Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Muusee Xoossaa Dunkkaaniyaa tolidi makkido wode, he Dunkkaaniyaanne a miishshaa ubbaa tiyidi geeshshiis; qassi yarshshiyoosaanne a miishshaa ubbaakka tiyidi geeshshiis.
2Hegaappe guyyiyan, Israa7eela asaa kaalettidaageeti, hegeetinne zareta qoodida so asaa halaqati
3GODAAYYO imota shiishshidosona; hegeetikka kamettida usuppun gaareta, tammanne naa77u boorata, halaqan halaqan issi issi booraanne naa77u naa77u halaqati issi issi gaariyaa Xoossaa Dunkkaaniyaa ehiidosona.
4GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
5“Xoossaa Dunkkaaniyaa oosuwaassi go77ana mala, neeni hegeeta etappe ekkada, Leewatuyyo eta oosuwaassi oosuwaassi koshshiyaadan shaakkada imma” yaagiis.
6Yaagin Muusee gaaretanne boorata ekkidi, Leewatuyyo immiis.
7Gershshoona yaratuyyo eta oosuwaassi koshshiyoogaadan shaakkidi, naa77u gaaretanne oiddu boorata immiis.
8Qassi Maraara yaratuyyo eta oosuwaassi koshshiyoogaadan shaakkidi, oiddu gaaretanne hosppun boorata immiis. Eti ubbaikka qeesiyaa Aaroona na7aa Itaamaara aawatettaa garssaana.
9SHin Muusee Qahaata yaratussi hegaappe aibanne immibeenna; aissi giikko, eta aawatettan de7iya geeshsha miishshati bantta hashiyan tookkanau koshshiyaageeta gidiyo gishshaassa.
10Yarshshiyoosaa Muusee tiyidi geeshshido gallassan, halaqati yarshshiyoosaa anjjissanau bantta imuwaa ekkidi, he yarshshuwaa saaxiniyaa sintti ehiidosona.
11GODAI Muusa kase, “Issi issi gallassi issi halaqai yarshshiyoosaa anjjanau ba imuwaa GODAAYYO immo” yaagi wottiis.
12Koiro gallassi ba imuwaa ehiidaagee Yihudaa zariyaappe Aminadaaba na7aa Na7asoona.
13Na7asooni ehiido imoi erettida meezaanan wottin, issi kilo giraamenne bagga deexxiya biraappe medhdhido issi keriyaanne hosppun xeetu giraame deexxiya biraappe medhdhido issi kuixaaruwaa, naa77aikka kattaa yarshshuwaa yarshshanau liiqo xiillee zaitiyan munaqqidoogee kumidoogeeta;
14qassi issi xeetanne tammu giraame deexxiya worqqaappe medhdhido, ixaanai kumido shaatiyaa;
15xuuggiyo yarshshuwaassi, issi mirgguwaa, issi dorssa orggiyaanne issi laitta kumido attuma dorssaa;
16nagaraa yarshshuwaassi issi deeshsha orggiyaa;
17issippetettaa yarshshuwaassi naa77u korimata, ichchashu dorssa orggeta, ichchashu gakkida deeshsha orggetanne issi laitta kumido ichchashu attuma dorssata. Aminadaaba na7ai Na7asooni ehiido imoi hagaa.
18Naa77antta gallassi Yisaakoora zaretu halaqai, Xu7aara na7ai Nataani7eeli ba imuwaa ehiis.

19Nataani7eeli ehiido imoi erettida meezaanan wottin, issi kilo giraamenne bagga deexxiya biraappe medhdhido issi keriyaanne hosppun xeetu giraame deexxiya biraappe medhdhido issi kuixaaruwaa, naa77aikka kattaa yarshshuwaa yarshshanau liiqo xiillee zaitiyan munaqqidoogee kumidoogeeta;
20qassi issi xeetanne tammu giraame deexxiya worqqaappe medhdhido, ixaanai kumido shaatiyaa;
21xuuggiyo yarshshuwaassi issi mirgguwaa, issi dorssa orggiyaanne issi laitta kumido attuma dorssaa;
22nagaraa yarshshuwaassi issi deeshsha orggiyaa;
23issippetettaa yarshshuwaassi naa77u korimata, ichchashu dorssa orggeta, ichchashu gakkida deeshsha orggetanne issi laitta kumido ichchashu attuma dorssata. Xu7aara na7ai Nataani7eeli ehiido imoi hagaa.
24Heezzantta gallassi Zaabiloona zaretu halaqai, Heloona na7ai Eli7aabi ba imuwaa ehiis.
