Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - اعداد

اعداد 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1این است منازل بنی‌اسرائیل که از زمین مصر با افواج خود زیردست موسی وهارون کوچ کردند.
2و موسی به فرمان خداوندسفرهای ایشان را برحسب منازل ایشان نوشت، واین است منازل و مراحل ایشان:
3پس در ماه اول از رعمسیس، در روز پانزدهم از ماه اول کوچ کردند، و در فردای بعد از فصح بنی‌اسرائیل درنظر تمامی مصریان با دست بلند بیرون رفتند.
4ومصریان همه نخست زادگان خود را که خداوند ازایشان کشته بود دفن می‌کردند، و یهوه بر خدایان ایشان قصاص نموده بود.
5و بنی‌اسرائیل از رعمسیس کوچ کرده، درسکوت فرود آمدند.
6و از سکوت کوچ کرده، درایتام که به کنار بیابان است، فرود آمدند.
7و ازایتام کوچ کرده، به سوی فم الحیروت که در مقابل بعل صفون است، برگشتند، و پیش مجدل فرودآمدند.
8و از مقابل حیروت کوچ کرده، از میان دریا به بیابان عبور کردند و در بیابان ایتام سفر سه روزه کرده، در ماره فرود آمدند.
9و از ماره کوچ کرده، به ایلیم رسیدند و در ایلیم دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود، و در آنجا فرودآمدند.
10و از ایلیم کوچ کرده، نزد بحر قلزم فرود آمدند.
11و از بحر قلزم کوچ کرده، در بیابان سین فرود آمدند.
12و از بیابان سین کوچ کرده، دردفقه فرود آمدند.
13و از دفقه کوچ کرده، درالوش فرود آمدند.
14و از الوش کوچ کرده، دررفیدیم فرود آمدند و در آنجا آب نبود که قوم بنوشند.
15و از رفیدیم کوچ کرده، در بیابان سینافرود آمدند.
16و از بیابان سینا کوچ کرده، درقبروت هتاوه فرود آمدند.
17و از قبروت هتاوه کوچ کرده، در حصیروت فرود آمدند.
18و ازحصیروت کوچ کرده، در رتمه فرود آمدند.

19واز رتمه کوچ کرده، و در رمون فارص فرود آمدند.
20و از رمون فارص کوچ کرده، در لبنه فرودآمدند.
21و از لبنه کوچ کرده، در رسه فرودآمدند.
22و از رسه کوچ کرده، در قهیلاته فرودآمدند.
23و از قهیلاته کوچ کرده، در جبل شافر فرود آمدند.
24و از جبل شافر کوچ کرده، درحراده فرود آمدند.
25و از حراده کوچ کرده، درمقهیلوت فرود آمدند.
26و از مقهیلوت کوچ کرده، در تاحت فرود آمدند.
27و از تاحت کوچ کرده، در تارح فرود آمدند.
28و از تارح کوچ کرده، در متقه فرود آمدند.
29و از متقه کوچ کرده، در حشمونه فرود آمدند.
30و از حشمونه کوچ کرده، در مسیروت فرود آمدند.
31و از مسیروت کوچ کرده، در بنی یعقان فرود آمدند.
32و ازبنی یعقان کوچ کرده، در حورالجدجاد فرودآمدند.
33و از حورالجدجاد کوچ کرده، دریطبات فرود آمدند.
34و از یطبات کوچ کرده، درعبرونه فرود آمدند.
35و از عبرونه کوچ کرده، درعصیون جابر فرود آمدند.
36و از عصیون جابرکوچ کرده، در بیابان صین که قادش باشد، فرودآمدند.

37و از قادش کوچ کرده، در جبل هور درسرحد زمین ادوم فرود آمدند.
38هارون کاهن برحسب فرمان خداوند به جبل هور برآمده، در سال چهلم خروج بنی‌اسرائیل از زمین مصر، در روز اول ماه پنجم وفات یافت.
39و هارون صد و بیست و سه ساله بود که در جبل هور مرد.
40و ملک عراد کنعانی که در جنوب زمین کنعان ساکن بود از آمدن بنی‌اسرائیل اطلاع یافت.
41پس از جبل هور کوچ کرده، در صلمونه فرود آمدند.
42و از صلمونه کوچ کرده در فونون فرود آمدند
43و از فونون کوچ کرده، در اوبوت فرود آمدند.
44و از اوبوت کوچ کرده، درعیی عباریم در حدود موآب فرود آمدند.
45و از عییم کوچ کرده، در دیبون جاد فرود آمدند.
46واز دیبون جاد کوچ کرده، در علمون دبلاتایم فرودآمدند.
47و از علمون دبلاتایم کوچ کرده، درکوههای عباریم در مقابل نبو فرود آمدند.
48و ازکوههای عباریم کوچ کرده، در عربات موآب نزداردن در مقابل اریحا فرود آمدند.
49پس نزد اردن از بیت یشیموت تا آبل شطیم در عربات موآب اردو زدند.
50و خداوند موسی را در عربات مواب نزداردن، در مقابل اریحا خطاب کرده، گفت:
51«بنی‌اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: چون شما از اردن به زمین کنعان عبور کنید،
52جمیع ساکنان زمین را از پیش روی خوداخراج نمایید، و تمامی صورتهای ایشان راخراب کنید، و تمامی بتهای ریخته شده ایشان رابشکنید، و همه مکانهای بلند ایشان را منهدم سازید.
53و زمین را به تصرف آورده، در آن ساکن شوید، زیرا که آن زمین را به شما دادم تا مالک آن باشید.
54و زمین را به حسب قبایل خود به قرعه تقسیم کنید، برای کثیر، نصیب او را کثیر بدهید، وبرای قلیل، نصیب او را قلیل بدهید، جایی که قرعه برای هر کس برآید از آن او باشد برحسب اسباط آبای شما آن را تقسیم نمایید.

55و اگرساکنان زمین را از پیش روی خود اخراج ننماییدکسانی را که از ایشان باقی می‌گذارید در چشمان شما خار خواهند بود، و در پهلوهای شما تیغ وشما را در زمینی که در آن ساکن شوید، خواهندرنجانید.
56و به همان طوری که قصد نمودم که با ایشان رفتار نمایم، با شما رفتار خواهم نمود.»