkite; shin qoodan guutta asai de7iyo zariyaappe guutta katamata ekkite” yaagiis.
9Hegaappe guyyiyan, GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
10“Neeni Israa7eela asaa hagaadan yaaga; ‘Yorddaanoosa SHaafaa pinnidi, Kanaane biittaa intte geliyo wode,
11erennan asa worida uri baqati biidi attana mala, katamata intteyyo doorite.
12Erennan asa woridaagee yaa7aa sintti pirddau eqqana gakkanaassi, suuttaa achchiyaagee a worenna mala, he katamati baqati attiyo soho gidona.
13Ha intte immiyo usuppun katamati intteyyo baqati attiyo katamata gidona.
14Yorddaanoosa SHaafaappe hafintta baggaara heezzu katamaanne Kanaane biittan heezzu katamata intte baqati attanau immite.
15Ha usuppun katamati erennan asa worida Israa7eelati, hara dere asatinne eta giddon de7iya beteti baqatidi attiyo soho gidona.
16“‘Issi asi issi asa birata miishshan shocin, he uri haiqqikko, hegee shemppuwaa woridaagaa; shemppo woridaagee haiqqo.
17Qassi worana danddayiya shuchchaa ba kushiyan oiqqida asi issi asa he shuchchan caddin, he uri haiqqikko, hegee shemppuwaa woridaagaa; shemppo woridaagee haiqqo.
18Qassikka worana danddayiya mitta ba kushiyan oiqqida asi issi asa he mittan shocin, he uri haiqqikko, hegee shemppuwaa woridaagaa; shemppo woridaagee haiqqo.

19Suuttaa achchiyaagee he shemppuwaa woridaagaa demmikko woro.
20“‘Issi asi issi asa morkkidi caddin, woikko zuggidi issibaa a bolli olin, he urai haiqqikko,
21woikko morkkidi ba kushiyan bubbuxin, he urai haiqqikko, i shemppuwaa woridaagaa; shemppo woridaagee haiqqo. Suuttaa achchiyaagee shemppuwaa woridaagaa demmikko woro.
22“‘SHin morkketetti bainnan, issi asi issi asa akeekennan sugikko, woikko zuggidi naagennan issibaa a bolli olikko,
23woikko a worana danddayiya shuchcha i be7ennan a bolli yeggikkonne he urai haiqqikko, hegee a morkke gidenna gishshaunne a qohanau halchchibeenna gishshau,
24yaa7ai erennan woridaagaappenne suuttaa achchiyaagaappe gidduwan ha wogatudan pirddo.
25Erennan woridaagaa suuttaa achchiyaagaa kushiyaappe yaa7ai ashshidi, i baqatidi attiyo katamaa zaaro. Zaarin geeshsha zaitiyan tiyettida, qeese ubbatu halaqai haiqqana gakkanaassi, i yan de7o.
26“‘SHin erennan woridaagee baqatidi attiyo katamaa zawaappe kare kiyiyaabaa gidikkonne,
27baqati attiyo katamaappe kareera suuttaa achchiyaagee a demmidi worikko, i woridoogau oishettenna.
28Aissi giikko, qeese ubbatu halaqai haiqqana gakkanaassi, he erennan woridaagee ba baqatido kataman uttanaagaashin aggiis. SHin qeese ubbatu halaqai haiqqidoogaappe guyyiyan, erennan woridaagee ba laata gade simmanau danddayees.
29“‘Intteyyoonne biron yelettana yeletaayyo, intte de7iyoosa ubban hagee higge gido.
30“‘Asa worida ooninne shemppo i woridoogaadan markkati markkattin haiqqo; shin issi asa xalaalai markkattin, ai asinne haiqqoppo.
31SHemppuwaa worido gishshau haiqqanau bessiya asa paxa ashshanau gumiyaa ekkoppite; i haiqqo.
32Attiyo katamaa baqatida ooppenne qeese ubbatu halaqai haiqqanaappe kase, i guyye simmidi, ba biittan de7anaadan oottanau gumiyaa ekkoppite.
33“‘Hegaadan oottidi, intte de7iyo biittaa tunissoppite. Aissi giikko, suuttaa gussiyoogee biittaa tunissees; suuttaa gussidaagaa suuttaanappe attin, suuttai gukkido biitti hara ogeera tunatettaappe geeyenna.
34Taani, GODAI, Israa7eela asaa gidduwan de7iyo gishshau, intte de7iyo biittaa, taanikka de7iyo biittaa tunissoppite’ yaagada yoota” yaagiis.