25Eli7aabi ehiido imoi erettida meezaanan wottin, issi kilo giraamenne bagga deexxiya biraappe medhdhido issi keriyaanne hosppun xeetu giraame deexxiya biraappe medhdhido issi kuixaaruwaa, naa77aikka kattaa yarshshuwaa yarshshanau liiqo xiillee zaitiyan munaqettidaagee kumidoogeeta;
26qassi issi xeetanne tammu giraame deexxiya worqqaappe medhdhido, ixaanai kumido shaatiyaa;
27xuuggiyo yarshshuwaassi issi mirgguwaa, issi dorssa orggiyaanne issi laitta kumido attuma dorssaa;
28nagaraa yarshshuwaassi issi deeshsha orggiyaa,
29issippetettaa yarshshuwaassi naa77u korimata, ichchashu dorssa orggeta, ichchashu gakkida deeshsha orggetanne issi laitta kumido ichchashu attuma dorssata. Heloona na7ai Eli7aabi ehiido imoi hagaa.
30Oiddantta gallassi Roobeela zaretu halaqai SHade7uura na7ai Eliixuuri ba imuwaa ehiis.
31Eliixuuri ehiido imoi erettida meezaanan wottin, issi kilo giraamenne bagga deexxiya biraappe medhdhido issi keriyaanne hosppun xeetu giraame deexxiya biraappe medhdhido issi kuixaaruwaa, naa77aikka kattaa yarshshuwaa yarshshanau liiqo xiillee zaitiyan munaqqidoogee kumidoogeeta;
32qassi issi xeetanne tammu giraame deexxiya worqqaappe medhdhido, ixaanai kumido shaatiyaa;
33xuuggiyo yarshshuwaassi issi mirgguwaa, issi dorssa orggiyaanne issi laitta kumido attuma dorssaa;
34nagaraa yarshshuwaassi issi deeshsha orggiyaa;
35issippetettaa yarshshuwaassi naa77u korimata, ichchashu dorssa orggeta, ichchashu gakkida deeshsha orggetanne issi laitta kumido ichchashu attuma dorssata. SHade7uura na7ai Eliixuuri ehiido imoi hagaa.
36Ichchashantta gallassi Simoona zaretu halaqai, Xuriishadaaya na7ai SHalumi7eeli ba imuwaa ehiis.

37SHalumi7eeli ehiido imoi erettida meezaanan wottin, issi kilo giraamenne baggaa deexxiya biraappe medhdhido issi keriyaanne hosppun xeetu giraame deexxiya biraappe medhdhido issi kuixaaruwaa, naa77aikka kattaa yarshshuwaa yarshshanau liiqo xiillee zaitiyan munaqqidoogee kumidoogeeta;
38qassi issi xeetanne tammu giraame deexxiya worqqaappe medhdhido ixaanai kumido shaatiyaa;
39xuuggiyo yarshshuwaassi issi mirgguwaa, issi dorssa orggiyaanne, issi laitta kumido attuma dorssaa;
40nagaraa yarshshuwaassi issi deeshsha orggiyaa;
41issippetettaa yarshshuwaassi naa77u korimata, ichchashu dorssa orggeta, ichchashu gakkida deeshsha orggetanne issi laitta kumido ichchashu attuma dorssata. Xuriishadaaya na7ai SHalumi7eeli ehiido imoi hagaa.
42Usuppuntta gallassi Gaada zaretu halaqai, Da7u7eela na7ai Eliyasaafi ba imuwaa ehiis.
43Eliyasaafi ehiido imoi erettida meezaanan wottin, issi kilo giraamenne bagga deexxiya biraappe medhdhido issi keriyaanne hosppun xeetu giraame deexxiya biraappe medhdhido issi kuixaaruwaa, naa77aikka kattaa yarshshuwaassi yarshshanau liiqo xiillee zaitiyan munaqqidoogee kumidoogeeta;
44qassi issi xeetanne tammu giraame deexxiya worqqaappe medhdhido ixaanai kumido shaatiyaa;
45xuuggiyo yarshshuwaassi issi mirgguwaa, issi dorssa orggiyaanne issi laitta kumido attuma dorssaa;
46nagaraa yarshshuwaassi issi deeshsha orggiyaa;
47issippetettaa yarshshuwaassi naa77u korimata, ichchashu dorssa orggeta, ichchashu gakkida deeshsha orggetanne issi laitta kumido ichchashu attuma dorssata. Da7u7eela na7ai Eliyasaafi ehiido imoi hagaa.
