Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yooseefa zaretuppe, Minaase na7aa Maakiira na7aa Gala7aade yaratu halaqati Muusekkonne Israa7eelatu yaratu halaqatukko yiidosona.
2Eti yiidi, “Nu godau, Israa7eela asaayyo biittaa saaman shaakkada immana mala, GODAI nena azaziis; qassi GODAI nu ishaa Xalofihaada laataa a macca naatuyyo neeni immana mala, nena azaziis.
3Leemisuwau eti hara zare gidiya Israa7eela asa gelikko, eta laatai nu aawatu laataappe ekettidi, eti geliyo zariyaayyo gujettees. Hegaa gishshau, nuuyyo saaman imettida laatai paccana.
4Qassi Israa7eelatuyyo Ishatamantto Laittaa Baalai gakkiyo wode, eta laatai eti geliyo asa zariyaayyo gujettees; eta laatai nu aawatu zariyaa laataappe paccana” yaagiis.
5Hegaappe guyyiyan, GODAA qaalaadan, Muusee Israa7eelata hagaadan yaagidi azaziis; “Yooseefa zareti giyoogee likke.
6GODAI Xalofihaada macca naatubaa azazidoogee hagaa; eti bantta dosido azinaa gelanau danddayoosona; shin bantta aawaa zariyaappe gidanau koshshees.
7Israa7eelatu laatai issi zariyaappe hara zariyau aadhdhoppo; Israa7eela ubbai ba maizza aawatu zaree laattido biittaa minttidi oiqqo.
8Israa7eela asaa giddon ai zareppe gidinkka, biitta laattiya macca na7i ubbi, Israa7eeli ubbi ba maizza aawatu laataa laattana mala, a ba aawaa zare gidiya asa gelu.
9Hegaadan hanidi, laatai issi zariyaappe hara zariyau mulekka aadhdhennan de7ana. Hegaa gishshau, Israa7eela ubbai ba maizza aawatu zaree laattido biittaa minttidi oiqqo” yaagiis.
10Yaagin Xalofihaada macca naati GODAI Muusa azazidoogaadan oottidosona.
11Xalofihaada macca naati, Maahilo, Tirxxo, Hoogilo, Milkkonne No7o geetettiyaageeti, bantta aawaa ishanttu naata gelidosona.
12Eti Yooseefa na7aa Minaase naatu zariyaa giddon azinaa gelidosona; gelin eta laatai eta aawaa zariyaunne yarau attiis.
13Yarkkoppe hefinttaara, Yorddaanoosa SHaafaa matan de7iya Moo7aaba Dembban Muuse baggaara GODAI Israa7eela asaa azazido higgetinne wogati hageeta.