Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Leewa zariyaappe Qahaata yara gidiya Yixihaara na7ai Qoraahi, Roobeela zariyaappe Eli7aaba naati Daataaninne Abiiraaminne qassi Peleeta na7ai Ooni
2Muuse bolli denddidosona. Etaara naa77u xeetanne ishatamu Israa7eela asati de7oosona; eti erettida asanne maabaran doorettida kaalettiyaageeta.
3Eti Muusenne Aaroona sintti shiiqidi, hagaadan yaagidosona; “Intte darissideta! Maabarai ubbai huuphiyan huuphiyan geeshsha; GODAIKKA eta gidduwan de7ees; yaatin GODAA maabaraa bolli inttena aissi xoqqu xoqqu ootteetii?” yaagidosona.
4Muusee hagaa siyido wode GODAA sinttan sa7an gufanniis;
5gufannidi Qoraahanne a citaa ubbaa, “Wontto maallado GODAI ooni aagaakkonne ooni geeshshakkonne bessana; i he dooriyo asa baakko shiishshana.
6Qoraahaa, neeninne ne citai ubbai hagaa oottite: wontto ixaanaa cuwayiyoogeeta ekkidi,
7bonqquwaa an wottidi, GODAA sinttan ixaanaa cuwayite. GODAI dooriyo asi, i geeshsha gidana. Leewa zaretoo, intte darissideta” yaagiis.
8Muusee qassikka Qoraaha, “Inttenoo Leewa zaretoo, siyite!
9Israa7eela Xoossai inttena Israa7eela maabaraappe dummayidi, Xoossaa Dunkkaaniyaa oosuwaa oottana malanne asaa sinttan he oosuwaa oottanau intte eqqana mala, baakko shiishshidoogee intteyyo guuxxidee?
10I inttenanne intte ishantta Leewata ubbaa baakko shiishshiis; qassi ha77i intte qeesetettaakka kajjeeleeta.
11Neeninne ne citai ubbai Aaroona bolli zuuzummiyoogaa GODAA bolli makkaleeta” yaagiis.
12Hegaappe guyyiyan, Muusee kiittidi Eli7aaba naata, Daataananne Abiiraama xeesissiis; shin eti a, “Nuuni bookko!
13Neeni bazzuwan nuna woranau maattainne eessai goggiyo biittaappe kessidoogee guuxxidee? Qassi ha77i neeni nu bolli halaqa gidanau koyai?
14Hegaa bollikka qassi maattainne eessai goggiyo biittaa neeni nuna gelissabaakka, woikko neeni nuuyyo laata oottada gadiyaanne woine turaa immabaakka; neeni ha asaa cimmaasa. Nuuni bookko!” yaagidosona.
15Yaagin Muusee keehi hanqqettidi GODAA, “Neeni eti yarshshiyo yarshshuwaa ekkoppa; taani etappe hare issuwaanne ekkabeikke, woikko taani etappe issi asanne naaqqabeikke” yaagiis.
16Qassi Muusee Qoraaha, “Wontto neeni, ne citai ubbainne Aarooni GODAA sintti shiiqite.
17Issi issi asai ba ixaanaa cuwayiyoogaa muleera naa77u xeetanne ishatamaa ekkidi, ixaanaa an wottidi, GODAA sintti shiishsho. Qassi neeninne Aarooni intte ixaanaa cuwayiyoogeeta ehiite” yaagiis.
18Yaagin asai ubbaikka ba ixaanaa cuwayiyoogaa ekkidi, bonqquwaanne ixaanaa an wottiis; wottidi Xoossaa Dunkkaaniyaa penggen Muuseeranne Aaroonaara eqqidosona.

19Eqqidaashin Qoraahi kumetta maabaraa Xoossaa Dunkkaaniyaa penggen shiishshiis. He wode GODAA bonchchoi kumetta maabarau qoncciis.
20GODAI Muusanne Aaroona,
21“Taani issi kuttan ha maabaraa xaissana haniyo gishshau, etappe shaahettite” yaagiis.
22SHin Muuseenne Aarooni sa7an gufannidi, “Abeet Xoossau, asho maayida asaa ubbaa medhdhida Xoossau, issi uri nagara oottikko, neeni kumetta maabaraa hanqqettai?” yaagidosona.
23Yaatin GODAI Muusa,
24“Neeni maabaraa, ‘Qoraaha, Daataananne Abiiraama dunkkaanetuppe kichchite’ yaagada yoota” yaagiis.
25Muusee denddidi, Daataanakkonne Abiiraamakko bin, Israa7eela cimati a kaallidosona.
26Maabaraa i, “Ha iita asatu dunkkaanetuppe kichchite; etabaa gididabaa aibaanne bochchoppite. Hinkkoode eta nagaraa ubbaa gaasuwan inttekka pitetti xayana” yaagidi minttidi yootiis.