48Laappuntta gallassi Efireema zareta halaqai Amihuuda na7ai Elishamaa7i ba imuwaa ehiis.
49Elishamaa7i ehiido imoi erettida meezaanan wottin, issi kilo giraamenne baggaa deexxiya biraappe medhdhido issi keriyaanne hosppun xeetu giraame deexxiya biraappe medhdhido issi kuixaaruwaa, naa77aikka kattaa yarshshuwaassi yarshshanau liiqo xiillee zaitiyan munaqqidoogee kumidoogeeta;
50qassi issi xeetanne tammu giraame deexxiya worqqaappe medhdhido ixaanai kumido shaatiyaa;
51xuuggiyo yarshshuwaassi issi mirgguwaa, issi dorssa orggiyaanne, issi laitta kumido attuma dorssaa;
52nagaraa yarshshuwaassi issi deeshsha orggiyaa;
53issippetettaa yarshshuwaassi naa77u korimata, ichchashu dorssa orggeta, ichchashu gakkida deeshsha orggetanne issi laitta kumido ichchashu attuma dorssata. Amihuuda na7aa Elishamaa7a imoi hagaa.
54Hosppuntta gallassi Minaase zaretu halaqai Padaaxuura na7ai Gamaali7eeli ba imuwaa ehiis.

55Gamaali7eeli ehiido imoi erettida meezaanan wottin, issi kilo giraamenne baggaa deexxiya biraappe medhdhido issi keriyaanne hosppun xeetu giraame deexxiya biraappe medhdhido issi kuixaaruwaa, naa77aikka kattaa yarshshuwaassi yarshshanau liiqo xiillee zaitiyaan munaqqidoogee kumidoogeeta
56qassi issi xeetanne tammu giraame deexxiya worqqaappe medhdhido ixaanai kumido shaatiyaa;
57xuuggiyo yarshshuwaassi issi mirgguwaa, issi dorssa orggiyaanne, issi laitta kumido attuma dorssaa;
58nagaraa yarshshuwaassi issi deeshsha orggiyaa,
59issippetettaa yarshshuwaassi naa77u korimata, ichchashu dorssa orggeta, ichchashu gakkida deeshsha orggetanne issi laitta kumido ichchashu attuma dorssata. Padaaxuura na7ai Gamaali7eeli ehiido imoi hagaa.
60Uddufuntta gallassi Biniyaama zaretu halaqai Giidi7oona na7ai Abidaani ba imuwaa ehiis.
61Abidaani ehiido imoi erettida meezaanan wottin, issi kilo giraamenne baggaa deexxiya biraappe medhdhido issi keriyaanne hosppun xeetu giraame deexxiya biraappe medhdhido issi kuixaaruwaa, naa77aikka kattaa yarshshuwaassi yarshshanau liiqo xiillee, zaitiyan munaqqidoogee kumidoogeeta;
62qassi issi xeetanne tammu giraame deexxiya worqqaappe medhdhido, ixaanai kumido shaatiyaa;
63xuuggiyo yarshshuwaassi issi mirgguwaa issi dorssa orggiyaanne, issi laitta kumido attuma dorssaa;
64nagaraa yarshshuwaassi issi deeshsha orggiyaa;
65issippetettaa yarshshuwaassi naa77u korimata, ichchashu dorssa orggeta, ichchashu gakkida deeshsha orggetanne, issi laitta kumido ichchashu attuma dorssata. Giidi7oona na7ai Abidaani ehiido imoi hagaa.
66Tammantta gallassi Daana zaretu halaqai Amishadaaya na7ai Ahi7eezeri ba imuwaa ehiis.
67Ahi7eezeri ehiido imoi erettida meezaanan wottin, issi kilo giraamenne baggaa deexxiya biraappe medhdhido issi keriyaanne hosppun xeetu giraame deexxiya biraappe medhdhido issi kuixaaruwaa, naa77aikka kattaa yarshshuwaassi yarshshanau liiqo xiillee, zaitiyan munaqqidoogee kumidoogeeta;
68qassi issi xeetanne tammu giraame deexxiya worqqaappe medhdhido, ixaanai kumido shaatiyaa.
69Xuuggiyo yarshshuwaassi issi mirgguwaa, issi dorssa orggiyaanne, issi laitta kumido attuma dorssaa;
70nagaraa yarshshuwaassi issi deeshsha orggiyaa;
71issippetettaa yarshshuwaassi naa77u korimata, ichchashu dorssa orggeta, ichchashu gakkida deeshsha orggetanne issi laitta kumido ichchashu attuma dorssata. Amishadaaya na7ai Ahi7eezeri ehiido imoi hagaa.
