Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
2“Neeni, ‘Intte zariyan zariyan intte halaqatuppe huuphiyan huuphiyan issi issi xam77aa muleera tammanne naa77u xam77aa tau immite’ yaagada Israa7eelatuppe ekka. Issi issi asaa sunttaa xam77aa bollan xaafa.
3Issi issi zariyaa halaqaassi issi xam77a gidiyo gishshau, Leewa xam77an Aaroona sunttaa xaafa.
4Xaafada Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon taani nenaara gaittiyo Taabootaa sinttan wotta.
5Taani dooriyo asa xam77ai aacana; hagaadan oottada intte bollan Israa7eelati zuuzummiyo zuuzunttaa taani mule xaissana” yaagiis.
6Yaagin Muusee Israa7eela asau yootin, eta halaqati tammanne naa77u xam77ata, issi issi zariyaa halaqati issi issi xam77aa ayyo immidosona. He xam77atu gidduwan Aaroona xam77aikka de7ees.
7Muusee he xam77aa ubbaa Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon GODAA sinttan wottiis.
8Wonttetta gallassi Xoossaa Dunkkaaniyaa giddo Muusee gelido wode, Leewa zare gidiya Aaroona xam77ai aacidaagaa, gumbbidaagaa, ciyyidaagaanne ciyidi lauziyaa giyo mitta aifiyaa aifidaagaa be7iis.
9Hegaappe guyyiyan, Muusee xam77a ubbaa GODAA sinttappe Israa7eela asaa ubbaakko ehiis. Ehin asai eta be7idoogaappe guyyiyan, halaqati bantta xam77aa xam77aa ekkidosona.
10GODAI Muusa, “Aaroona xam77aa Taabootaa sinttan zaara wotta. Hegaa makkalidaageeti ta bolli naa77antto zuuzummidi haiqqennaadan, etau malaata oottada naaga” yaagiis.
11Yaagin GODAI azazidoogaadan Muusee oottiis.
12Israa7eela asai Muusa, “Nuuni haiqqana; xayana; nuuni ubbaikka xayana!
13Xoossaa Dunkkaaniyaakko, harai atto mataa shiiqiya uri ooninne haiqqana. Simmi nuuni ubbaikka haiqqiyoo?” yaagidosona.