27Yootin eti Qoraaha, Daataananne Abiiraama dunkkaanetuppe kichchidosona. Daataaninne Abiiraami kare kiyidi, bantta maccaasatuura, bantta naatuuranne bantta guutta naatuura bantta dunkkaanetu penggen eqqidosona.
28Muusee asaa, “Taani ha ooso ubbaa oottana mala, GODAI tana kiittidoogaanne taani ta sheniyan oottennaagaa intte hagan erana.
29Ha asati asi haiqqiyoogaadan haiqqikko, woikko asa bolli gakkiyaabaa xalaalai eta bolli gakkikko, yaatikko GODAI tana kiittibeenna.
30SHin GODAI muleera oorattabaa oottin, biittai dooyettidi etanne etau de7iyaabaa ubbaa mitti aggikko, eti paxa de7iiddi Si7ooliyaa duge wodhdhikko, he wode ha asati GODAA karidoogaa intte erana” yaagiis.
31I yaagidi wurssido sohuwaarakka, eti eqqido biittai phalqqetti wodhdhiis.
32Biittai dooyettidi, etanne eta so asaa, Qoraaha citaa ubbaa etassi de7iyaabaa ubbaara mitti bayiis.
33Yaatin eti banttau de7iyaabaa ubbaara paxa de7iiddi, Si7ooliyaa duge wodhdhidosona. Biittaikka eta bolli gorddetti bayiis; eti maabaraa giddoppe tippi giidi xayi bayidosona.
34Eta waasuwan eta matan de7iya Israa7eelati ubbai, “Biittai nunakka qassi mittana hanees!” yaagiiddi baqatidosona.
35Qassi tamaikka GODAA matappe yiidi, ixaanaa cuwayiya naa77u xeetanne ishatamu asaa mi bayiis.
36Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa,

37“Neeni qeesiyaa Aaroona na7aa El77aazarassi yaagada yoota, ‘Ixaanaa cuwayiyoobata taman xuugettida asaa giddoppe ekka; bonqquwaa cuwayiyoobatuppe haassada laala. He ixaanaa cuwayiyoobati geeshsha.
38Bantta nagaraa gishshau haiqqida ha asatu ixaanaa cuwayiyoobata lee7issada qoxxada, yarshshuwaa saaxiniyaa kamma. Eti hegeeta GODAA sinttan shiishshido gishshau, hegeeti geeshsha; hegeeti Israa7eelata hassayissiya malaata gidana’ yaaga” yaagiis.
39Yaagin qeesee El77aazari xuugettida asati shiishshido nahaase birataappe oosettida ixaanaa cuwayiyoobata ekkidi, yarshshuwaa saaxiniyaa kammanau lee7issidi qoxxiis.
40Aaroona zare gidenna ooninne GODAA sinttan ixaanaa cuwayanau shiiqenna mala, Qoraahanne a citaa gakkidaagee a gakkenna mala, Israa7eelata hassayissanau hageeta oottiis. GODAI Muuse baggaara El77aazara azazidoogaadan hagee haniis.
41Wonttetta gallassi Israa7eela maabarai ubbai, “GODAA asaa intte worideta” yaagidi, Muuse bollinne Aaroona bolli zuuzummidosona.
42Maabarai Muusenne Aaroona bolli denddanau shiiqidi, Xoossaa Dunkkaaniyaakko simmi xeelliyo wode, shaarai Xoossaa Dunkkaaniyaa kammin, GODAA bonchchoi qoncciis.
43Hegaappe guyyiyan, Muuseenne Aarooni Xoossaa Dunkkaaniyaa sinttau yiidosona.
44Yin GODAI Muusa,
45“Ha asaa gidduwaappe kichchite; taani eta issi kuttan xaissa bayana” yaagiis. Yaagin eti sa7an gufannidosona.
46Muusee Aaroona, “Ne ixaanaa cuwayiyoogaa ekkada, bonqquwaa yarshshiyoosaappe ekkada, ixaanaa an wotta; wottada etayyo atto giissanau eesuwan maabaraakko efa. Aissi giikko, GODAA hanqqoi a matappe kiyiichchiis; boshaikka doommiichchiis” yaagiis.
47Yaagin Muusee giidoogaadan Aarooni ba ixaanaa cuwayiyoogaa ekkidi, maabaraa giddo woxxiis. Boshai asaa gidduwan doommidaashin, Aarooni ixaanaa cuwayidi, asaayyo atto giissiis.
48Yaatidi i haiqqidaageetuppenne paxa de7iyaageetuppe gidduwan eqqin, boshai aggi bayiis.
49Qoraaha gaasuwan haiqqida asai qoodettennan, ha boshan haiqqidaageeti 14,700.
50Boshai eqqidoogaappe guyyiyan, Aarooni Xoossaa Dunkkaaniyaa penggen de7iya Muusekko simmiis.