72Tammanne isiinintta gallassi Aseera zaretu halaqai Okiraana na7ai Paagi7eeli ba yarshshuwaa ehiis.

73Paagi7eeli ehiido imoi erettida meezaanan wottin, issi kilo giraamenne baggaa deexxiya biraappe medhdhido issi keriyaanne hosppun xeetu giraame deexxiya biraappe medhdhido issi kuixaaruwaa, naa77aikka kattaa yarshshuwaassi yarshshanau liiqo xiillee, zaitiyan munaqqidoogee kumidoogeeta;
74qassi issi xeetanne tammu giraame deexxiya worqqaappe medhdhido shaatiyaa, ixaanai kumidoogaa;
75xuuggiyo yarshshuwaassi issi mirgguwaa, issi dorssa orggiyaanne issi laitta kumido attuma dorssaa;
76nagaraa yarshshuwaassi issi deeshsha orggiyaa;
77issippetettaa yarshshuwaassi naa77u korimata, ichchashu dorssa orggeta, ichchashu gakkida deeshsha orggetanne issi laitta kumido ichchashu attuma dorssata. Okiraana na7ai Paagi7eeli ehiido imoi hagaa.
78Tammanne naa77antta gallassi Nifttaaleema zaretu halaqai Enaana na7ai Ahiraa7i ba imuwaa ehiis.
79Ahiraa7i ehiido imoi erettida meezaanan wottin, issi kilo giraamenne baggaa deexxiya biraappe medhdhido issi keriyaanne hosppun xeetu giraame deexxiya biraappe medhdhido issi kuixaaruwaa, naa77aikka kattaa yarshshuwaassi yarshshanau liiqo xiillee, zaitiyan munaqqidoogee kumidoogeeta,
80qassi issi xeetanne tammu giraame deexxiya worqqaappe medhdhido issi shaatiyaa, ixaanai kumidoogaa;
81xuuggiyo yarshshuwaassi issi mirgguwaa, issi dorssa orggiyaanne issi laitta kumido attuma dorssaa;
82nagaraa yarshshuwaassi issi deeshsha orggiyaa,
83issippetettaa yarshshuwaassi naa77u korimata, ichchashu dorssa orggeta, ichchashu gakkida deeshsha orggetanne issi laitta kumido ichchashu attuma dorssata. Enaana na7ai Ahiraa7i ehiido imoi hagaa.
84Yarshshiyoosai tiyettido wode, Israa7eelatu halaqati yarshshiyoosaa anjjanau ehiido imoti muleera hageeta: Biraappe medhdhido tammanne naa77u kereta, biraappe medhdhido tammanne naa77u kuixaarotanne worqqaappe medhdhido tammanne naa77u shaateta;
85biraappe medhdhido issi issi keree issi kilo giraamenne baggaa deexxees; biraappe medhdhido issi issi kuixaaroi hosppun xeetu giraame deexxees; biraappe merettida kereenne kuixaaroi erettida meezaanan wottin, muleera laatamanne hosppun kilo giraame keenaa deexxoosona.
86Tammanne naa77u worqqa shaateti erettida meezaanan wottin issoi issoi issi xeetanne tammu giraame, muleera issi kilonne heezzu xeetu giraame deexxoosona. Etan ixaanai kumi uttiis.
87Kattaa yarshshuwaara issippe xuuggiyo yarshshuwaassi ehiido mehee muleera tammanne naa77u mirggota, tammanne naa77u dorssa orggetanne issi laitta kumido tammanne naa77u attuma dorssata. Eti nagaraa yarshshuwaassi ehiido deeshsha orggeti muleera tammanne naa77a.
88Eti issippetettaa yarshshuwaassi ehiido mehee muleera laatamanne oiddu korimata, usuppun tammu dorssa orggeta, usuppun tammu gakkida deeshsha orggetanne issi laitta kumido usuppun tammu attuma dorssata. Yarshshiyoosai tiyettidoogaappe guyyiyan, anjjuwaassi ehiido imoti hageeta.
89Muusee GODAARA haasayanau Xoossaa Dunkkaaniyaa geliyo wode, Maachchaa Taabootaa bollan de7iya atto giyo sohuwaa qum77uwaa bollan, naa77u kiruubetuppe gidduwaara GODAI haasayiyo cenggurssaa siyiis; siyidi ikka aara haasayiis.