Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xalofihaada macca naati Maahilo, No7o, Hoogilo, Milkkonne Tirxxo. Xalofihaadi Hefeera na7aa; Hefeeri Gala7aade na7aa; Gala7aadee Maakira na7aa; Maakiri Minaase na7aa; Minaasee Yooseefa na7aa.
2Ha macca naati Xoossaa Dunkkaaniyaa penggen Muuse sinttan, qeesiyaa El77aazara sinttan, halaqatu sinttaaninne maabaraa ubbaa sinttan eqqidi, hagaadan yaagidosona;
3“Nu aawai bazzuwan haiqqiis; i ba nagaran haiqqiisippe attin, GODAA bolli denddida Qoraaha kaalliyaageetu giddon de7enna. Ayyo attuma na7i baawa.
4Attuma na7i ayyo bainnabaa gidikkonne, nu aawaa sunttai a dabbotu gidduwaappe aissi xayii? Nu aawaa ishanttu giddon nuuyyo laattiyo biittaa imma” yaagidosona.
5Yaagin Muusee eta oishaa GODAA sintti shiishshiis.
6SHiishshin GODAI Muusa,
7“Xalofihaada macca naati oichchidoogee likke; eta aawaa ishanttu giddon neeni etayyo laattiyo biittaa imma; a laatai eta gakko.
8Qassi neeni Israa7eelata hagaadan yaaga; ‘Issi asi attuma na7i bainnan haiqqiyaabaa gidikko, a biittaa a macca na7i laatto;
9macca na7ikka ayyo bainnabaa gidikko, a biittaa a ishantti laattona;
10ayyo ishantti bainnabaa gidikko, a aawaa ishantti laattona;
11a aawaa ishanttikka bainnabaa gidikko, a zariyaappe ubbaappe matattiya dabbuwaa laatissa. Taani GODAI nena Muusa azazidoogaadan, hagee Israa7eelatuyyo higge gido’ yaaga” yaagiis.
12Hegaappe guyyiyan, GODAI Muusa, “Pude Abaarima Dereta kiyada, taani Israa7eela asaayyo immido biittaa be7a.
13Be7idoogaappe guyyiyan, ne ishaa Aaroonadan neenikka haiqqada, ne maizzan gaittana.
14Aissi giikko, Xiina Bazzuwan de7iya haattan asai ubbai makkalido wode, intte naa77aikka eta sinttan tana geeshshadan bonchchanau taayyo azazettibeekketa” yaagiis. Hegee haattai Xiina Bazzuwan, Qaadeesan de7iya Mariiba haattaa.
15Muusee GODAA hagaadan yaagiis;
16“Abeet GODAU, asa ubbau de7uwaa immiya Xoossau, ne asai, GODAA asai henttanchchi bainna wude mala gidennaadan, ha asaa sinttan kiyiyaanne geliya, etakka kaalettidi kessiyaanne gelissiya, issi asa ha maabaraa bolli sunttarkkii” yaagiis.
18Yaagin GODAI Muusa, “Ayyaanai an de7iyo Nawe na7aa Yaasa ekkada, ne kushiyaa a bolli wotta;
19yaatada qeesiyaa El77aazara sinttaaninne maabara ubbaa sinttan essada, eti be7ishin suntta.

20Israa7eelatu maabara ubbai ayyo azazettanaadan, ne maataappe ayyo shaakkada imma.
21Immin qeesiyaa El77aazara sinttan i eqqo; eqqin El77aazari Uriimiyan ayyo GODAA sheniyaa oichcho. Yaasunne Israa7eela maabarai ubbai El77aazara azazuwan kiyonanne a azazuwan gelona” yaagiis.
22GODAI azazidoogaadan Muusee oottiis; Yaasa efiidi, qeesiyaa El77aazara sinttaaninne maabaraa ubbaa sinttan essiis.
23GODAI azazidoogaadan, Muusee ba kushiyaa a bolli wottidi, a sunttiis.