Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa,
2“Israa7eelata hagaadan yaagada azaza; ‘Ta qumaa, tana tonggu giidi sawana mala, taman yarshshiyo ta yarshshuwaa keerido wodiyan wodiyan taayyo naagidi immite’ yaaga.
3Qassi neeni eta, ‘GODAAYYO taman yarshshiyo yarshshoi hagaa: tilla bollaara de7iya, issi laitta gidido naa77u dorssa orggeta hachchi hachchi xuuggiyo yarshshuwaayyo yarshshite;
4dorssa orggetuppe issuwaa maallado, naa77anttuwaa omarssi yarshshite.
5Qassi hegaara issi litiro gidiya zaitiyan munaqettida issi kilo giraame muruta gisttiyaa xiilliyaa kattaa yarshshuwaassi yarshshite.
6Hagee GODAA tonggu giidi sawana mala, Siinaa Deriyaa bollan azazettida, hachchi hachchi taman xuuggiyo yarshsho.
7Hegaara yarshshiyo ushshaa yarshshoi issi dorssa orggiyaayyo issi litiro gidiya woine eessa. Ushshaa yarshshuwaa Geeshsha Sohuwan GODAAYYO gussite.
8Omarssi naa77antto dorssa orggiyaa, maalladoogaa oottidoogaadan oottidi, kattaa yarshshuwaaranne ushshaa yarshshuwaara GODAA tonggu giidi sawana mala, taman yarshshite.
9“‘Sambbata gallassan, tilla bollaara de7iya issi laitta gidido naa77u dorssaanne zaitiyan munaqettida naa77u kilo giraame gidiya muruta xiilliyaa kattaa yarshshonne ushshaa yarshsho oottidi yarshshite.
10Hachchi hachchi xuuggiyo yarshshuwaanne a ushshaa yarshshuwaa bolli, Sambbata gallassa ubban intte yarshshiyo xuuggiyo yarshshoi hagaa.
11“‘Aginai xeeriyo gallassa ubban, naa77u mirggota, issi dorssa orggiyaanne issi laitta gidido laappun dorssa orggeta, ubbaikka tilla bollaara de7iyaageeta, xuuggiyo yarshsho oottidi, GODAAYYO yarshshite.
12Issi issi mirgguwaara zaitiyan munaqettida heezzu kilo giraame gidiya muruta gisttiyaa xiilliyaa, issi dorssa orggiyaara zaitiyan munaqettida naa77u kilo giraame gidiya muruta gisttiyaa xiilliyaanne
13laappun dorssa maratuppe issi issi dorssa maraara zaitiyan munaqettida issi kilo giraame gidiya muruta gisttiyaa xiilliyaa kattaa yarshsho oottidi, GODAA tonggu giidi sawana mala, taman yarshshiyo yarshshuwaa yarshshite.
14Qassi ushshaa yarshshuwaayyo issi issi mirgguwaara naa77u litiro gidiya woine eessaa, issi dorssa orggiyaara issi litironne bagga woine eessaanne issi issi dorssa maraara issi litiro gidiya woine eessaa shiishshite. Hagee laittaa giddon aginai xeeriyo gallassa ubban yarshshiyo xuuggiyo yarshsho.
15Hachchi hachchi xuuggiyo yarshshuwaanne a ushshaa yarshshuwaa bolli, issi deeshsha orggiyaa nagaraa yarshsho oottidi, GODAAYYO yarshshite.
16“‘Koiro aginan tammanne oiddantta gallassai GODAA Paasikaa bonchchiyo gallassa gido.
17Qassi he aginankka tammanne ichchashantta gallassan doommidi, Oittaa Baalai bonchchettees; hegaa gishshau, laappun gallassatun irshshoi gelibeenna oittaa miite.
18He gallassatuppe koiro gallassan geeshsha yaa7aa shiiqite; daafurssiya ooso aibanne oottoppite.

19Naa77u mirggota, issi dorssa orggiyaanne issi laitta gidido laappun dorssa orggeta, ubbaikka tilla bollaara de7iyaageeta, taman yarshshiyo yarshsho oottidi, GODAAYYO yarshshite.
20Kattaa yarshshuwaayyo issi mirgguwaara zaitiyan munaqettida heezzu kilo giraame gidiya muruta gisttiyaa xiilliyaa, issi dorssa orggiyaara naa77u kilo giraame gidiya xiilliyaanne
21laappun dorssa maratuppe issi issi maraara issi kilo giraame xiilliyaa yarshshite.
22Qassi issi deeshsha orggiyaa nagaraa yarshshuwaassi, intte nagaraa atto giissanau yarshshite.
23Hachchi hachchi maallado xuuggiyo yarshshuwaanne a kattaa yarshshuwaa bolli, sawuwaa tonggu giya qumaa taman yarshshiyo yarshshuwaa gujjidi, GODAAYYO yarshshite. Laappun gallassaayyo hegaadan oottite.
25Laappuntta gallassan qassi geeshsha yaa7aa shiiqite; daafurssiya ooso aibanne oottoppite.
26“‘Saaminttatu Baalaa gallassan intte GODAAYYO ooratta kattaa shiishshiyo wode, geeshsha yaa7aa shiiqite; daafurssiya ooso aibanne oottoppite.
27Naa77u mirggota, issi dorssa orggiyaanne issi laitta gidido laappun dorssa orggeta sawuwaa tonggu giya xuuggiyo yarshsho oottidi, GODAAYYO yarshshite.
28Issi issi mirgguwaara zaitiyan munaqettida heezzu kilo giraame gidiya muruta gisttiyaa xiilliyaa, issi dorssa orggiyaara naa77u kilo giraame xiilliyaanne
29laappun dorssa maratuppe issi issi maraara issi kilo giraame xiilliyaa kattaa yarshshuwaayyo yarshshite.
30Qassi issi deeshsha orggiyaa nagaraa atto giissiyo yarshsho oottidi yarshshite.
31Hachchi hachchi xuuggiyo yarshshuwaanne a ushshaa yarshshuwaa bolli, hageeta eta kattaa yarshshuwaara yarshshite. Meheti tilla bollaara de7iyaageeta gidiyoogaa geeshshidi erite.